Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie  przywrócenia Sądu Pracy w Kościerzynie

Interpelacja w sprawie przywrócenia Sądu Pracy w Kościerzynie

        W dniu 20 kwietnia  2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację do Ministra Sprawiedliwości w sprawie  przywrócenia Sądu Pracy w Kościerzynie

Szanowny Panie Ministrze!

         Pięć lat temu z kościerskiego sądu zniknął wydział pracy. W związku z powyższym mieszkańcy całego powiatu kościerskiego, korzystają z Sądu Pracy w Kartuzach. Podstawowym  mankamentem istnienia Sądu Pracy w Kartuzach jest brak bezpośrednich połączeń z miejscowościami w powiecie kościerskim. Ta sytuacja powoduje, że mieszkańcy narażani są na większe koszty i trudy podróży.

        Ponadto, jak dowodzą prawnicy,  często mieszkańcy powiatu kościerskiego właśnie ze względu na dzielącą ich odległość do Kartuz (np. 75 km z Karsina) nie decydują się, by walczyć o swoje prawa w sądzie.

         W opinii Rady Powiatu Kościerskiego, społeczność powiatu kościerskiego pozbawiona została nie tylko dogodnego dostępu do sądu w ważnych życiowo sprawach, ale w wielu przypadkach pozbawiona jest  tego prawa w ogóle.

        W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

  1. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości planuje przywrócenie do Kościerzyny Sądu Pracy? Nadmienić trzeba, że Sąd w Kościerzynie dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym.

   Z poważaniem

   Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 12 maja 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała od  Ministra Sprawiedliwości odpowiedź na interpelację w sprawie  przywrócenia Sądu Pracy w Kościerzynie

        Na wstępie wskazać należy, że wydział pracy w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie został zniesiony z dniem 1 kwietnia 2011 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 60, poz. 303).

        Reorganizacja pionu pracy sądów rejonowych przeprowadzona wymienionym rozporządzeniem polegała na zniesieniu 79 najmniejszych w kraju wydziałów pracy
(w 32 okręgach sądowych). Przedmiotową zmianą organizacyjną objęte zostały m.in. sądy rejonowe, do których wpływ spraw pracowniczych w 2009 r. nie przekroczył 120. We wskazanym okresie do Sądu Rejonowego w Kościerzynie wpłynęły 84 sprawy z zakresu prawa pracy.

        Podkreślić w tym miejscu trzeba, że omawiana reorganizacja uwarunkowana była potrzebą racjonalizacji struktury sądów, które winny składać się z wydziałów o odpowiednim potencjale kadrowym.

       Obecnie wskazania wymaga, że analiza etatyzacji pionu pracy Sądu Rejonowego Kartuzach na tle obciążeń w kraju wg danych statystycznych za 2015 rok, jak również wpływ spraw z zakresu prawa pracy w ujęciu ewidencyjnym w układzie wieloletnim w Sądzie Rejonowym w Kartuzach i w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie (do czasu likwidacji w tym Sądzie wydziału pracy) nie dają podstaw do przywrócenia wydziału pracy w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie. Podstawowym bowiem kryterium dla dokonywania zmian w strukturze sądownictwa powszechnego jest zapewnienie właściwego obciążenia wpływem spraw tworzonych bądź reorganizowanych sądów, czy wydziałów.

         Wpływ, załatwienie i pozostałość spraw pracowniczych „P” były w Sądzie Rejonowym w Kartuzach w tym okresie niższe od średnich w kraju (wpływ: 116 spraw, Polska średnio 251,85 sprawy, załatwienie: 135 spraw, Polska średnio 353,82 sprawy, pozostałość: 65 spraw, Polska średnio 119,96 sprawy). Z danych tych wynika także, że aktualny limit jednego etatu sędziowskiego w pionie pracy tego Sądu z nadwyżką zaspokaja potrzeby wynikające z niewielkiego wpływu spraw.

