Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

Interpelacja w sprawie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

W dniu 21 marca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do  Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka w sprawie Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 zostanie zrealizowany z blisko 2-letnim opóźnieniem. Już sam poślizg czasowy budzi wiele niepokoju wśród jego beneficjentów. Środki z tego programu na poszczególne 6 priorytetów zostały rozdysponowane wcześniej.

Priorytet 2. przewiduje „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”. Z mojej wiedzy wynika, że nie ma wciąż ostatecznej wersji rozporządzenia w sprawie Priorytetu 2. Tymczasem ministerstwo dokonuje alokacji 35% środków z Priorytetu 2., które zostaną przeniesione do Priorytetu 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”.

Poprzedni Program Operacyjny Ryby 2007-2013 preferował rybaków morskich i lokalne grupy rybackie, które otrzymały łącznie środki w wysokości setek milionów złotych.

Przesunięcie środków z Priorytetu 2. do Priorytetu 1. sprawi, że wiele gospodarstw rybackich ze względu na brak rekompensat wolnośrodowiskowych upadnie. Konsekwencją tego będzie zaniechanie produkcji rybackiej w stawach typu karpiowego oraz doprowadzenie do degradacji ekosystemów.

Mając na uwadze, jak ważne dla całego polskiego ekosystemu jest rybactwo śródlądowe, proszę o odpowiedź na pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje powrót do wcześniejszego podziału środków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 , który nie będzie stawiał po raz kolejny na uprzywilejowanej pozycji rybołówstwa morskiego?
  2. Czy ministerstwo planuje w inny sposób zabezpieczyć interesy rybactwa śródlądowego?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

        24 kwietnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie planowanych w resorcie gospodarki morskiej zmian Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

  1. Czy ministerstwo planuje powrót do wcześniejszego podziału środków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, który nie będzie stawiał po raz kolejny na uprzywilejowanej pozycji rybołówstwa morskiego?

W pierwszej kolejności chciałbym zauważyć, iż prace nad projektem zmian Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” nie zostały ostatecznie zakończone, co oznacza, że planowane przesunięcia środków stanowią na chwile obecną jedynie propozycje resortu gospodarki morskiej.

Decyzję o realokacji środków pomiędzy Priorytetami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” poprzedziła przeprowadzona w resorcie analiza wpływu rekompensat wodno-środowiskowych na rentowność tradycyjnych gospodarstw akwakultury. Z doświadczeń perspektywy 2007-2013 wynika, iż pomoc finansowa oparta na systemie rekompensat zmniejsza rentowność gospodarstw akwakultury o blisko 20%. Środki publiczne zamiast zwiększyć przychody gospodarstw karpiowych, jednocześnie zwiększając ich zdolności inwestycyjne, spowodowały spadek cen karpia i zmniejszenie wydajności produkcji do poziomu ledwie rekompensującego koszty produkcji. Natomiast z chwilą gdy wypłata rekompensat wodnośrodowiskowych naturalnie wygasła, można zauważyć, iż gospodarstwa karpiowe zaczynają znowu konkurować o rynek i sprzedają swoje produkty po cenach zapewniających im dodatni wynik finansowy. Wobec powyższego uznano, że udział rekompensat powinien zostać zredukowany, a wzrost obrotów i przychodów gospodarstw powinien być generowany m.in. poprzez działania inwestycyjne, obsługę turystyki wędkarskiej czy agroturystyki, i takie też formy wsparcia finansowego przewiduje Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Ponadto chciałbym zauważyć, iż głównym powodem opóźnień w uruchomieniu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 była późna publikacja Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 508/2014 z dnia 15.05.2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011. Publikacja przedmiotowego rozporządzenia stanowiła podstawę do rozpoczęcia prac przez ówczesny rząd PO-PSL nad opóźnionym już wdrożeniem programu operacyjnego oraz krajowymi przepisami wdrażającymi ten program. Opisywane prace skutkowały wydaniem ustawy z dnia 10.07.2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z dnia 10 września 2015 r.) oraz pozostałych rozporządzeń wykonawczych regulujących tryb i warunki ubiegania się o wsparcie w ramach PO RYBY 2014-2020.

  1. Czy ministerstwo planuje w inny sposób zabezpieczyć interesy rybactwa śródlądowego?

Uprzejmie informuję, iż ewentualna realokacja środków finansowych pomiędzy Priorytetami Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” nie pozbawi wsparcia finansowego właścicieli gospodarstw rybackich. Nadal w ramach Priorytetu 2 zainteresowani hodowcy mogą ubiegać się o pomoc na działania takie jak: modernizacja gospodarstw, zakup usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa, inwestycje produkcyjne, promowanie kapitału ludzkiego, tworzenie sieci kontaktów czy ubezpieczenia zasobów akwakultury. Jestem przekonany,
iż zabezpieczone środki na realizację ww. działań w kwocie ponad 166 mln euro, pozwolą  hodowcom zachować ciągłość produkcyjną oraz płynność finansową gospodarstw rybackich.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close