Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie centralizacji poboru opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Interpelacja w sprawie centralizacji poboru opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

    W dniu 6 września 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan skierowała do Ministra Rozwoju Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie centralizacji poboru opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Szanowny Panie Ministrze!

     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w art.9 ust.1 wskazuje, że obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Z kolei art.9 ust.2 przedmiotowej ustawy stanowi, że obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. Zgodnie z art.92 ust. 1 za wydawanie obu rodzajów zezwoleń pobierane są opłaty. Środki pochodzące z zezwoleń wydawanych przez marszałka województwa są wykorzystywane przez zarządy województw na zadania określone w art.93 ust. 1.

      Określony w ustawie model pozyskiwania środków za wydawanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2 jest przyczyną znaczących dysproporcji w ich wysokości pomiędzy województwami. W praktyce podmioty prowadzące hurtowy obrót napojami alkoholowymi zarejestrowane są na terenie jednego województwa, obejmując zasięgiem swojej działalności obszar kilku z nich. Na podstawie danych za lata 2013-2014, średnie przychody z tytułu wnoszonej opłaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca polski wyniosły 0,76zł. Dwanaście województw osiągnęło przychody poniżej tej wartości, natomiast większość środków pozyskały tylko 4 województwa. Dysproporcje sięgają ponad trzydziestokrotności pozyskiwanych środków, np. w województwie podkarpackim kwota ta wyniosła w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,11zł, a w województwie wielkopolskim 4,13zł. Taki model podziału środków nie tylko jest niesprawiedliwy, ale uniemożliwia również efektywne wykonywanie nałożonych obowiązków przez województwa o niskich dochodach z tego tytułu. Przedstawione dysproporcje uzyskiwanych środków negatywnie wpływają na system przeciwdziałania uzależnieniom.

       Jednym z możliwych rozwiązań zaistniałej sytuacji jest centralizacja poboru opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, na wzór systemu poboru opłat za zezwolenia wydawane przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Taki model umożliwiłby proporcjonalny podział środków, zgodny z ilością pacjentów uzależnionych, podejmujących leczenie w danym województwie. Dane statystyczne dotyczące pacjentów podejmujących terapię uzależnienia  gromadzi i opracowuje Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a także Narodowy Fundusz Zdrowia.

       Odpowiedź na interpelację nr 4918 w sprawie pozyskiwania przez samorządy województw dochodów z opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi, udzielona przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Tombarkiewicza, wskazuje na zaangażowanie Ministerstwa Rozwoju w próby rozwiązania powyżej przedstawionego problemu.

      W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

  1. Czy Ministerstwo Rozwoju planuje wprowadzenie zmian w systemie poboru i dystrybucji środków pozyskiwanych przez samorządy województw za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi, które zapewniałyby sprawiedliwy podział dochodów? Jeśli tak, to kiedy i w jakim zakresie?

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

       W dniu 11 października 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelacje  w sprawie centralizacji poboru opłat za hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu  wystosowaną do Ministra Rozwoju Pana Mateusza Morawieckiego.

        Zgodnie z przepisami art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. Organ ten wydaje zezwolenia na obrót hurtowy przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (art. 9 ust. 3 ww. ustawy).

       Za wydanie powyższych zezwoleń oraz decyzji zmieniających pobierane są opłaty, które wnoszone są na rachunek organu wydającego zezwolenie tj. właściwego marszałka województwa, ze względu na siedzibę przedsiębiorcy (art.92 ust 1 i 2 ww. ustawy).

       Opłaty te mogą być wykorzystane przez zarządy województw wyłącznie na finansowanie zadań, szczegółowo określonych w art.93 ww. ustawy.

     W związku z zasygnalizowanymi dysproporcjami, jakie występują w dochodach uzyskiwanych przez samorządy poszczególnych województw z tytułu opłat za udzielanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości poniżej 18% alkoholu, Ministerstwo Rozwoju pozyskało z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) dane dotyczące liczby wydanych przez Marszałków zezwoleń oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów w roku 2015. Z analizy wynika, że w roku 2015 łączne dochody samorządów wyniosły blisko 30 mln PLN. Z tej kwoty w jednym z województw uzyskano najwyższe dochody – ponad 13 mln., najniższe – niewiele ponad 200 tys. PLN – w dwóch innych województwach.

         W swojej interpelacji poseł Małgorzata Zwiercan zaproponowała, jako jedno z możliwych rozwiązań, centralizację poboru opłat za udzielenie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, na wzór systemu poboru opłat za zezwolenia wydawane przez ministra właściwego do spraw gospodarki Jednocześnie, jako algorytm podziału uzyskanych środków posłanka zaproponowała proporcjonalny podział, zgodny z ilością pacjentów uzależnionych, podejmujących leczenie w danym województwie.

       Należy podkreślić, że omawiany w interpelacji problem jest znany Ministrowi Rozwoju i Finansów. Propozycja proporcjonalnego podziału dochodów pochodzących z opłat za wydanie wymaga wieloaspektowej analizy szeregu regulacji prawnych, wykraczającej nie tylko poza przepisy określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, lecz także poza kompetencje Ministerstwa Rozwoju. Wyznaczenie organów odpowiedzialnych za zebranie i redystrybucję kwot uzyskanych z udzielania zezwoleń jak również wskazanie najlepszego algorytmu ich podziału wymaga współdziałania kilku resortów w szczególności odpowiedzialnych za kwestie finansów publicznych i zdrowia publicznego. Mając powyższe na uwadze zostaną podjęte konsultacje w celu szczegółowej analizy tego zagadnienia i wariantów ewentualnych rozwiązań.

                                                                                                          Z wyrazami szacunku

Mariusz Haładyj

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close