Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie kontraktu dla Hospicjum Pomorze Dzieciom. Z tekstem interpelacji mogą Państwo zapoznać się poniżej.

Interpelacja w sprawie kontraktu dla Hospicjum Pomorze Dzieciom. Z tekstem interpelacji mogą Państwo zapoznać się poniżej.

W dniu 15 stycznia 2016 r. Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację poselską do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie kontraktu dla Hospicjum Pomorze Dzieciom. Z tekstem interpelacji mogą Państwo zapoznać się poniżej.

 

Szanowny Panie Ministrze!

      Z niepokojem przyjęłam informacje, dotyczące brak środków finansowych na dalsze  działanie pomorskiego Hospicjum Pomorze Dzieciom. Działające od niedawna Hospicjum  Pomorze Dzieciom jest niezwykle ważną dla małych pacjentów Pomorza i ich rodziców placówką opiekującą się dziećmi, które przebywają we własnych domach. Hospicjum oferuje świadczenia z zakresu domowej pediatrycznej opieki paliatywne i ma obecnie po opieką 19  pacjentów i 6 rodzin w żałobie, a jego koszt miesięcznego utrzymania szacowany jest na  około 100 tysięcy złotych.

     Opisywane hospicjum opiekuje się dziećmi, które mieszkają nawet 100 km od Gdańska,  a  zespół złożony z pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów i psychologa jest do dyspozycji  swoich pacjentów 24 h na dobę.

     Zapewnianie opieki zdrowotnej, warunków do godnego umierania najmłodszych  pacjentów powinno być priorytetem Ministerstwa Zdrowia. Tymczasem do chwili obecnej  Hospicjum funkcjonowało wyłącznie dzięki środkom pochodzącym od darczyńców, w tym  głównego Sponsora i Partnera Merytorycznego Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.

     Hospicjum Pomorze Dzieciom nie mogło brać udziału w ostatnim konkursie ogłoszonym przez NFZ, gdyż ten został ogłoszony w marcu 2014 roku, a umowy były podpisywane w maju 2014  r., podczas gdy Fundacja i Hospicjum jeszcze nie istniały. Od stycznia 2015 roku osoby  zarządzające Hospicjum podejmowały bezskuteczne próby podpisania umowy z POW NFZ.

     Z logiki wynika, że zastosowanie procedury ułatwiającej, a nie utrudniającej pacjentowi  korzystanie z usług medycznych, byłoby podejściem właściwszym. Kuriozalnym wydaje się  także fakt, że działające hospicja, gdyby odbył się nowy konkurs, dostałyby dodatkowe profity za tzw. ciągłość świadczenia.
Pomorskie hospicja są przepełnione i nie są w stanie podjąć się opieki nad kolejnymi dwudziestoma pacjentami. Dlatego kuriozalne wydają się decyzje NFZ, które i tak zapłaci za  pobyt małego pacjenta w szpitalu, nie pozwalając mu na godne umieranie.

     W związku z powyższym proszę o następujące informacje:

1) Czy Pan Minister planuje zmiany przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 ze zm.), aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz  zarządzeniach Prezesa NFZ, dotyczących postępowań w sprawie zawarcia umów o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach i zakresach?

2) Czy jest możliwe, aby w drodze konkursu umożliwić hospicjum „Pomorze Dzieciom”  uzyskanie kontraktu na rok 2016 i lata następne, tak aby nie zamykać dobrze  prosperującej placówki?

3) Bardzo proszę o podanie drogi prawnej umożliwiającej podpisanie umowy z NFZ  nowemu świadczeniodawcy. Niezgodnie z zasadami równości jest bowiem  wykluczanie podmiotu z możliwość świadczenia usług medycznych z powodu braku  uregulowania tak oczywistej sprawy w prawie.
Proszę o pilną odpowiedź i interwencję w powyższej sprawie.

