Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie szynobusów na linii kolejowej nr 181 łączącej Wrocław via Syców z Kępnem, a dalej z Wieruszowem, Wieluniem i Katowicami

Interpelacja w sprawie szynobusów na linii kolejowej nr 181 łączącej Wrocław via Syców z Kępnem, a dalej z Wieruszowem, Wieluniem i Katowicami

        W dniu 13 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szynobusów na linii kolejowej nr 181 łączącej Wrocław via Syców z Kępnem, a dalej z Wieruszowem, Wieluniem i Katowicami.

Szanowny Panie Ministrze!

        Z informacji otrzymanej od Burmistrza Wieruszowa (woj. łodzkie) linia kolejowa nr 181 to nitka jednotorowa łącząca Wrocław via Syców z Kępnem, a dalej z Wieruszowem,
Wieluniem i Katowicami.

        Bliskość stolicy Dolnego Śląska sprawia, że znaczna część mieszkańców właśnie tam dojeżdża do szkoły i pracy.

       Przeprowadzony remont linii kolejowej 181 spowodował, że odżyły nadzieje mieszkańców na lepsze połączenia do Wrocławia. Jednym z pomysłów było wprowadzenie szynobusów. W przedmiotowej sprawie spotkali się nawet marszałkowie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Niestety mieszkańcy nadal nie mogą z tej alternatywnej formy dojazdu korzystać, bo jej po prostu nie ma.

        Jak dowodzi burmistrz Wieruszowa, badania pokazują, że obłożenie na relacji Wieluń – Wrocław byłoby olbrzymie.

        W związku z powyższym chciałabym uzyskać odpowiedź na pytanie:

  1. Czy jest możliwe wsparcie samorządów w staraniach o uruchomienie na trasie linii kolejowej nr 181 łączącej Wrocław via Syców z Kępnem, a dalej z Wieruszowem, Wieluniem i Katowicami połączenia realizowanego za pomocą szynobusów?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

14 marca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie szynobusów na linii kolejowej łączącej Wrocław z Kępnem via Syców z Kępnem.

Zakres oferty przewozowej zamawianej przez ministra właściwego do spraw transportu musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1996). Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, czyli tzw. „Plan transportowy”, określa trasy stanowiące sieć połączeń międzywojewódzkich i międzynarodowych, na których priorytetem jest zapewnienie odpowiedniej dalekobieżnej oferty przewozowej.

Zakres oferty przewidzianej do objęcia zamówieniem przez ministra właściwego do spraw transportu został przedstawiony w Planie Transportowym w formie trzech scenariuszy: naturalnego, podstawowego i pożądanego. W przypadku linii kolejowej nr 181 Herby Nowe – Oleśnica przewidziano możliwość kursowania pociągów międzywojewódzkich na odcinku Herby Nowe – Kępno – Herby Nowe, w ramach scenariusza pożądanego. W ramach korekty rozkładu jazdy pociągów edycji 2016/17, obowiązującej od 11 czerwca 2017 r. przewidziane jest skierowanie pociągu TLK 47101, 74100 „Rawa” relacji Katowice – Poznań Główny – Katowice na odcinek Herby Nowe – Kępno – Herby Nowe. Obecnie pociąg ten kursuje przez Lubliniec, Kluczbork. Na odcinku Herby Nowe – Wieluń Dąbrowa aktualnie kursują pociągi zamawiane przez samorządy województw. Natomiast na odcinku Kępno – Oleśnica – Kępno zgodnie z Planem Transportowym, planowane jest uruchamianie wyłącznie połączeń regionalnych (stanowiących uzupełnienie krajowej siatki połączeń), których funkcjonowanie powinien zapewniać samorząd województwa. W związku z powyższym w świetle Planu Transportowego nie jest możliwe zaangażowanie ministra właściwego do spraw transportu w organizowanie przewozów na odcinku Kępno – Oleśnica – Kępno, ani też połączeń dalekobieżnych, których trasa przebiegałaby przez ww. odcinek. Ponadto na stacjach: Kępno i Oleśnica przewidziane zostały skomunikowania pociągów międzywojewódzkich zamawianych przez ministra właściwego do spraw transportu, z pociągami zamawianymi przez samorządy województw kursującymi w relacjach przebiegających przez odcinek Kępno – Oleśnica – Kępno.

Relacje, które nie są zamawiane przez Ministra, ale mimo to są istotne z uwagi na potrzeby transportowe lokalnej społeczności, powinny stanowić uzupełnienie oferty Ministra na poziomie regionalnym.

Należy ponadto zaznaczyć, że w świetle przepisów Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2016 r. poz. 1867, 1920 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „Uptz”,  organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest samorząd województwa, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między samorządami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, które zawarły porozumienie.

Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. b Uptz organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzywojewódzkich przewozów pasażerskich jest samorząd województwa właściwy ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej.

Marszałkowie województw jako ustawowo uprawnieni organizatorzy przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej, albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich na podstawie wzajemnych uzgodnień mogą dofinansować kursowanie pociągów w danej relacji, zaspokajając w ten sposób potrzeby transportowe mieszkańców swoich regionów.

W związku z powyższym, przewozy pasażerskie w relacji Wrocław – Oleśnica – Kępno – Wieruszów- Wieluń – Herby Nowe – Katowice (i z powrotem), mogą być wykonywane na zamówienie samorządów województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego.

Samorządy województw będąc ustawowymi organizatorami publicznego transportu zbiorowego w przewozach wojewódzkich i międzywojewódzkich mają możliwość zamawiania i dotowania przewozów międzywojewódzkich, jeśli uznają, że uruchomienie pociągów na danej trasie jest istotne z uwagi na potrzeby transportowe lokalnej społeczności. Samorządy realizują to zadanie z budżetów własnych począwszy od 2004 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) Ustawa ta wprowadzała nowy system finansowania jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym dofinansowanie ww. zadania stało się obowiązkiem województwa realizowanym ze środków budżetu województwa. Zapewniono jednocześnie wzrost dochodów własnych województw, poprzez zwiększanie wskaźnika ich udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Ponadto w latach 2016-2020 Samorządom Województw przekazywana jest z Funduszu Kolejowego corocznie kwota 110 mln zł na dofinansowanie zakupu, modernizacji i napraw pasażerskich pojazdów kolejowych.

Należy zauważyć, że Uptz nie przewiduje możliwości ingerowania przez ministra właściwego do spraw transportu w decyzje samorządów województw dotyczących organizacji rynku przewozów jak i oferty przewozowej określonej w rocznym rozkładzie jazdy pociągów.

Należy również zaznaczyć, że ostateczny kształt oferty przewozowej jest kompromisem pomiędzy oczekiwaniami podróżnych a możliwościami finansowymi organizatora publicznego transportu zbiorowego, uwarunkowaniami związanymi z infrastrukturą kolejową, dostępnością taboru i innymi czynnikami technicznymi po stronie przewoźnika.

Uprzejmie proszę o przyjęcie przekazanych wyjaśnień, dziękując jednocześnie za zaangażowanie w sferze kolejowych przewozów pasażerskich. Liczę, że powyższe informacje okażą się wystarczające i w pełni wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

 

Łączę wyrazy szacunku,

Andrzej Bittel

Podsekretarz Stanu

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close