Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie wysokości „kieszonkowego” otrzymywanego przez dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

Interpelacja w sprawie wysokości „kieszonkowego” otrzymywanego przez dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

W dniu 30 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie wysokości „kieszonkowego” otrzymywanego przez dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

Szanowna Pani Minister!

      Dzieci mieszkający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych powinny być otoczone przez Państwo szczególną opieką. Pokrzywdzeni przez los najmłodsi muszą radzić sobie nie tylko z problemami, ale także z wykluczeniem przez polskie państwo. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej dzieci od piątego roku życia mogą dostawać od 10 do 80 zł „kieszonkowego” miesięcznie, czyli od 30 gr do 2 zł 70 gr dziennie. O wysokości przyznawanej kwoty co miesiąc decyduje dyrektor placówki.

     Uważam, że od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci samodzielności, a umiejętność gospodarowania pieniędzmi jest bardzo ważna.

      W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Czy możliwe jest podwyższenie kwot otrzymywanych przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych w ramach tzw. „kieszonkowego”? Jeżeli tak, to kiedy i w jakiej wysokości?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

        W dniu 30 września 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w  sprawie wysokości kieszonkowego otrzymywanego przez dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych.

        W obowiązującym stanie prawnym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720) stanowi, iż dziecku od 5 roku życia, umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i  systemie pieczy zastępczej (1000 zł), ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej. Kwota jaką otrzymuje wychowanek powinna uwzględniać jego indywidualne potrzeby i sytuację, dlatego też ustawodawca daje możliwość różnicowania wysokości kieszonkowego od 1 do 8% kwoty.

       Sygnalizowana przez Panią Poseł kwestia jest znana resortowi rodziny. W roku 2015 prowadzone były prace nad stosownymi zmianami, ale nie zostały one zakończone przed upływem kadencji poprzedniego rządu.

        Aktualnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonywany jest przegląd ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i aktów wykonawczych pod kątem dokonania ewentualnych zmian legislacyjnych. Sprawa wysokości środków przeznaczonych na tzw. kieszonkowe niewątpliwie wymaga analizy  i oceny  kosztów  zmian.

 

 

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close