Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ochronny prawnej wilka w Polsce.

Interpelacja w sprawie ochronny prawnej wilka w Polsce.

W dniu 21 marca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Środowiska Pana Jana Szyszko w sprawie ochronny prawnej wilka w Polsce.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Począwszy od 1995 roku wilki zostały objęte ochroną w części Polski, a od 1998 są chronione w całym kraju. Uzasadniając te decyzje, podkreślano pozytywną rolę drapieżników w utrzymaniu równowagi ekologicznej w lasach.

Wilk jest więc objęty ścisłą ochroną gatunkową, a w zgodzie z rozporządzeniem zabronione jest zabijanie wilków, poza szczególnymi przypadkami odstrzału osobników wyspecjalizowanych w napadaniu na inwentarz, gdy zezwolenie wyda Minister Środowiska.

Środowiska badające populację wilka podkreślają, że od 2005 roku następuje wzrost liczebności. Taki wzrost liczebności wilków zaobserwowali również mieszkańcy województwa pomorskiego.

Rolnicy z tego terenu zauważyli zwiększoną obecność wilków w pobliżu swoich domostw. Właśnie wilki niejednokrotnie przynoszą straty ich gospodarstwom, napadając na inwentarz. Wilk żyjący w określonym rewirze stanowi więc dla rolników realne zagrożenie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo dokonuje sprawdzania stanu liczebności wilka w Polsce?
  2. Czy ministerstwo planuje ograniczenie tego gatunku z ochrony?
  3. Czy ministerstwo planuje wypłaty odszkodowań dla rolników, którzy narażenie są na ponoszenie strat wywoływanych przez wilki?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

          W dniu 16 maja 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie ochronny prawnej wilka w Polsce.

 1. Czy ministerstwo dokonuje sprawdzania stanu liczebności wilka w Polsce? Corocznie regionalne dyrekcje ochrony środowiska przekazują informacje na temat stanu liczebnego ważniejszych zwierząt chronionych, w tym wilka. Informacje te umieszczane są w opracowaniu „Ochrona Środowiska” publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z tymi danymi w 2015 r. w Polsce było 1484 osobników tego gatunku.

2. Czy ministerstwo planuje ograniczenie tego gatunku z ochrony? (prawdopodobnie w zapytaniu chodzi o zmianę statusu ochrony wilka).

Resort środowiska nie planuje zmiany statusu ochrony wilka, ponieważ obecnie obowiązujące prawo stwarza możliwość przeciwdziałania zagrożeniu dla bezpieczeństwa ludności oraz szkodom. Należy przy tym podkreślić, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje zezwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego zabijania osobników wilka stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności oraz powodujących szkody. Zezwolenia te wydawane są na wniosek osoby zainteresowanej. W przypadku, gdy zagrożenie jest dobrze udokumentowane oraz gdy spełnione są wszystkie przesłanki niezbędne do wydania zezwolenia nie ma przeciwskazań, aby zezwolenie takie było wydane. Ustawa o ochronie przyrody wprowadza również mechanizmy umożliwiające:  uzyskanie fachowej pomocy dotyczącej sposobów zabezpieczania przed szkodami wyrządzonymi przez wilki, jak również finansowego wsparcia dla tych przedsięwzięć, udzielanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, a na obszarze parków narodowych – dyrektorów tych parków (regionalne dyrekcje ochrony środowiska udostępniają właścicielom zagrożonych gospodarstw np. pastuchy elektryczne).  uzyskanie indywidualnych zezwoleń na odstępstwo od niektórych czynności zakazanych wobec problematycznych osobników wilka, w tym: chwytania, transportu, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca,  możliwość ubiegania się o odszkodowanie za szkody wyrządzane przez wilki.

3. Czy ministerstwo planuje wypłaty odszkodowań dla rolników, którzy narażeni są na ponoszenie strat wywoływanych przez wilki ?

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 126 ustawy o ochronie przyrody, Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez wilki. Dlatego też corocznie regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, a na obszarze parków narodowych dyrektorzy tych parków wypłacają odszkodowania za szkody wyrządzone m.in. przez wilki. Według danych GUS w 2015 r. odszkodowania za szkody wyrządzone przez wilki były wypłacone w 8 województwach na kwotę prawie 740 tys. zł.

Z poważaniem Z up. Ministra Andrzej Szweda-Lewandowski

Podsekretarz Stanu – Główny Konserwator Przyrody Ministerstwo Środowiska

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close