Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Interpelacja w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dniu 28 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko w sprawie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szanowny Panie Ministrze!

      Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach budzi wiele wątpliwości. Z rozmów z samorządowcami wynika, że nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nałożył na gminy szereg obowiązków, na które nie były one wystarczająco przygotowane.

      Dodatkowym problemem gmin stał się  m.in. wybór w drodze przetargu przewoźnika, który odbiera odpady komunalne od mieszkańców. W praktyce spowodowało to brak konkurencyjności,  a w rezultacie podwyższenie cen za odbiór śmieci od mieszkańców.

      Istotnym wyzwaniem, przed którym stanęły gminy, jest również zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu. W  zgodzie z obecnymi przepisami koszty odpadów i ich zagospodarowania ciążą na gminie. Wprowadzenie innych rozwiązań związanych z odpadami surowcowymi mogłoby doprowadzić do właściwych zachowań konsumenckich, a także spowodowałoby, że system zbiórki selektywnej  i odzysku odpadów generowałby niższe koszty.

       W związku z powyższymi obiekcjami, jakie budzi realizacja ustawy wśród samorządowców, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje wprowadzenie zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i kiedy?
  2. Czy ministerstwo planuje zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości? Jeżeli tak, to w jakim zakresie i terminie?
  3. Czy są możliwe, planowane zmiany w ustawie dotyczące odpadów surowcowych poprzez wprowadzenie kaucji za opakowania zwrotne, które można poddać recyklingowi (opakowania szklane, plastikowe czy puszki aluminiowe)?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

      W dniu 15 września 2016 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250, 1020 i 1250).
W związku z faktem, iż od wielu lat Polska borykała się z problemem, jakim są odpady komunalne, a dotychczasowy system nie przynosił oczekiwanych efektów w postaci budowy niezbędnej infrastruktury, ograniczenia składowania odpadów komunalnych oraz zwiększenia pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych (cele określone przepisami Unii Europejskiej) podjęto decyzję o reformie systemu gospodarki odpadami.

       W dniu 1 lipca 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), która zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, iż samorząd, który jest odpowiedzialny za dostawę wody, odbieranie i oczyszczanie ścieków, szkoły i szpitale, czyli za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów.
Zgodnie z art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Oznacza to, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa ogólne zasady postępowania z odpadami komunalnymi, natomiast do gminy należy zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Gminy przeprowadzają przetargi na odbieranie odpadów komunalnych, gospodarują środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości, a od firm mają egzekwować odpowiednią jakość usług (odpowiednie zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z przepisami prawa).
Wprowadzane w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmiany miały na celu uporządkowanie i usystematyzowanie zagadnień dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jedną z ostatnich zmian było wprowadzenie możliwości udzielania zamówień in house na odbiór odpadów komunalnych co rozszerzyło katalog instrumentów prawnych pozostających w dyspozycji gmin o nowe narzędzie – możliwość realizacji zadań własnych gminy za pomocą kontrolowanego przez siebie podmiotu.
W zakresie spoczywającego na gminie obowiązku osiągnięcia określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych pragnę zauważyć, że ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) dodano delegację dla ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony. Aktualnie zakończyły się konsultacje społeczne, opiniowanie i uzgodnienia projektu rozporządzenia. Prowadzenie prac nad przedmiotowym rozporządzeniem wynika m.in. z konieczności wsparcia gmin w osiągnięciu wymaganych poziomów recyklingu. Ponadto, przyjęcie rozporządzenia stanowi realizację warunku ex-ante, którego spełnienie odblokuje środki z funduszy europejskich na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020.
W kwestii nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzona jest aktualnie analiza ustawy mająca na celu określenie zakresu ewentualnych zmian. Natomiast w kwestii rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) uprzejmie informuję, że do resortu środowiska nie docierały sygnały o konieczności wprowadzenia zmian.
Odnosząc się do możliwości wprowadzenia zmian dotyczących odpadów surowcowych uprzejmie informuję, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888, z późn. zm.), która weszła w życie z początkiem 2014 r., nie przewidują obowiązkowego stosowania kaucji na opakowania po napojach. Prowadzone są jednak analizy dotyczące możliwości wprowadzenia w Polsce obowiązkowego systemu kaucyjnego
na niektóre opakowania.
Brak obowiązkowego systemu kaucyjnego na opakowania nie oznacza, że przedsiębiorcy nie mogą dobrowolnie stosować tego typu instrumentów wspomagających pozyskiwanie opakowań i odpadów opakowaniowych. I tak się też dzieje w przypadku niektórych napojów, gdzie producenci ustalają i pobierają kaucję od jednostek handlowych za opakowania, która poprzez te jednostki pobierana jest od ostatecznego nabywcy tych produktów. Zasady pobierania kaucji ustalają więc między sobą wprowadzający produkty w opakowaniach oraz sprzedawcy tych produktów. W takim przypadku kaucja jest elementem umowy cywilnoprawnej pomiędzy sprzedawcą a klientem. Należy stwierdzić, że w obrocie handlowym występują kaucjonowane opakowania wielokrotnego użytku (przeważnie oznakowane przez producenta informacją na etykiecie np.: „butelka zwrotna” lub „opakowanie zwrotne”) oraz opakowania sprzedawane bez kaucji – wówczas z informacją na etykiecie np.: „butelka bez kaucji” bądź „butelka bezzwrotna”. Konsument chcąc zwrotu kaucji przy zwrocie opakowania do sklepu zazwyczaj powinien okazać również paragon stwierdzający zawarcie umowy sprzedaży, w tym fakt pobrania kaucji i jej wysokość.
Ponadto, zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach mogą zawierać porozumienia z Ministrem Środowiska w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych, w którym może zostać zastosowany mechanizm kaucji. Porozumienia takie mogą być zawierane również w przypadku produktów w opakowaniach jednostkowych jednorazowego użytku w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania tego typu odpadów (np. butelek PET). Jednak żaden z przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach do dnia dzisiejszego nie zdecydował się na zawarcie takiego porozumienia z Ministrem Środowiska.

Z poważaniem
Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowisk

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close