         Ponadto, wpływ spraw pracy do Sądu Rejonowego w Kościerzynie, do czasu likwidacji wydziału pracy w tym Sądzie, był niski nie tylko w porównaniu do średnich w kraju, ale i w porównaniu do wpływu tych spraw do Sądu Rejonowego w Kartuzach. Zauważyć przy tym należy, że łączny wpływ spraw z repertorium „P” z obu analizowanych sądów w 2015 r. jest ponad dwukrotnie niższy niż w roku 2010, oraz ponad trzykrotnie niższy niż w 2009 r.

Sądy Wpływ spraw do rep. P
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SR w Kartuzach 198 144 529 285 202 275 208 237 137 116
SR w Kościerzynie 76 93 57 84 71 16

         Należy podkreślić, że podział funkcjonującego w obecnym kształcie wydziału pracy Sądu Rejonowego w Kartuzach, obciążonego tak niewielkim wpływem spraw, byłby sprzeczny z zasadą racjonalnej polityki kadrowej, gdyż nie pozwoliłby na właściwe wykorzystanie potencjału orzeczniczego poszczególnych jednostek oraz spowodowałby trudności w funkcjonowaniu pionów pracy obu Sądów.

        Istotne jest przy tym, że przywrócenie wydziału pracy w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie spowodowałoby m.in. rozdrobnienie wydziałów w tej jednostce, nierównomierne obciążenie i zmniejszenie faktycznej ilości orzeczników (konieczność powołania sędziego funkcyjnego – przewodniczącego wydziału), czy też zmniejszenie możliwości rotacji kadry w przypadku dłuższych absencji (konieczność zmiany zakresu obowiązków).

         Wskazania także wymaga, że zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316, z późn. zm.) liczba stanowisk sędziowskich, asesorskich lub referendarskich tworzonego wydziału, z wyjątkiem wydziału wizytacji, nie może być mniejsza niż 5 sędziów i asesorów sądowych lub referendarzy sądowych, łącznie z przewodniczącym, chyba że w danym sądzie, z uwagi na niewielką liczbę stanowisk sędziowskich, asesorskich lub referendarskich, jest konieczne utworzenie wydziałów składających się z mniejszej liczby etatów (dot. wydziałów tworzonych obligatoryjnie). Natomiast dla obciążenia pracą na poziomie średnich krajowych w postulowanym do utworzenia wydziale wystarczyłoby zaledwie 0,25 etatu sędziowskiego.

       W przedmiotowej sprawie należy mieć ponadto na uwadze, że konstytucyjna zasada dostępu do sądu realizowana jest przede wszystkim poprzez zapewnienie sprawnego rozpoznania sprawy przez właściwy merytorycznie sąd, co niekoniecznie oznaczać musi jego fizyczną bliskość.

         Podnieść także należy, że do Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpływały dotychczas sygnały o problemach w funkcjonowaniu Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Kartuzach o rozszerzonej właściwości miejscowej. Istotne przy tym jest, że w 2015 roku pozostałość spraw „P” w tym Sądzie była najniższa od 2012 roku.

       Reasumując, waga oraz charakter argumentów uzasadniających przeprowadzenie omawianej reorganizacji, a także wpływ spraw pracowniczych do Sądu Rejonowego w Kartuzach, nie dają podstaw do zmiany decyzji w zakresie zniesienia wydziału pracy w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie, i tym samym przywrócenia przedmiotowej komórki organizacyjnej.

      Jednocześnie uprzejmie informuję Panią Poseł, że tożsame stanowisko przestawione zostało Pani Alicji Żurawskiej Staroście Powiatu Kościerskiego w piśmie z dnia 27 kwietnia 2016 r., znak: DSO-V-5000-51/16 (w odpowiedzi na uchwałę nr XXIII/11/2016 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie apelu do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego o utworzenie wydziału pracy w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie).

 

                                                                                       Z poważaniem,

                                                                                      Łukasz Piebiak

                                                                                   /podpis elektroniczny/

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close