Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zmiany organizacji systemu leczenia uzależnień.

Interpelacja w sprawie zmiany organizacji systemu leczenia uzależnień.

W dniu 13 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia  Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie zmiany organizacji systemu leczenia uzależnień.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

     Zgodnie z art. 22.1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarząd województwa organizuje wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia i współuzależnienia.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych, wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi w § 10 ust. 2 określa zadania poza lecznicze tej placówki. Należy do nich m.in. ocena jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa.

    10 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia precyzuje, że zgodnie z wymogami określonymi w § 3 ust. 2. wojewódzki ośrodek terapii uzależnienia i współuzależnienia musi spełnić wymagania stawiane placówkom działającym, jako ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu, czyli zapewnia rozbudowany system świadczeń zdrowotnych z dziedziny leczenia uzależnień.

     Wojewódzkie ośrodki terapii uzależnienia i współuzależnienia w praktyce prowadzą więc działalność nadzorczą nad podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w województwie, będąc jednocześnie dla nich konkurentem w świadczeniu usług leczniczych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zastana sytuacja stanowi konflikt zadań pełnionych przez przedmiotowe jednostki.

    Inną, istotną trudnością w bieżącym funkcjonowaniu wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia stanowi ich zróżnicowana struktura organizacyjna. Niektóre ośrodki działają w strukturach szpitali, co znacznie ogranicza ich samodzielność. Inne są uzależnione finansowo od jednostek nadrzędnych, organizowanych przez samorządy województwa. Taka sytuacja powoduje ogromne dysproporcje między województwami w jakości i zakresie wykonywanych zadań przez przedmiotowe jednostki, co jest szczególnie niekorzystne dla spójności i koordynacji systemu przeciwdziałania i leczenia uzależnień.

     Instytucją, która na szczeblu centralnym realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu w sposób kompleksowy, jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Instytucja ta jednak, zgodnie z obecnymi uregulowaniami prawnymi, nie jest nadrzędna wobec dyrektorów i kierowników wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia, co w praktyce oznacza brak jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie tych jednostek. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie posiada również możliwości opiniowania osób powoływanych przez samorządy województw na stanowiska kierowników i dyrektorów wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia, co budzi uzasadnione wątpliwości, dotyczące prawidłowości działania przedmiotowego systemu.

      Przedstawiona sytuacja w znaczący sposób utrudnia skuteczną i efektywną koordynację oraz organizację systemu leczenia i przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu. W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian w dziedzinie organizacji wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia umożliwiających uniknięcie konfliktu zadań leczniczych i poza leczniczych? Jeśli tak, to kiedy i w jakim zakresie?
  2. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje ujednolicenie  struktury organizacyjnej wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia i zwiększenie ich niezależności merytorycznej i finansowej od samorządów województw? Jeśli tak, to kiedy i w jakim zakresie?
  3. Czy Ministerstwo Zdrowia rozważało, bądź planuje możliwość utworzenia funkcji wojewódzkich konsultantów ds. uzależnień, którzy przejęliby poza lecznicze zadania wojewódzkich ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia?

 

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 14 września 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie zmiany organizacji systemu leczenia uzależnień.

       Pragnę podziękować Pani Poseł za zaangażowanie w działania mające na celu promocję zachowań prozdrowotnych wśród społeczeństwa. Jednocześnie pragnę podkreślić, że Minister Zdrowia zdaje sobie sprawę z potrzeby dalszych zmian związanych z regulacjami dotyczącymi polityki antyalkoholowej w Polsce. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że przedmiotowe zmiany powinny być wprowadzane stopniowo.

      Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Zdrowia w dniu 26 sierpnia 2016 r. przekazało wniosek do Pana Henryka Kowalczyka, Ministra – Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu, wraz z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (przedmiotowy projekt przewiduje m.in. nowelizację przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zgodnie z postanowieniami z posiedzenia Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z dnia 2 września 2016 r. wykaz prac Rady Ministrów zostanie uzupełniony o przedmiotowy projekt ustawy.

       Pragnę zapewnić Panią Poseł, że w podczas prac nad ww. projektem dotyczącym m.in. polityki antyalkoholowej w naszym kraju, przedmiotowe propozycje zmian zostaną wnikliwie przeanalizowane. Ministerstwo Zdrowia liczy również na owocną merytoryczną debatę podczas konsultacji i uzgodnień zewnętrznych oraz na etapie prac parlamentarnych.

        Z poważaniem

    PODSEKRETARZ STANU

      Marek Tombarkiewicz

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close