Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Lębork na terenie administracyjnym Gminy Słupsk.

Interpelacja w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Lębork na terenie administracyjnym Gminy Słupsk.

        W dniu 31 października 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Lębork na terenie administracyjnym Gminy Słupsk

Szanowny Panie Ministrze,

       w swoim piśmie Stowarzyszenie Samorządowe S6 z Koszalina zwróciło się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie uwzględnienia w opracowanej koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk-Lębork na terenie administracyjnym Gminy Słupsk ustaleń Gminy Słupsk z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O. Gdańsk z 2015 roku w sprawie dostosowania ulicy Przemysłowej do przejęcia całego ruchu lokalnego do Słupska po oddaniu do użytku trasy ekspresowej S6.

        Stowarzyszenie informuje, że w 2015 roku Gmina Słupsk ustaliła z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O. Gdańsk, że problem odcięcia kilku miejscowości  Gminy Słupsk od płynnego dojazdu do Słupska po oddaniu do użytku trasy ekspresowej S6 zostanie rozwiązany przez skierowany  przez ulicę Przemysłową, przebiegającą przez teren „Podstrefy Redzikowo” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

       W marcu 2016 r.  GDDKiA O. Gdańsk jednostronnie zerwał wszystkie wcześniejsze ustalenia. Dostosowanie ulicy Przemysłowej do przejęcia zwielokrotnionego ruchu jest rozwiązaniem pożądanym przez mieszkańców Gminy Słupsk i wynika z ich potrzeb komunikacyjnych.

        W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Czy ministerstwo będzie interweniowało w sprawie dotrzymania pierwotnych warunków ustaleń Gminy Słupsk z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i autostrad O. Gdańsk?

 

Z poważaniem

Małgorzata Zwiercan

        W dniu 9 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie uwzględnienia w opracowanej Koncepcji Programowej (KP) budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Lębork ustaleń Gminy Słupsk z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku z 2015 r. w sprawie dostosowania ul. Przemysłowej do przejęcia ruchu lokalnego do Słupska po oddaniu do użytkowania trasy S6.

       Należy wskazać, iż KP jest kolejnym etapem projektowania, sporządzanym po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (DUŚ) dla wybranego wariantu przebiegu drogi. Celem KP jest m.in. uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia  polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi, konstrukcji obiektów drogowych i inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu.

        Z analizy dokumentów otrzymanych od GDDKiA wynika, iż podczas procesu opiniowania dokumentacji Urząd Gminy Słupsk kilkakrotnie zwracał się do Oddziału GDDKiA w Gdańsku o zwiększenie zakresu przebudowy i budowy dróg w rejonie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE). Wnioski dotyczyły m. in.:

  • rozbudowy istniejącego węzła poprzez budowę dodatkowego zjazdu z łącznicy;
  • budowę kilku rond, w lokalizacji uwzględniającej możliwy rozwój strefy ekonomicznej;
  • rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej obsługującej strefę ekonomiczną;
  • budowę miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych wzdłuż ul. Przemysłowej;

czyli de facto budowę drogi obsługującej graniczący z nią teren i przedsiębiorstwa przy niej zlokalizowane, a nie drogi stanowiącej połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym.

       Jednocześnie informuję, iż w ramach budowy drogi ekspresowej S6 inwestor – GDDKiA musi zapewnić ciągłość dróg poprzecznych/lokalnych. W analizowanym przypadku ciągłość ta zostanie zachowana poprzez włączenie do istniejącej sieci dróg obecnej DK6, która zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.) z chwilą oddania do użytkowania nowo wybudowanego odcinka drogi zostanie pozbawiona dotychczasowej kategorii i zaliczona do kategorii drogi wojewódzkiej. Natomiast droga ekspresowa S6 przejmie większą cześć ruchu odbywającego się po obecnej DK6. Na istniejącej obecnie drodze odbywać będzie się jedynie ruch lokalny. Mieszkańcy miejscowości zlokalizowanych po południowej stronie DK6, aby dostać się do Słupska faktycznie będą poruszać się po istniejącej ulicy Przemysłowej przebiegającej przez teren „Podstrefy Redzikowo” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednak będzie to niewielki ruch, który nie powinien powodować utrudnień.

       Na etapie wykonywania Koncepcji Programowej przeprowadzono szczegółową analizę wszystkich elementów, również tych które nie są konieczne do prawidłowego funkcjonowania nowego układu drogowego. Zrezygnowano m. in. z budowy przejazdu pod drogą ekspresową w zamian za przedłużenie drogi dojazdowej, kilka dróg dojazdowych skrócono, a z niektórych zrezygnowano, zachowując przy tym obowiązek zapewnienia dostępu każdej nieruchomości do drogi publicznej. Z projektu usunięto także budowę drogi w SSSE w Redzikowie, która nie jest elementem niezbędnym i była jedynie poddana analizie na etapie koncepcji.

       Resort infrastruktury i budownictwa docenia starania gminy Słupsk, mające na celu uatrakcyjnienie i zwiększenie konkurencyjności Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednak nie może się ono odbywać kosztem Skarbu Państwa, ze środków przewidzianych na budowę drogi ekspresowej.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close