Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zmian w Karcie nauczyciela.

Interpelacja w sprawie zmian w Karcie nauczyciela.

W dniu 5 kwietnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła do Minister Edukacji Narodowej Pani Annny Zalewskiej  interpelację w sprawie zmian w Karcie nauczyciela.

Szanowna Pani Minister!

        14 maja 2015 r.  połączone komisje sejmowe (Edukacji, Nauki i Młodzieży, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej) opowiedziały się za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji Karty nauczyciela. Projekt autorstwa posłów PiS przywracał uprawnienia z Karty nauczycielom i wychowawcom z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przywileje stracili oni 1 stycznia 2014 r. na mocy ustawy o wspieraniu rodziny. Ta regulacja pozbawiła ich statusu nauczyciela zatrudnionego na podstawie Karty i zaliczyła w poczet pracowników samorządowych.

       W efekcie grupie około 1,6 tys. wychowawców placówek adopcyjnych obniżono wynagrodzenia (średnio o ok. 1 tys. zł miesięcznie), podwyższono czas pracy (z 26 do 40 godzin tygodniowo), a także odebrano im także dziewięć dni urlopu wypoczynkowego. Trzeba pamiętać, że tym pracownikom sfery budżetowej, zabrano już uprawnienia nabyte.

      W związku z powyższym oraz deklaracjami Pani Minister w styczniu 2016 r., że przywrócenie Karty Nauczyciela osobom zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to priorytet ministerstwa,  proszę o następujące informacje:

  1. Czy w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad zmianą Karty nauczyciela, które przywracałyby wcześniejsze uprawnienia nauczycielom i wychowawcom z placówek opiekuńczo-wychowawczym? Jeżeli tak, to kiedy planowane są zmiany w tym zakresie?

                                           Z poważaniem

                                                                   Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 9 maja 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację od Minister Edukacji Narodowej Pani Annny Zalewskiej  w sprawie zmian w Karcie nauczyciela.

Szanowna Pani Poseł,

Status zawodowy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych przed dniem 31 grudnia 2003 r. uległ zmianie na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nad którą prace prowadziło oraz procedowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W związku z powyższym ministerstwem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie ponownego objęcia przepisami ustawy – Karta Nauczyciela nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej obecnie nie prowadzi prac zmierzających do ponownego objęcia przepisami ustawy – Karta Nauczyciela nauczycieli i wychowawców placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Zmiany w systemie oświaty, w tym dotyczące statusu zawodowego nauczycieli wymagają przedyskutowania i wypracowania rozwiązań z zainteresowanymi środowiskami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, na początku lutego br. resort zainicjował ogólnopolską debatę o systemie oświaty pod hasłem: „Uczeń – rodzic – nauczyciel. Dobra zmiana”. W jej ramach prowadzone są dyskusje wojewódzkie z udziałem ekspertów.

Równolegle do prac zespołów eksperckich w całej Polsce organizowane są wojewódzkie debaty oświatowe. Zaproszenie do udziału w debatach jest skierowane nie tylko do samorządowców i nauczycieli, ale też uczniów, rodziców i wszystkich innych zainteresowanych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło stronę internetową poświęconą debatom. Znajdują się na niej informacje dotyczące pracy ekspertów oraz spotkań organizowanych w różnych częściach kraju. Za pośrednictwem strony można przesyłać swoje uwagi, wnioski i spostrzeżenia dotyczące najważniejszych tematów związanych z edukacją w Polsce.

Wyniki ogólnopolskiej debaty „Uczeń – rodzic – nauczyciel. Dobra Zmiana” będą znane w lipcu 2016 r. i wówczas Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprezentuje konkretne projekty zmian w systemie oświaty.

 

Z wyrazami szacunku


Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Teresa Wargocka

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close