Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie wymiany procesorów dźwięku u pacjentów z wszczepionymi implantami słuchowymi.

Interpelacja w sprawie wymiany procesorów dźwięku u pacjentów z wszczepionymi implantami słuchowymi.

       8 grudnia 2016 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie wymiany procesorów dźwięku u pacjentów z wszczepionymi implantami słuchowymi.

Szanowny Panie Ministrze!

       W Polsce istnieje grupa pacjentów, którym przywrócono słuch dzięki implantom słuchowym. Osoby, którym wszczepiono implant ślimakowy, mogą w pełni odbierać dźwięki docierające ze świata zewnętrznego. Dzieci z takim implantem mogą rozwijać się tak samo jak ich rówieśnicy: chodzić do szkoły, bawić się i być samodzielne w przyszłości. Słuch odzyskany dzięki implantacji również u dorosłych pozwala im na codzienną, zwykłą aktywność zawodową  i społeczną.

      Nieodłączną częścią każdego implantu jest procesor dźwięku, który odpowiada za przetwarzanie dźwięku otoczenia na impulsy i wysyłanie ich  do wszczepionego implantu.

      Wymiana procesorów dźwięku, podobnie jak operacja wszczepiania implantu, jest w 100% refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Jak informują mnie przedstawiciele Stowarzyszenia Słyszeć Bez Granic, pieniądze na wymianę procesorów dźwięku są przewidziane w budżecie NFZ, ale niestety zaledwie 25% pacjentów otrzymuje nowy procesor.

      Wszczepiony implant bez prawidłowo działającego procesora dźwięku staje się nieużyteczny, a tym samym powoduje wykluczenie dzieci z procesów edukacyjnych, a dorosłych – pracy zawodowej, a wszystkich wyklucza  z aktywności społecznej.

      W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Ile osób według danych Ministerstwa Zdrowia przeszło operację wszczepienia implantu słuchowego?
  2. Ile osób oczekuje na wymianę procesora dźwięku?
  3. Czy prawdziwe są dane, że ok 75% pacjentów mających implanty słuchowe czeka na wymianę procesorów? Z czego wynikają te kolejki?
  4. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje i jeżeli tak, to kiedy, usprawnić system wymiany procesorów dźwięku tak, by każdy pacjent miał możliwość normalnej egzystencji?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

      W dniu 17 stycznia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan uzyskała odpowiedź na interpelację w sprawie wymiany procesorów dźwięku u pacjentów z wszczepionymi implantami słuchowymi.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694, z późn. zm.), wszystkim pacjentom, którzy wymagają leczenia za pomocą wszczepienia implantu słuchowego przysługuje takie świadczenie, na które składa się:

  • 96 Wszczepienie/wymiana protezy ślimaka – nieokreślone inaczej,
  • 98 Wszczepienie/wymiana wielokanałowej protezy ślimaka,
  • 991 Wszczepienie/wymiana implantu ucha środkowego,
  • 992 Wszczepienie/wymiana implantu pniowego,
  • 993 Wszczepienie/wymiana innego implantu słuchowego,
  • 994 Wymiana elektronicznych protez słuchu – procesora mowy.

Odnosząc się do pytania w sprawie przekazania liczby osób z wszczepionymi implantami słuchu oraz o liczbę wymiany procesorów mowy/dźwięku – dane te są zawarte w załączonej tabeli. Tabela przedstawia również, jaki odsetek świadczeń związanych z leczeniem za pomocą implantów słuchu stanowi wymiana procesora. Przy czym należy zauważyć, iż odsetek ten stopniowo wzrasta.

Mając na względzie liczbę osób oczekujących na wymianę procesora, należy wskazać, iż wymiana procesora stanowi kontynuację procesu terapeutycznego i wpisywanie pacjentów wymagających wymiany niedziałającego urządzenia na listę oczekujących stanowi nieprawidłowość w udzielaniu świadczeń. Ponadto nie są prowadzone odrębne listy oczekujących do każdej procedury, wobec czego Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada przedmiotowych danych.

