Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie przestrzegania procedur postępowania po wykryciu bakterii Legionella na publicznych basenach.

Interpelacja w sprawie przestrzegania procedur postępowania po wykryciu bakterii Legionella na publicznych basenach.

       W dniu 17 października 2016 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie przestrzegania procedur postępowania po wykryciu bakterii Legionella na publicznych basenach.

Szanowny Panie Ministrze,

w gminie Kosakowo w woj. pomorskim przy Gimnazjum, w którego murach uczą się również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu (Klasy IV – VI), funkcjonuje jako oddzielny podmiot Centrum Sportowe Kosakowo, w ramach którego działa ogólnodostępna pływalnia.

       W dniu 11 października 2016 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku na terenie basenu znajdującego się w Centrum Sportowym w Kosakowie, przy ul. Żeromskiego 11 stwierdziła występowanie bakterii Legionella. Decyzją PSSE z dnia 12 października pływalnia powinna zostać zamknięta. Wg oświadczenia zarządcy pływalni – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo, informacja o zagrożeniu wpłynęła do nich w godzinach południowych 11 października, a mimo tego basen działał i przyjmował klientów jeszcze 12 października do godziny 21:45.

       Informacja o wykryciu bakterii Legionelli na pływalni została przekazana mieszkańcom dopiero 17 października br. Nie podano żadnych informacji o ewentualnym postępowaniu profilaktycznym ani o skutkach.

       W związku z Decyzją o zamknięciu pływalni w gminie Kosakowo (woj. pomorskie) wydaną przez Powiatową Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku i nieścisłościami związanymi z terminem fizycznego zamknięcia oraz brakiem informacji publicznej dotyczącej profilaktyki i metodologii badań lekarskich proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Dlaczego nie zamknięto pływalni w dniu otrzymania informacji o występowaniu bakterii Legionelli? Według oświadczenia zarządcy pływalni informacja z PSSE wpłynęła w godzinach południowych 11 października, a decyzja o zamknięciu basenu w godzinach południowych 12 października. Mimo doręczenia decyzji nie została ona wykonana natychmiast i basen był czynny do godz. 21:45. Zamknięto go dopiero następnego dnia, tj. 13 października,
  2. Jakie konsekwencje zostały, czy zostaną wyciągnięte w stosunku do osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do pojawienia się bakterii Legionelli?
  3. Dlaczego informacja o zagrożeniu nie została podana do publicznej wiadomości?
  4. Czy wystąpiło zagrożenie dla życia i zdrowia korzystających z pływalni, w szczególności dzieci – uczniów Szkoły Podstawowej w Pogórzu i Gimnazjum w Kosakowie?
  5. Czy ministerstwo posiada dane dotyczące badania pod kątem występowania bakterii Legionella w innych placówka oświatowych z pływalniami? Jeżeli tak, to co z tych danych wynika?

Z poważaniem

Małgorzata Zwiercan

           22 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie  przestrzegania procedur postępowania po wykryciu bakterii Legionella na publicznych basenach.

            W dniu 26 września 2016 r. w ramach kontroli wewnętrznej, pobrano próbki ciepłej wody użytkowej z instalacji wewnętrznej w szatniach basenu Centrum Sportowego Kosakowo przy ul. Żeromskiego 11 w Kosakowie do badań w kierunku bakterii Legionella sp. W wyniku wykonanych badań stwierdzono naruszenie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016). Dnia 10 października 2016 r. zarządca pływalni – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PEKO” Sp. z o. o. („PUK „PEKO” Sp. z o. o.”) podjął działania zmierzające do ochrony osób korzystających ze strefy basenowej Centrum Sportowego Kosakowo oraz likwidacji nadmiernego namnożenia się bakterii Legionella sp. w instalacji ciepłej wody użytkowej, mianowicie zdemontowano wszystkie końcówki natrysków w Centrum Sportowym Kosakowo, ograniczając rozbryzgiwanie się wody i tworzenie aerozolu wodno-powietrznego, poddano je dezynfekcji chlorem, a w godzinach nocnych przeprowadzono dezynfekcję termiczną wody w instalacji obiektu. Do zaistniałej sytuacji mają zastosowanie przepisy ww. rozporządzenia. Zgodnie z wymaganiami mikrobiologicznymi, jakie powinna spełniać woda na pływalniach określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, liczba bakterii Legionella sp. w ciepłej wodzie występującej w natryskach nie może przekroczyć 100 jtk/100 ml. Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach (Warszawa, październik 2014 r.) wskazują, że wykrycie obecności bakterii z rodzaju Legionella nie zawsze jest równoznaczne z koniecznością przerwy w funkcjonowaniu pływalni i natychmiastowym zakazem kąpieli. Jednak, jak wynika z załącznika nr 3 do rozporządzenia, stężenie w natryskach bakterii Legionella sp. w ilości powyżej 1000 jtk/100 ml jest skażeniem wysokim i stanowi zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z obiektu. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz. U. z  2013 r., poz. 947, z późn. zm.) zalicza legionelozę do chorób zakaźnych. Po stwierdzeniu wysokiego skażenia bakterią Legionella sp. ciepłej wody użytkowej (> 1000 ≤ 10 000 jtk/100 ml), badanie ciepłej wody użytkowej należy wykonać po 1 tygodniu od czyszczenia i dezynfekcji, następnie co 3 miesiące. Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następne badanie można wykonać za rok.

