Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ujawnienia danych osobowych przypadkowym osobom przez II Urząd Skarbowy w Gdyni.

Interpelacja w sprawie ujawnienia danych osobowych przypadkowym osobom przez II Urząd Skarbowy w Gdyni.

W dniu 10 marca 2017 r.  Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Finansów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie ujawnienia danych osobowych przypadkowym osobom przez II Urząd Skarbowy w Gdyni.

Szanowny Panie Ministrze!

Ostatnio otrzymałam do mojego biura poselskiego w Gdyni korespondencję z II Urzędu Skarbowego w Gdyni.

Było to zawiadomienie nr 2209-SE.711.851729.2017.ZE3 Cz. Nr 851729 z dnia 04.03.2017 r. W piśmie podano informację, że na podstawie art. 88 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą” wzywa się ww. dłużnika, aby należnej od niego kwoty z tytułu wierzytelności pieniężnych istniejących w dniu zajęcia oraz tych, które powstaną po dokonaniu zajęcia bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu.

W piśmie ujawniono dane osobowe dłużnika i wszystkie jego wierzytelności.

Tymczasem wskazana w piśmie osoba nigdy nie była pracownikiem mojego biura poselskiego i nigdy nie otrzymywała ode mnie jako pracodawcy żadnego wynagrodzenia.

Takie działanie urzędu skarbowego uważam za skandaliczne. W Polsce istnieje ochrona danych osobowych, która zabrania ujawniania czyichś danych przypadkowym osobom przez podległy ministrowi urząd. Rozsyłanie tego typu informacji do przypadkowych biur czy instytucji stanowi niewątpliwie naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym chciałam prosić o odpowiedź na pytania:

 

  1. Jakie konsekwencje zamierza wyciągnąć Minister Finansów wobec Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Gdyni?
  2. W jaki sposób Ministerstwo Finansów zamierza w przyszłości zapobiec tego typu zdarzeniom?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

          W dniu 11 kwietnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w  sprawie ujawnienia danych osobowych przez Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Gdyni.

        W trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”, co do zasadny dochodzone są należności publicznoprawne określone w art. 2 tej ustawy. Ustawa wyposażyła administracyjne organy egzekucyjne w instrumenty umożliwiające stosowanie środków przymusu służące doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych obowiązków. Stosownie do art. 7 § 1 organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne przewidziane w ustawie. Środki egzekucyjne zostały wymienione w art. 1a pkt 12 ustawy (m. in. egzekucja z pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, z innych wierzytelności pieniężnych).

        Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Gdyni stosując egzekucję z innych wierzytelności pieniężnych działał na podstawie przepisów art. 89 i następnych ustawy. Zgodnie z art. 89 § 1 ustawy organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej innej, niż określona w art. 72-85, przez przesłanie do dłużnika zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego i jednocześnie wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu, lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia organ egzekucyjny wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył oświadczenie dotyczące tego, czy uznaje zajętą wierzytelność zobowiązanego, przekaże organowi egzekucyjnemu z zajętej wierzytelności kwoty na pokrycie należności lub z jakiego powodu odmawia tego przekazania i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność. Ponadto organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego, że nie 2 wolno mu zajętej kwoty odebrać ani też rozporządzać nią lub ustanowionym dla niej zabezpieczeniem oraz doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczony.

        Podkreślić należy, że zgodnie z art. 67 § 1 ustawy podstawę zastosowania środków egzekucyjnych, stanowi zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności sporządzone według wzoru określonego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Stosownie do art. 67 § 2 zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności zawiera oznaczenie zobowiązanego, wierzyciela i organu egzekucyjnego, oznaczenie dłużnika zajętej wierzytelności, określenie stosowanego środka egzekucyjnego, a także dane dotyczące egzekwowanej należności tj. numer tytułu wykonawczego stanowiącego podstawę do zajęcia, kwotę należności, okres, za który należność została ustalona lub określona, termin płatności należności, rodzaj i stopę odsetek z tytułu niezapłacenia należności w terminie oraz kwotę odsetek naliczonych do dnia wystawienia zawiadomienia, kwotę należnych kosztów egzekucyjnych. Ponadto zawiadomienie zawiera wezwanie dłużnika zajętej wierzytelności do realizacji zajęcia lub powiadomienia organu egzekucyjnego o przeszkodzie w realizacji zajęcia, pouczenie zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelności o skutkach zajęcia, datę wystawienia zawiadomienia, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci organu egzekucyjnego.

         Wzory zawiadomień o zajęciu i protokołów stosowanych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1339). W załączniku nr 5 do tego rozporządzenia został określony wzór zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej. Minister Finansów, określając wzory zawiadomień o zajęciu, uwzględnił w tych wzorach ustawowe elementy wymienione w powołanym wyżej art. 67 § 2. Ponadto dodać należy, że w celu zapobieżenia pomyłkom związanym z identyfikacją zobowiązanych i skierowaniem egzekucji do majątku podmiotu, który nie jest zobowiązanym, konieczne jest wskazywanie w zawiadomieniach o zajęciu danych umożliwiających bezsprzeczną identyfikację zobowiązanego. Skuteczne bowiem przeprowadzenie egzekucji administracyjnej oznacza przymusowe odebranie zobowiązanemu konstytucyjnie chronionej własności i innych praw majątkowych (np. wierzytelności pieniężnej, ruchomości bądź nieruchomości). Naczelnik II Urzędu Skarbowego w Gdyni zatem, stosując środek egzekucyjny polegający na zajęciu wierzytelności pieniężnej, obowiązany był do stosowania zawiadomienia o zajęciu sporządzonego według ustalonego wzoru i wskazania w tym zawiadomieniu m. in. danych dotyczących zobowiązanego jak i jego wierzytelności.

       Jednocześnie uprzejmie zauważam, że w celu przymusowego doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych obowiązków administracyjny organ egzekucyjny obowiązany jest do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W związku z czym ma obowiązek poszukiwania majątku zobowiązanego celem skierowania do niego egzekucji. W tym 3 celu może żądać od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub podporządkowanych, a także innych podmiotów, na podstawie art. 36 § 1 ustawy. Stosownie natomiast do art. 71 § 1 jeżeli egzekucja administracyjna należności pieniężnych staje się bezskuteczna, organ egzekucyjny lub wierzyciel może zwrócić się do sądu o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto poszukując majątku wykorzystuje własną bazę danych, a także może korzystać z informacji ogólnie dostępnych np. min. na stronach internetowych, w tym na portalach społecznościowych.

        Ponadto wyjaśniam, iż przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przepisami prawa, które wypełniają powyższą przesłankę i decydują o legalnym przetwarzaniu danych osobowych przez Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Gdyni są powołane przepisy art. 89 i 67 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

       W świetle powyższego stwierdzić należy, że działania Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Gdyni, jako administracyjnego organu egzekucyjnego, ukierunkowane na przymusowe doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązku zapłaty należności pieniężnej zostały dokonane na podstawie i w granicach prawa.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close