Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie minimalnej stawki godzinowej za pracę.

Interpelacja w sprawie minimalnej stawki godzinowej za pracę.

W dniu 8 czerwca 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie minimalnej stawki godzinowej za pracę.

 

Szanowna Pani Minister,

wprowadzona od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa ucieszyła wielu pracowników i dla umów cywilnoprawnych wynosi 13 zł za godzinę.

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności; obejmuje także samozatrudnionych, którzy świadczą usługi jednoosobowo.

Wydawać by się mogło, że nikt w Polsce nie powinien – zgodnie z prawem – zarabiać mniej, ale niestety nic bardziej mylnego.

Powszechnym procederem jest zatrudnianie na umowę o dzieło osób, które ochraniają różne obiekty. Taki rodzaj umowy nie obliguje pracodawcy do zastosowania minimalnej stawki godzinowej. Tymczasem pracownicy pracują zgodnie z grafikiem, czasem 24h na dobę, a w miesiącu wypracowują często ponad 200 h. Takie obchodzenie prawa przez pracodawcę uważam za karygodne, bo przecież pracownicy nie wykonują konkretnej usługi – dzieła, np. wykonania strony internetowej, której czasu nie da się ściśle na godziny przeliczyć w momencie zawierania umowy. Pracujący w ochronie wykonują usługę dozoru mienia/osób w konkretnych godzinach, których liczba jest znana.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

  1. W jaki sposób ministerstwo planuje ukrócić powszechnie stosowany proceder zawierania umów o dzieło w momencie, gdy powinny być one umowami zlecenia ze ściśle określoną minimalną stawką godzinową?
  2. Czy ministerstwo planuje zmianę w ustawie bądź rozporządzeniem określić szczegółowo możliwości zawierania umów o dzieło, by wyeliminować nadużycia stosowania tej formy zatrudniania pracowników?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

30 czerwca 2017 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację w sprawie minimalnej stawki godzinowej za pracę.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265, z późn. zm.), wprowadziła od dnia 1 stycznia 2017 r. do istniejącego porządku prawnego gwarancję minimalnej wysokości wynagrodzenia również dla określonych umów cywilnoprawnych. Obowiązkiem stosowania minimalnej stawki godzinowej zostały objęte określone umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (M. P. poz. 934), od dnia 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 13 zł za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług. Coroczny wzrost wysokości minimalnej stawki godzinowej (dla ww. umów cywilnoprawnych) uzależniony będzie od dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników.

Obowiązkiem zapewnienia minimalnej stawki godzinowej nie objęte są m.in. umowy o dzieło (art. 627 kodeksu cywilnego). Umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, podobnie jak umowy o pracę, są umowami starannego działania. Natomiast w przypadku umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła o charakterze materialnym lub niematerialnym – niezależnie od czasu oraz wysiłku, który w pracę nad nim zostanie włożony. Umowa o dzieło nie jest więc odpowiednia do regulowania stosunków, które są przedmiotem umów o pracę oraz zastępujących je w niektórych przypadkach umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług (do których stosuje się przepisy dot. zlecenia); z tego względu umowa o dzieło pozostaje poza zakresem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Warunki oraz zasady dotyczące zawierania umów o dzieło reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.)

Należy podkreślić, że postępowanie pracodawcy w żadnym przypadku  nie może prowadzić do obejścia przepisów dotyczących prawa do minimalnej stawki godzinowej z tytułu wykonanego zlecenie lub świadczonych usług. Działania mające na celu nieuprawnione pozbawienie wynagrodzenia gwarantowanego ustawą, które powinno być wypłacane w formie pieniężnej, co najmniej raz w miesiącu, powinny zostać ocenione negatywnie. Decyzja o zastosowaniu odpowiedniego środka powinna być podjęta przez organ kontrolny, w oparciu o okoliczności dotyczące konkretnego stanu faktycznego.

W obowiązującym stanie prawnym, jedynym organem uprawnionym do kontroli przestrzegania prawa pracy i podejmowania interwencji w przypadku jego naruszeń jest  Państwowa Inspekcja Pracy, która  podlega Sejmowi RP, a nadzór nad nią, w zakresie ustalonym ustawą, sprawuje Rada Ochrony Pracy – zgodnie z ustawą  z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 786, z późn. zm.). Inspekcja Pracy została wyposażona w odpowiednie uprawnienia i środki umożliwiające wykonywanie zadań związanych z nadzorem i kontrolą, a także egzekwowaniem przestrzegania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa. Do uprawnień tych należą, między innymi, prawo swobodnego wstępu i poruszania się po terenie kontrolowanego podmiotu, żądania informacji w sprawach objętych kontrolą, przedłożenia dokumentów związanych z  zatrudnianiem pracowników, wydawaniem nakazów usunięcia stwierdzonych naruszeń prawa oraz prawo udziału w postępowaniu w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika w charakterze  oskarżyciela  publicznego. Wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości co do zgodności z przepisami prawa pracy działań podejmowanych przez pracodawcę mogą być przedmiotem oceny dokonanej przez inspektora pracy podczas przeprowadzonej kontroli w tym zakresie. Aby zapewnić skuteczną kontrolę wypłacania wynagrodzeń z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Państwowa Inspekcji Pracy, poprzez odpowiednie zmiany w ustawie z  dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, została upoważniona do sprawowania nadzoru nad prawidłowością stosowania przepisów dotyczących zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.

Departament nadmienia, że mając na uwadze fakt, że wprowadzana regulacja ma istotne znaczenie zarówno społeczne jak i gospodarcze, funkcjonowanie nowych przepisów będzie monitorowane pod względem wpływu na te obszary. Zgodnie z art. 14 ww. ustawy, po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Rada Ministrów przedstawi Sejmowi ocenę jej funkcjonowania. Ocena skuteczności zaproponowanych rozwiązań będzie podstawą do stosownego reagowania i podejmowania odpowiednich działań korygujących.

Mam nadzieję, że przedstawione wyżej informacje oraz wyjaśnienia zostaną uznane za satysfakcjonujące i wyczerpujące.

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close