         Należy zwrócić uwagę na to, że w Wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach, w sytuacji wykrycia wysokiego stężenia bakterii Legionella sp., zaleca się wyłączenie obiektu z użytkowania, jeżeli działania podjęte po badaniu wstępnym wody nie doprowadziły do wyeliminowania zagrożenia. Podstawą zamknięcia pływalni z powodu przekroczenia dopuszczalnego stężenia w natryskach bakterii Legionella sp. jest decyzja administracyjna wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, decyzji tej może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W decyzjach tego typu nie wskazuje się terminu jej wykonania. Oznacza to, że decyzja opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności podlega wykonaniu niezwłocznie po jej wydaniu.

              W dniu 11 października 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał decyzję z klauzulą natychmiastowej wykonalności, w której  nakazał zarządcy pływalni wyłączenie z użytkowania natrysków oraz obu niecek basenowych Centrum Sportowego Kosakowo. Skan powyższej decyzji przesłano zarządcy pływalni w dniu 11 października 2016 r. o godz. 15:28 drogą elektroniczną, natomiast w dniu 12 października 2016 r. decyzję w oryginale doręczono do siedziby PUK „PEKO” Sp. z o.o. W związku z powyższym, pływalnia powinna zostać zamknięta niezwłocznie po doręczeniu i zapoznaniu się przez PUK „PEKO” Sp. z o. o. z treścią decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku. Z informacji przekazanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wynika, że pływalni nie zamknięto niezwłocznie po zapoznaniu się przez PUK „PEKO” Sp. z o. o. z treścią powyższej decyzji, lecz dopiero w dniu 13 października 2016 r.

           Odnośnie sposobu informowania o jakości wody na pływalniach kwestię tę reguluje § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, zgodnie z którym zarządzający pływalnią w komunikacie informuje o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego, spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów, podjętych działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia jakości wody na pływalni do odpowiednich wymagań, w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Komunikat ten zamieszcza się na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację oraz na stronie internetowej, jeżeli taka strona jest prowadzona. Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest obowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.

             Ustalono, że w dniu 12 października 2016 r. na stronie internetowej Centrum Sportowego Kosakowo (www.facebook.com/Centrum-Sportowe-Kosakowo) poinformowano o wyłączeniu basenu z użytkowania, jednak treść podanej informacji nie odpowiadała wymaganiom określonym w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, z uwagi na brak szczegółowych informacji o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów oraz o podjętych działaniach naprawczych. W związku z tym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, w piśmie nr SE.HK/4713/96/AL./16 z dnia
23 listopada 2016 r. przypomniał zarządcom wszystkich nadzorowanych pływalni o obowiązkach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, a w szczególności o sposobie informowania osób korzystających z pływalni.

              Należy wskazać, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są uprawnione do  pociągania konkretnych osób do odpowiedzialności za pojawienie się na pływalni Centrum Sportowego Kosakowo bakterii Legionella sp. Jednak § 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 282) umożliwia zastosowanie sankcji w postaci grzywny w stosunku do podmiotów, które nie wywiązywały się z obowiązku określonego w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Jednak w tym przypadku istotne jest sprawdzenie, czy m. in. zarządca pływalni prawidłowo stosował przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) dotyczące instalacji wodociągowych ciepłej wody.

         Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powiadomił, że w odrębnym piśmie pouczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku i poinformuje go o stwierdzonych nieprawidłowościach w sprawie. Ponadto Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zwiększy nadzór nad działalnością Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku, natomiast nieprawidłowości stwierdzone w związku z wystąpieniem bakterii Legionella sp. na pływalni Centrum Sportowego Kosakowo w październiku 2016 r. będą przedmiotem analizy przy najbliższej zaplanowanej kontroli.

          Kontrola jakości wody na pływalniach i w wodnych urządzeniach rekreacyjnych stanowi ważny element nadzoru sanitarnego. Wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, odegrało kluczową rolę w zwiększeniu nadzoru nad jakością wody na pływalniach i w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z tego typu obiektów. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 wskazanego rozporządzenia, na zarządzających pływalniami został nałożony obowiązek przeprowadzania systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym. Wyniki badań wody na pływalniach wykazujące nieprawidłowości są następnie przekazywane właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dotyczącym parametrów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. Należy dodać, że wyniki badań, w tym dane zebrane w wyniku kontroli dotyczącej obecności bakterii Legionella sp. w pływalniach znajdujących się również przy placówkach oświatowych, są poddawane analizie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

    Z wyrazami szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

          Jarosław Pinkas

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close