Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty zaległości czynszowych z definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Interpelacja w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty zaległości czynszowych z definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych

W dniu 24 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty zaległości czynszowych z definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Szanowna Pani Minister!

W świetle obowiązujących przepisów, tj. art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 114 z późn. zm.) dochodem są przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie m.in. tego dochodu określa się prawo bądź jego brak do pobierania przez polskie rodziny – zasiłków rodzinnych i dodatków.

Osoby pobierające tego typu zasiłki zazwyczaj znajdują się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, ale i życiowej. Naturalnym jest to, że często mają również zaległości w opłatach czynszowych. I właśnie tacy ludzi otrzymują umorzenia zaległości czynszowych, które – jak się okazuje – stanowią ich dochód.

W wielu wypadkach ten dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych. Przecież umorzenie nie poprawia realnie sytuacji danej osoby, nie sprawia, że nagle dostaje do ręki 100 zł i może iść za to kupić jedzenie. Umorzenie czynszowe sprawia jedynie, że ta osoba ma mniejsze długi. Dlatego kuriozalnym wydaje się to, że osoby starsze, niepełnosprawne czy wykluczone społecznie karze się za umorzenie czynszowe.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

  1. Czy ministerstwo planuje podjęcie działań, które zmierzać będą do wyłączenia kwoty umorzonych zaległości czynszowych z dochodu?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

         W dniu 24 marca 2017 r.  Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty zaległości czynszowych z definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, z późn. zm.), na dochód, na podstawie którego ustalane jest prawo do zasiłku rodzinnego, składają się m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Powyższa definicja dochodu stosowana jest także przy ustalaniu prawa do uzależnionych od kryterium dochodowego świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489, z późn. zm.) oraz świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wsparcie danej osoby, polegające na umorzeniu określonej kwoty zaległości czynszowych za lokal jest przysporzeniem majątkowym stanowiącym przychód, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, kwota umorzonych zaległości czynszowych, pomniejszona o należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu, składa się na dochód rodziny, na podstawie którego ustalane jest prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie są obecnie prowadzone prace mające na celu wprowadzenie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, polegającej na wyłączeniu z dochodu rodziny, przysporzeń majątkowych z tytułu umorzonych zaległości czynszowych, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, takie rozwiązanie byłoby przejawem nierównego traktowania osób, które z własnych dochodów wywiązują się ze swoich zobowiązań,np. czynszowych (czy też jakichkolwiek innych rachunków), a poniesione opłaty nie pomniejszają ich dochodu, na podstawie którego ustalane jest prawo do ww. świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego.

 

MINISTER

              z up.

Bartosz Marczuk

PODSEKRETARZ STANU

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close