Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie pozyskiwania przez samorządy województw dochodów z opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

Interpelacja w sprawie pozyskiwania przez samorządy województw dochodów z opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

W dniu 15 lipca 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację do Ministra Zdrowi Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie pozyskiwania przez samorządy województw dochodów z opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

        Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi pobierane są opłaty. Środki te wykorzystywane są przez zarządy województw na zadania określone w art.93 ust. 1.

        Określony w ustawie model pozyskiwania środków jest przyczyną znaczących dysproporcji w ich wysokości pomiędzy województwami. W praktyce podmioty prowadzące hurtowy obrót napojami alkoholowymi zarejestrowane są na terenie jednego województwa, obejmując zasięgiem swojej działalności obszar kilku z nich. Na podstawie danych za lata 2013-2014, średnie przychody z tytułu wnoszonej opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca polski wyniosły 0,76zł. Dwanaście województw osiągnęło przychody poniżej tej wartości, natomiast większość środków pozyskały tylko 4 województwa. Dysproporcje sięgają ponad trzydziestokrotności pozyskiwanych środków, np. w województwie podkarpackim kwota ta wyniosła w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,11zł, a w województwie wielkopolskim 4,13zł. Taki model podziału środków nie tylko jest niesprawiedliwy, ale uniemożliwia również efektywne wykonywanie nałożonych obowiązków przez województwa o niskich dochodach z tego tytułu.

        Przedstawione kwestie negatywnie wpływają na system przeciwdziałania uzależnieniom.
W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian w systemie poboru i dystrybucji środków pozyskiwanych przez samorządy województw za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, które zapewniałyby sprawiedliwy podział dochodów? Jeśli tak, to kiedy i w jakim zakresie?

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

W dniu 17 sierpnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelacje w sprawie pozyskiwania przez samorządy województw dochodów z opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi.

       Mając na uwadze, że organem właściwym do wydawania zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi jest Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia zwróciło się już w podobnej sprawie, w dniu 13 kwietnia 2016 r., do ww. ministerstwa z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

      Z informacji przekazanych przez Departament Handlu i Usług w Ministerstwie Rozwoju pismem z dnia 6 maja 2016 r., znak: DHU-III-073-18/16, wynika że propozycja proporcjonalnego podziału dochodów pochodzących z opłat za wydanie zezwoleń wymagałaby centralizacji poboru tych opłat i określenia organu odpowiedzialnego za dokonanie analizy danych stanowiących podstawę do rozdysponowania środków. Opracowanie właściwego algorytmu podziału wpływów wiązałoby się również z wprowadzeniem obowiązku przekazywania stosownych danych statystycznych. Ponadto, w ocenie Ministerstwa Rozwoju, przedmiotowa propozycja wymaga wielokierunkowej analizy regulacji prawnych wykraczających poza przepisy określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286, z późn. zm.), jak również poza kompetencje Ministra Rozwoju.

      Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko zasadnym wydaje się podjęcie szerszego dialogu z wszystkimi potencjalnie zainteresowanymi podmiotami.

   Z wyrazami szacunku

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

      Marek Tombarkiewicz

    

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close