Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie funkcjonowania Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Interpelacja w sprawie funkcjonowania Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dniu 29 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację do Ministra Środowiska w sprawie funkcjonowania Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szanowny Panie Ministrze!

        Po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku  2014  art. 2 ustęp 3. otrzymał brzmienie „Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.”. Ten zapis budzi wątpliwości, co do zgodności z Konstytucją. W wyniku nowelizacji wspomnianej ustawy, podmiotem zobowiązanym do składania deklaracji w zakresie zbiórki odpadów w budynkach wielolokalowych jednoznacznie stały się między innymi spółdzielnie mieszkaniowe. Rodzi to wiele różnych problemów.

      Do tych, które wzbudzają największy niepokój, należą:

– odpowiedzialność zbiorowa spółdzielców za zobowiązania niezrealizowane przez poszczególnych mieszkańców;

– nikłe możliwości zarządu spółdzielni, co do pozyskiwania informacji w zakresie ilości osób zamieszkujących dany lokal przy odmowie lub nieprzekazaniu informacji. Wiąże się to z brakiem podstaw prawnych do wyegzekwowania przez spółdzielnię od lokatorów niezbędnych danych koniecznych do złożenia deklaracji.

W związku z powyższymi, ale i też innymi, choć niezawartymi w tej interpelacji, wątpliwościami zgłaszanymi przez zarządy spółdzielni i mieszkańców, chciałabym prosić o następujące informacje:

  1. Czy w Ministerstwie Środowiska podjęto działania, zmierzające do uporządkowania zakresu odpowiedzialności i przysługujących kompetencji w sprawie składania deklaracji w zakresie zbiórki odpadów w budynkach wielolokalowych?
  2. Czy Ministerstwo Środowiska planuje zmiany w ustawie, by wyeliminować administratorów budynków przy składaniu deklaracji w zakresie gromadzenia odpadów i zadanie te pozostawić w kompetencjach gmin?

   Z poważaniem

   Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 29 marca 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała od Ministra Środowiska   odpowiedź na interpelację w sprawie funkcjonowania Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

       Odpowiadając na interpelację posłanki Małgorzaty Zwiercan z dnia 8 marca 2016 r., znak: K8INT1432 w sprawie funkcjonowania ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informuję.

        Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jednocześnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy wynika,  że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

       Dotychczasowy obowiązek posiadania umowy na pozbywanie się odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości, zawartej z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, został zastąpiony obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie zmienił się natomiast podmiot obowiązany do wypełnienia tego obowiązku. Podkreślić należy, że w przeciwieństwie do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiotem obowiązanym do wypełniania obowiązków związanych ze zbieraniem odpadów komunalnych wytwarzanych na danej nieruchomości i ich pozbywaniem się zgodnie z wymaganiami tej ustawy oraz aktów prawa miejscowego, w tym podmiotem obowiązanym do złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest nie wytwórca odpadów tylko właściciel nieruchomości. Gmina nie tylko może, ale wręcz jest zobowiązana odmówić przyjęcia deklaracji oraz opłaty uiszczonej przez osobę nieuprawnioną – jest to bowiem realizacja obowiązków administracyjno-prawnych, które może wykonywać wyłącznie podmiot, na który te obowiązki nałożyła ustawa.

        Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) dokonała jedynie doprecyzowania definicji właściciela nieruchomości i przeniesienia ewentualnej egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty na spółdzielnie lub wspólnotę jako całość.  Oznacza to, że będzie ona egzekwowana z majątku np. wspólnoty a nie zarządzającego wspólnotą. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że powyższe stanowisko, dotyczące podmiotu będącego właścicielem nieruchomości w przypadku budynków wielolokalowych było konsekwentnie prezentowane przez resort środowiska od wielu lat, wobec czego nie jest planowana zmiana prezentowanego stanowiska.

Z poważaniem

Sławomir Mazurek

 Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close