Odnosząc się do pytania dotyczącego rocznego zapotrzebowania na wymianę procesora, uprzejmie informuję, iż na chwilę obecną nie jest możliwe określenie zapotrzebowania na wymianę procesora, a przez to również udzielenie odpowiedzi, w jakim stopniu są zaspokajane te potrzeby. Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż informacja ta zostanie niezwłocznie przekazana po ustaleniu zapotrzebowania.

Ze względu na powracający temat braku wydzielonego świadczenia dedykowanego wymianie procesorów, uprzejmie wyjaśniam, iż w Ministerstwie Zdrowia zostaną podjęte prace mające na celu określenie warunków realizacji przedmiotowego świadczenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi wstępne prace, mające na celu określenie zasad postępowania w sytuacji, gdy konieczna jest wymiana procesora ze ściśle określonych przez specjalistę z dziedziny otolaryngologii wskazań.

Jednocześnie należy wskazać, iż w odniesieniu do problemu zabezpieczenia środków na wymianę procesora, został wydzielony zakres skojarzony na świadczenia związane z leczeniem słuchu za pomocą implantów, niemniej sposób wykorzystania środków w ramach zakresu skojarzonego leży w kompetencji świadczeniodawców, którzy znaczną część środków przyznanych w umowach przeznaczają na wszczepianie nowych implantów.

W kwestii kosztu wymiany procesora, uprzejmie informuję, że koszt ten został oszacowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Opublikowane przez Prezesa AOTMiT taryfy dla leczenia implantami słuchu zaimplementowano zarządzeniem Nr 117/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

         Z poważaniem,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

           Krzysztof Łanda

         

 

Załącznik

Zał. 1 – tabela zawierające dane dotyczące liczby osób z wszczepionymi implantami słuchu oraz liczba osób, u których wymieniono procesy mowy/dźwięku

nazwa produktu rozliczeniowego OW NFZ 2012 2013 2014 2015 I-X 2016
C05 LECZENIE ZABURZEŃ SŁUCHU ZA POMOCĄ IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I PNIOWYCH KUJAWSKO-POMORSKI 9 11 12 16 12
LUBELSKI 10 8 10 10 8
ŁÓDZKI 4 8 4 13 6
MAZOWIECKI 517 449 432 436 290
PODLASKI 11 10 9 10 8
POMORSKI 1 2 2 1
ŚLĄSKI 11 9 8 16 4
WIELKOPOLSKI 91 100 97 92 45
ZACHODNIOPOMORSKI 10 6 6 12 8
C05 Suma 663 602 580 607 382
C06 LECZENIE ZABURZEŃ SŁUCHU ZA POMOCĄ INNYCH WSZCZEPIALNYCH ELEKTRONICZNYCH PROTEZ SŁUCHU KUJAWSKO-POMORSKI 22 22 19 19 13
LUBELSKI 4 11 7 6 3
ŁÓDZKI 12 14 16 15 9
MAŁOPOLSKI 24 16 20 32 30
MAZOWIECKI 75 101 106 92 97
OPOLSKI 4 6 10 10 5
PODLASKI 14 12 12 7 4
POMORSKI 8 8 9 4 2
ŚLĄSKI 30 32 19 41 26
WARMIŃSKO-MAZURSKI 6 12 12 9 8
WIELKOPOLSKI 39 39 38 39 31
ZACHODNIOPOMORSKI 10 10 7 7 8
C06 Suma 248 283 275 281 236
C07 WYMIANA PROCESORA MOWY KUJAWSKO-POMORSKI 5
LUBELSKI 3 3 1 2 2
ŁÓDZKI 1
MAZOWIECKI 199 91 122 284 331
PODLASKI 1
POMORSKI 1
ŚLĄSKI 6 4 14 20 11
WARMIŃSKO-MAZURSKI 1
WIELKOPOLSKI 65 65 65 70 68
C07 Suma 273 164 202 378 418
odsetek wymiany procesorów 23% 16% 19% 30% 40%

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close