Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zgodności znaku orła znajdującego się w Sądzie Najwyższym z zapisami Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Interpelacja w sprawie zgodności znaku orła znajdującego się w Sądzie Najwyższym z zapisami Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 28 lutego 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie zgodności znaku orła znajdującego się w Sądzie Najwyższym z zapisami Konstytucji RP oraz  ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowny Panie Ministrze!

Zgodnie z art. 28 Konstytucji RP Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Korona została przywrócona 31 grudnia 1989 r. ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a nowy wzór godła został wprowadzony dopiero 22 lutego 1990 r. ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie określono, że: „Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy”. Wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej zawarty został w załączniku nr 1 do tej ustawy.

Z kolei barwy bieli i czerwieni uznaje się za barwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Taki obraz naszego symbolu przynależności narodowej – orła białego w koronie na czerwonym tle – powinien być obecny w głowie każdego Polaka.

Tymczasem zatrważające jest to, że nie taka forma godła znajduje się w podległym Panu Ministrowi Sądzie Najwyższym.

Sąd Najwyższy jest instytucją najwyższego w Polsce zaufania, a jego wyroki nie powinny wzbudzać wątpliwości. Tym bardziej wątpliwości nie powinny budzić „pseudo” godła w tej państwowej instytucji. Tymczasem godła tam mają kolor zielony i nie przypominają wzoru zawartego w Konstytucji i ustawach. W każdej sali sądu jego Prezes znieważa majestat Rzeczypospolitej Polskiej, łamię polską Konstytucję i obraża polskich obywateli.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1) Jakie kroki zamierza podjąć Minister Sprawiedliwości i jakie konsekwencje służbowe wyciągnąć wobec Pani Prezes Sądu Najwyższego, która ewidentnie łamie prawo nie stosując się do wytycznych, dotyczących polskiego godła zawartych w art. 28 Konstytucji RP i ustawie z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

        W dniu 23 marca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie  zgodności znaku orła znajdującego się w Sądzie Najwyższym z zapisami Konstytucji RP oraz ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie przedstawiam poniższe wyjaśnienia:

        Poruszane przez Panią Poseł kwestie pozostają poza zakresem właściwości Ministra Sprawiedliwości wynikającym z art. 24 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.). Do kompetencji Ministra Sprawiedliwości należą między innymi, sprawy z zakresu sądownictwa, prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej, tłumaczy przysięgłych.

Minister Sprawiedliwości nie sprawuje natomiast żadnych funkcji nadzorczych nad działalnością Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, który zgodnie z art. 11 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.2016 poz.1254 z późn. zm.)  kieruje pracami i reprezentuje Sąd Najwyższy oraz wykonuje czynności określone ustawą, regulaminem i innymi aktami normatywnymi. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego pełni również czynności z zakresu administracji sądowej oraz sprawuje ogólny nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Najwyższego.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o rozważenie możliwości skierowania wystąpienia w przedmiotowej kwestii bezpośrednio do Sądu Najwyższego.

Z poważaniem

                                                                                   Z upoważnienia

                                                                                                   Ministra Sprawiedliwości

                                                                                                              Łukasz Piebiak

           Podsekretarz Stanu

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close