Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Interpelacja w sprawie zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

      W dniu 2 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Szanowna Pani Minister!

       Procedowana właśnie w Sejmie RP ustawa – Prawo oświatowe  nie tylko zmienia cały system szkolny wprowadzając szereg zmian dotyczących sieci szkól, ale i wprowadza również szereg zmian w zakresie pracy polskich nauczycieli.

      W ustawie w kilku kwestiach zmienia się ustawę – Kartę Nauczyciela. Wprowadzane w tym zakresie przepisy nie są jednoznaczne dla polskich pedagogów i budzą ich niepokój.

       W związku z powyższym chciałabym uzyskać informacje:

  1. Czy z zasiłku kompensacyjnego będzie mógł skorzystać nauczyciel zatrudniony w szkole, z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy na jego wniosek?
  2. Czy z zasiłku kompensacyjnego będzie mógł skorzystać pracownik zatrudniony  w poradni psychologiczno – pedagogicznej z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy na jego wniosek?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

         W dniu 2 stycznia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela.

Szanowna Pani Poseł,

        Zgodnie z przepisami art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych[1], świadczeniami kompensacyjnymi objęci zostali nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

  • publicznych i niepublicznych przedszkolach,
  • szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  • publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego

        i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7[2] ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

       W art. 4 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych,  ustawodawca wskazuje warunki jakie nauczyciele łącznie muszą spełnić aby je otrzymać, są one następujące:

  • osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3[3],
  • mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,
  • rozwiązali stosunek pracy.

        W tym miejscu należy podkreślić, że niezbędnym warunkiem do nabycia prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych jest wymóg rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy. Wyjątek od powyższej zasady został określony w art. 4 ust. 2 ustawy, tj. w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczyciela w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7, który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 2 również przysługuje świadczenie kompensacyjne.

       Ponadto informuję, że zakres podmiotowy ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych został enumeratywnie określony w przytoczonym na wstępie art. 2 pkt 1 ustawy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciel zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej nie może skorzystać z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

        Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

 

 

Z wyrazami szacunku

Marzenna Drab

Podsekretarz Stanu

 

[1] Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 800, z póź. zm.)

[2] młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

[3] nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył:

1) 55 lat – w latach 2009-2014;

2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2015-2016;

3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2017-2018;

4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019-2020;

5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2021-2022;

6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023-2024;

7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025-2026;

8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027-2028;

9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029-2030;

10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031-2032.

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close