Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie  godzin obsługi interesantów w urzędach państwowych i samorządowych.

Interpelacja w sprawie godzin obsługi interesantów w urzędach państwowych i samorządowych.

W ramach interwencji poselskiej Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację poselską  do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie  godzin obsługi interesantów w urzędach państwowych i samorządowych.

Szanowny Panie Ministrze!

     W swoich zapowiedziach Prezes Rady Ministrów mówiła, że „Państwo jest dla obywateli, a nie odwrotnie”. Podzielając tę opinię, chcę zwrócić uwagę na problem dostępności urzędów dla obywateli. Urzędy państwowe czy samorządowe pracują w godzinach 8-16, od poniedziałku do piątku. Taki system pracy urzędników utrudnia, pracującym obywatelom, możliwość załatwienia sprawy w urzędzie. Większość Polaków pracuje właśnie w godzinach pracy urzędów, dlatego konieczność załatwienia spraw urzędowych wiąże się z nieobecnościami w pracy, co przy dużej konkurencyjności na rynku pracy, nie zyskuje przychylności pracodawców.

     W Polsce mamy bardzo rozbudowane aparaty administracji państwowej i samorządowej, dlatego inna możliwość organizacji pracy urzędników (rotacyjna, zmianowa) pozwoliłaby, w moim przekonaniu, każdemu na swobodny dostęp do urzędów.

     Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.) oraz wykonujące ją rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 76, poz. 505, z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem) pozwala na elastyczne wyznaczanie godzin pracy urzędników przez dyrektora generalnego urzędu (kierownika urzędu). Urząd ma pracować w taki sposób, by wykonywał właściwie swoje zadania. Obecny system sprawia, że to nie urząd jest dla obywatela, a obywatel dla urzędu. Chciałabym, żeby kierownicy, regulujący prace poszczególnych urzędów, brali pod uwagę przede wszystkim potrzeby interesantów i pamiętali, że to obywatele współfinansują ich zakłady pracy.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:

1) Czy rząd planuje zmianę ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.) oraz wykonujące ją rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 76, poz. 505, z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem)?

2) Czy Pan Minister planuje reorganizacje czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej?

3) Jak rząd zamierza rozwiązać problem nieodpowiednich godzin pracy urzędów państwowych, powodujących niską dostępność urzędów dla obywateli?

4) Czy istnieje możliwość systemowej zmiany czasu pracy urzędników w Polsce?

      Proszę również Pana Ministra o analizę przedstawionego przeze mnie problemu, który negatywnie wpływa na obraz instytucji państwowych w oczach obywateli.

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

Interpelacja do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka w sprawie godzin obsługi interesantów w urzędach państwowych i samorządowych.

 

W dniu 22 lutego 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 544 Posła na Sejm RP Pani Małgorzaty Zwiercan w sprawie godzin obsługi interesantów w urzędach państwowych i samorządowych, uprzejmie przedstawiam
co następuje.

      Na wstępie pragnę wskazać, że kwestie czasu pracy w urzędach administracji rządowej regulowane są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 76, poz. 505 z późn. zm.). Wskazane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (t.j.: Dz. U. Nr 170, poz. 1218 z późn. zm. – akt archiwalny) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953
z późn. zm.). Projekt cytowanego aktu wykonawczego przygotowany został wspólnie przez Szefa Służby Cywilnej oraz ministra właściwego do spraw pracy. W kontekście omawianej problematyki, na szczególną uwagę zasługuje treść § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia stanowiącego, że w urzędach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, rozkład i wymiar czasu pracy pracowników powinien być ustalony w taki sposób, by co najmniej w jednym dniu w tygodniu zadania te były wykonywane w godzinach między 8.00 a 18.00.

      Ponadto należy zauważyć, że Konstytucja RP przyznała jednostkom samorządu terytorialnego, jako odrębnym podmiotom publicznym, przymiot samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań podlegający ochronie sądowej. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej,ale przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych wykonuje w imieniu własnym  i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że w granicach prawa jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie realizuje poszczególne zadania w oparciu o zastrzeżone dla jej organów kompetencje. Kształtowanie polityki kadrowej, a więc także ustalenie czasu pracy pracowników zatrudnionych w danym urzędzie, pozostaje wyłącznie domeną pracodawcy samorządowego (kierownika urzędu), którym pozostaje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta oraz marszałek województwa. Czas pracy jest jednym z podstawowych elementów organizacji procesu pracy, zaś jego konkretyzacja stanowi materię regulaminu pracy obowiązującego u danego pracodawcy samorządowego. W związku z powyższym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie posiada kompetencji do rozstrzygania kwestii związanych z funkcjonowaniem poszczególnych struktur administracji samorządowej oraz oceny działań podejmowanych w tym zakresie przez pracodawców samorządowych.

       Podkreślić również należy, że ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.) nie zawiera regulacji dotyczących dopuszczalnych norm
i systemów czasu pracy pracowników samorządowych. W świetle art. 43 ust. 1 w kwestiach nieuregulowanych w ww. ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Regulamin pracy jednostki, o której mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, określa porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie spraw w dogodnym dla nich czasie, o czym stanowi art. 42 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe rozwiązanie umożliwia pracodawcom samorządowym efektywną organizację procesu pracy urzędów administracji samorządowej, dostosowaną do potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

       Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie wyjaśnić, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone prace nad zmianą ustawy o pracownikach samorządowych.

Z poważaniem,
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Sebastian Chwałek
Podsekretarz Stanu

Odpowiedź na interpelację w sprawie obsługi godzin interesantów w urzędach państwowych i samorządowych.

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close