Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

Interpelacja w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

       W dniu 20 czerwca Pani Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelacje do Ministra Finansów Pawła Szałamachy w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

       Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w art. 80 określa zasady ustanawiania dopłat w grach objętych monopolem państwa, których 3% wartości stanowi przychód Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Do zadań funduszu należy m.in. prowadzenie działalności badawczej, informacyjnoedukacyjnej, profilaktycznej, a także udzielanie pomocy finansowej instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu.

       Aktualne raporty z badań dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, opublikowane przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jednoznacznie wskazują na zdecydowany wzrost ilości osób z problemem uzależnień behawioralnych (w tym hazardu), a badania naukowe potwierdzają istniejącą tendencję do dalszego poszerzania się tego zjawiska i jego skutków. Tylko skoordynowane działania zapobiegawcze i prewencyjne mogą w znaczący sposób przyczynić się do minimalizacji ryzyka uzależniania się przez graczy. Ich zakres i jakość zależne są jednak od wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

       Proponowany projekt ustawy w znaczący sposób legalizuje część gier hazardowych, poprzez dopuszczenie urządzania gier na automatach także poza kasynami gry, zmianę zasad organizacji gry w pokera oraz rozszerzenie katalogu gier oferowanych za pośrednictwem sieci Internet. Zmiany przyczynią się bezpośrednio się do wzrostu ilości osób zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi oraz ilości osób z problemem uzależnienia od hazardu.

       Mając na uwadze powyżej przedstawione argumenty, słusznym jest zwiększanie nakładów na działalność zapobiegawczą oraz terapeutyczną w tej dziedzinie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych z dnia 23 maja 2016 roku wprowadza jednak zmianę, polegającą na określeniu maksymalnej kwoty wpłat na fundusze, o których mowa w art. 86-88 (w tym Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych) mogącej wynieść 110% kwoty wpłaconych środków za 2015r., zwaloryzowanych o wskaźnik inflacji. Kwota dopłat przewyższająca limit, ma stanowić dochód budżetu państwa. W praktyce, proponowane zmiany w krótkim czasie będą skutkować znacznym wzrostem ilości osób z problemem uzależnienia od hazardu, przy jednoczesnym ograniczeniu finansowania działalności Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, którego działania sprzyjają zmniejszaniu problemu uzależnień behawioralnych. System procentowy, funkcjonujący w obecnej formie, wolny od nieuzasadnionych ograniczeń, umożliwia finansowanie Funduszu adekwatnie do skali potrzeb, zmieniających się proporcjonalnie do ilości organizowanych gier losowych.

        W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Dlaczego Ministerstwo Finansów planuje ustanowić limit przyznawanych środkom funduszom wymienionym w art. 86-88 ustawy o grach hazardowych?
  2. Jakie kryteria zastosowano dla wyznaczenia limitu określonego jako „110% a nie np. 200% lub 300% kwoty środków wpłaconych w 2015 roku”?
  3. Czy Ministerstwo dopuszcza rezygnację z limitu „110%” i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób zwiększonych środków na finansowanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień innych niż patologiczny hazard.

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 16 lipca 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację złożoną do Ministra Finansów Pawła Szałamachy w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 23 maja 2016 r. przewidywał w art. 88a określenie maksymalnej wysokości kwoty wpłat na fundusze Rozwoju Kultury Fizycznej, Promocji Kultury i Rozwiązywania Problemów Hazardowych w wysokości 110% kwoty środków wpłaconych za 2015 r. zwaloryzowanych o wskaźnik inflacji.
Zgodnie z ustaleniami Stałego Komitetu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2016 r., dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw, zrezygnowano z wprowadzania do tekstu ustawy art. 88a. Tym samym projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lipca 2016 r., przekazany do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów, nie zawierał przedmiotowego zapisu.

Z upoważnienia Ministra Finansów
Sekretarz Stanu
Wiesław Janczyk

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close