Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ścieżki zawodowej polskich pielęgniarek.

Interpelacja w sprawie ścieżki zawodowej polskich pielęgniarek.

         W dniu 12 grudnia 2016 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  w sprawie ścieżki zawodowej polskich pielęgniarek.

Szanowny Panie Ministrze!

       Problem obsady pielęgniarskiej w Polsce jest jedną z bolączek polskiej służby zdrowia. Przyczyn zapewne jest wiele, jednak jedną z nich są wygórowane wymagania dotyczące wykształcenia polskiej pielęgniarki.

       Zgodnie z obecnymi wytycznymi absolwenci szkół średnich mogą kontynuować naukę na:

  • studiach I stopnia, które trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach magisterskich;
  • studiach II stopnia, które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa z możliwością kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich.

       Niestety zlikwidowano licea pielęgniarskie, które w toku pięcioletnim kształciły niegdyś polską kadrę pielęgniarską.

      Ten sposób uzupełnienia polskiej kadry pielęgniarskiej, która wykonywałaby najprostsze czynności przy polskim pacjencie, wydaje się interesującym rozwiązaniem.

      W związku z powyższym chciałabym uzyskać informacje:

  1. Czy Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z innymi resortami planuje modyfikacje ścieżki zawodowej polskiej pielęgniarki, która mogłaby wykonywać swój zawód już po ukończeniu specjalistycznej szkoły średniej-zawodowej?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 17 stycznia 2017 roku Poseł  Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie ścieżki zawodowej polskich pielęgniarek.

Mając na uwadze fakt, że jednym z istotnych problemów ochrony zdrowia w Polsce jest niski wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentem, który ostatnio wynosił 5,4 i wśród 16 wybranych krajów Unii Europejskiej, wskaźnik ten sytuuje Polskę na ostatnim miejscu i wskazuje na ograniczony w znacznym stopniu dostęp do świadczeń pielęgniarskich – Ministerstwo Zdrowia planuje działania mające na celu zmniejszenie deficytu kadry pielęgniarskiej. W celu zapewnienia opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych oraz wyzwań demograficznych, Minister Zdrowia, w związku z planowaną reformą systemu oświaty i kształcenia zawodowego, rozważa możliwość wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek. Zmiany te polegałyby na uruchomieniu drugiej ścieżki kształcenia w zawodzie pielęgniarki na poziomie średnim. Taki system edukacji na poziomie średnim działa w niektórych krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie podkreślić należy, że kształcenie w systemie szkolnictwa wyższego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, będzie prowadzone równolegle, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia prowadzona jest szczegółowa analiza dotycząca wprowadzenia przedstawionych powyżej rozwiązań w systemie kształcenia pielęgniarek, a następnie rozważona będzie decyzja w przedmiotowej sprawie. Prace nad ewentualnymi zmianami w systemie kształcenia pielęgniarek trwają, a dalsze procedowanie w tym zakresie będzie konsultowane z przedstawicielami środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Podsumowując należy podkreślić, iż w trosce o zapewnienie dostępu do profesjonalnie wykonywanych świadczeń zdrowotnych, w Ministerstwie Zdrowia na bieżąco analizowane są kwestie związane z zapotrzebowaniem na kadrę medyczną w systemie ochrony zdrowia, a podejmowane decyzje i działania stanowią odpowiedź na zmieniające się potrzeby tego systemu oraz rynku pracy.

     Z wyrazami szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

       SEKRETARZ STANU

          Jarosław Pinkas

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close