Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie finansowania przez powiaty usług teleopieki.

Interpelacja w sprawie finansowania przez powiaty usług teleopieki.

W dniu 16 marca 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Finansów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie finansowania przez powiaty usług teleopieki.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Badania demograficzne w Polsce jednoznacznie wskazują, że Polska jest społeczeństwem starzejącym się. W praktyce w ciągu najbliższych lat gwałtownie zwiększy się liczba osób starszych, a tym samym jako kraj staniemy przed jeszcze większymi wyzwaniami dotyczącymi zapewnieniu seniorom odpowiedniej opieki. Jedną z jej nowoczesnych form jest teleopieka.

Usługa teleopieki, a zwłaszcza jej pierwsza generacja, czyli tzw. „przycisk życia” jest powszechnie stosowana praktycznie we wszystkich krajach, w których mamy do czynienia ze zjawiskiem szybko starzejącego się społeczeństwa. Zwiększając w sposób istotny poziom bezpieczeństwa życia osób starszych lub niepełnosprawnych pozwala samorządom na budowę rozwiniętych systemów domowej opieki senioralnej. Jest to bardzo ważne, ponieważ już ok. 50% osób z grupy 65+ to osoby zamieszkujące samotnie.

Teleopieka łączy w sobie element poprawy efektywności funkcjonowania powiatowych systemów ratownictwa, jak i równocześnie jest niezbędnym elementem domowych systemów opieki senioralnej. Dzięki niej istotnie wzrasta efektywność funkcjonowania systemu ratownictwa, opartego o numer 112. Dane z innych krajów pokazują, że:

– o ok. 45% maleje zagrożenie śmiercią w nagłych wypadkach /udary, zawały itd./,

– o ok. 20% mamy niej wizyt na szpitalnych oddziałach ratunkowych,

– o ok. 20% mamy mniej hospitalizacji na oddziałach wewnętrznych,

jak i w sposób istotny maleją koszty leczenia.

Jeśli chodzi o jej znaczenie dla domowej opieki senioralnej, to o ok. 60% spada zapotrzebowanie na miejsca w opiece stacjonarnej, czyli w domach opieki społecznej czy zakładach opiekuńczo-leczniczych. Jest to możliwe dzięki możliwości dłuższego pozostawania podopiecznych we własnym środowisku domowym.  Dodatkowo jest to zgodne z ich oczekiwaniami – seniorzy deklarują chęć spędzenia jesieni życia we własnym domu. Teleopieka w sposób istotny wzmacnia niezależność życia seniorów i jednocześnie jest istotnym narzędziem wsparcia pracy ich opiekunów.

Chociażby te skrótowo przytoczone przykłady pokazują, że teleopieka wchodzi w obszar zadań przewidzianych dla gmin, jak i powiatów. Stąd w kraju mamy przykłady podejmowania prób organizowania systemów teleopieki na terenie całego powiatu i podzieleniem się kosztami bieżącego jej funkcjonowania przez starostwo i gminy. Wydaje się, że takie postępowanie jest logiczne. Samorządy mają jednak wiele obaw związanych z finansowaniem teleopieki.

Wdrażanie teleopieki przewidują również Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej, niestety w budżecie państwa nie ma na ten cel przewidzianych środków.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

 

  1. Czy powiaty mogą współfinansować wdrażanie i bieżące funkcjonowanie usługi teleopieki?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

         W dniu 14 kwietnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację z Ministerstwa Finansów w sprawie możliwości współfinansowania przez powiaty usług teleopieki.

          Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 przyjęte uchwałą Rady Ministrów Nr 238 z dnia 24 grudnia 2013 r., przewidują stworzenie rozwiązań niezbędnych do wdrożenia m. in. systemu teleopieki oraz wykorzystania innowacyjnych technologii ułatwiających organizację i podniesienie jakości opieki świadczonej dla osób starszych.

        Przewiduje się m. in. określenie źródeł i zasad finansowania lub dofinansowania teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych. W związku z powyższym, dopiero po określeniu zasad finansowania tego zadania oraz ustaleniu roli jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, będzie można ocenić możliwość współfinansowania teleopieki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

      Ponadto uprzejmie informuję, że sprawy dotyczące ułatwień dla osób starszych w dostępie do opieki społecznej, w tym także teleopieki, należą do zakresu działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 26 kwietnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała ponowną interpelację do Ministra Finansów w sprawie finansowania przez powiaty usług teleopieki.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

w dniu 13 kwietnia 2017 r. wpłynęła od Ministra Finansów odpowiedź na interpelację nr 11196 w sprawie finansowania przez powiaty usług teleopieki.

W związku z niewyjaśnieniem wszystkich kwestii poruszonych w interpelacji, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie dodatkowych informacji.

W odpowiedzi na interpelację stwierdzono, że „Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 przyjęte uchwałą Rady Ministrów Nr 238 z dnia 24 grudnia 2013 r., przewidują stworzenie rozwiązań niezbędnych do wdrożenia m. in. systemu teleopieki (…) Przewiduje się m.in. określenie źródeł i zasad finansowania lub dofinansowania (…).

W związku z powyższym, dopiero po określeniu zasad finansowania tego zadania oraz ustaleniu roli jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, będzie można ocenić możliwość współfinansowania teleopieki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.

Skoro uchwała została przyjęta ponad 3 lata temu, kiedy ministerstwo planuje określić zasady finansowania?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

         W dniu 29 maja Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją ponowną interpelację w sprawie  wdrażania systemu teleopieki.

         Przyjęte uchwałą Rady Ministrów Nr 238 z dnia 24 grudnia 2013 r. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, przewidują stworzenie rozwiązań niezbędnych do wdrożenia, między innymi systemu teleopieki oraz wykorzystania innowacyjnych technologii ułatwiających organizacje i podniesienie jakości opieki świadczonej dla osób starszych. Wśród działań przewidzianych w Założeniach znajduje się, między innymi określenie źródeł i zasad finansowania lub dofinansowania teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych. Na mocy powyższej uchwały, Rada Ministrów powierzyła ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego realizację Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close