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

 

Interpelacja do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie kontraktu dla hospicjum

W dniu 7 marca  2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała od Ministra Zdrowia  odpowiedź na interpelację w sprawie kontraktu dla Hospicjum Pomorze Dzieciom

      Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, ze zm.), podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w dziale VI ww. ustawy, a zatem w trybie konkursu ofert albo rokowań. Ponadto, zgodnie z art. 132 ust. 5 ww. ustawy, wysokość łącznych zobowiązań Funduszu wynikających z zawartych ze świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu. W związku z powyższym, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zawierając ze świadczeniodawcami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej kierują się przede wszystkim koniecznością jak najlepszego zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych, ale w ramach środków zapisanych na ten cel w planie finansowym.

     Odnosząc się do treści interpelacji, uprzejmie informuję, że zgodnie z wyjaśnieniami Pomorskiego Oddziału Wojewódzki NFZ, w wyniku przeprowadzonego w I połowie 2014 r. postępowania konkursowego, wyłoniono trzech świadczeniodawców do realizacji świadczeń w zakresie świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci. Są to:
• Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni,
• Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) – Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC
w Gdańsku,
• Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku.
Umowy z ww. świadczeniodawcami zostały zawarte na okres od 1 lipca 2014 r. do  30 czerwca 2017 r. Jednocześnie Pomorski OW NFZ poinformował, że nie planuje ogłoszenia w 2016 r. nowych postępowań konkursowych w rodzaju opieka paliatywna  i hospicyjna, gdyż środki finansowe określone w planie finansowym dla tego rodzaju świadczeń zostały zaangażowane w aktualnie obowiązujące umowy.

     Ponadto Pomorski OW NFZ przekazał, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od świadczeniodawców, którzy mają podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci, nie ma kolejek oczekujących na przyjęcie do hospicjum domowego dla dzieci i jest możliwe objęcie opieką dodatkowych pacjentów. Ww. informacje zostały potwierdzone przez pracowników Ministerstwa Zdrowia w rozmowach telefonicznych przeprowadzonych ze świadczeniodawcami realizującymi umowy w tym zakresie.
W razie przekazania pacjentów, którzy znajdują się pod opieką Hospicjum Pomorze Dzieciom, placówkom hospicyjnym mającym umowy z NFZ, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zapewnił, iż w całości pokryje koszty opieki nad nimi w ramach tzw. nadwykonań.

Odnosząc się do pytania nr 1 o planowane zmiany przepisów, uprzejmie informuję, że istotne zmiany w procedurze zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności oparcie procesu tworzenia planów zakupów i zawierania umów o mapy potrzeb zdrowotnych oraz przekazanie Ministrowi Zdrowia kompetencji do określania kryteriów oceny ofert, zostały wprowadzone ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138). Obecnie trwają m. in. prace nad projektem rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

      Odnosząc się do pytania nr 2 o umożliwienie uzyskania kontraktu przez Hospicjum Pomorze Dzieciom w drodze konkursu, uprzejmie informuję, że postępowanie konkursowe jest sformalizowaną procedurą, która w swoim założeniu ma na celu wyłonienie najlepszych świadczeniodawców, dających gwarancję należytego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższa procedura nie dopuszcza elementu uznaniowości, subiektywizmu lub stosowania kryteriów oceny innych niż wynikające z obowiązującego prawa. Jednym z kryteriów wyboru ofert jest ciągłość. Również wspomniane powyżej projektowane rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert zakłada, iż większa liczba punktów rankingujących przyznawana będzie tym świadczeniodawcom, którzy od dłuższego czasu zapewniają prawidłową organizację i kontynuację udzielania świadczeń na danym terenie. Pozostałe kryteria umożliwiające porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty to: jakość, kompleksowość, dostępność i cena udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

     Odpowiadając na pytanie nr 3, dotyczące podania podstawy prawnej umożliwiającej podpisanie umowy z NFZ nowemu świadczeniodawcy, uprzejmie informuję, że postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami regulują przepisy działu VI ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do ogłoszonego przez oddział wojewódzki NFZ postępowania w sprawie zawarcia umów mogą przystąpić wszystkie podmioty zainteresowane realizacją świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Z poważaniem
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Gryza
/podpis elektroniczny/

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close