Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ochrony zdrowia dzieci.

Interpelacja w sprawie ochrony zdrowia dzieci.

W dniu 26 czerwca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie ochrony zdrowia dzieci.

 

Szanowny Panie Ministrze!

Podczas 43. Posiedzenia Sejmu RP Wysoki Sejm zapoznał się z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Czytając ten dokument, z niepokojem zapoznałam się z Uwagami o stanie przestrzegania praw dzieci w 2016 roku w zakresie ochrony zdrowia.

Rzecznik praw dziecka wymienia cały szereg niepokojących informacji dotyczących – w moim przekonaniu – niewystarczającego zabezpieczenia interesu najmłodszych polskich pacjentów.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytanie:

 1. Jaki jest czas oczekiwania dzieci na wizytę u lekarzy specjalistów w zakresie: pediatrii, neonatologii, okulistyki, laryngologii, ortodoncji, psychiatrii, neurologii i rehabilitacji?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

8 sierpnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie ochrony zdrowia dzieci.

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn. zm.) określa, że pacjent, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych ma prawo do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. W szpitalach i w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej są one udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca prowadzi listę oczekujących w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661). W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, że świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej, uwzględniając stan zdrowia świadczeniobiorcy, rokowania co do dalszego przebiegu choroby, choroby współistniejące mające wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie, zagrożenie wystąpieniem, utrwaleniem lub pogłębieniem niepełnosprawności. Świadczeniodawca, stosując ww. kryteria medyczne, kwalifikuje świadczeniobiorcę do kategorii medycznej ˝przypadek pilny˝ lub ˝przypadek stabilny˝.

Czas oczekiwania dzieci na wizytę u lekarzy specjalistów w zakresie: pediatrii, neonatologii, okulistyki, laryngologii, ortodoncji, psychiatrii, neurologii i rehabilitacji jest zróżnicowany w zależności od specjalności medycznej, regionu kraju, liczby lekarzy specjalistów zatrudnionych w danym regionie kraju, kategorii medycznej (zakwalifikowania przez lekarza przypadku jako pilny lub stabilny) i przedstawia się następująco:

Łączna liczba osób oczekujących oraz średni rzeczywisty czas oczekiwania do poradni w podziale na kategorie medyczne:

(okres sprawozdawczy – maj 2017 r.)

 

 1. Pediatria

Polska:

liczba osób oczekujących

 1. przypadek pilny – 0
 2. przypadek stabilny – 10

Średni rzeczywisty czas oczekiwania – odpowiednio – 0, 0 dni;

Z przekazanych danych przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ)  wynika, że nie notuje się kolejek w oczekiwaniu na porady pediatryczne w kraju.

 

 1. Neonatologia

Polska:

liczba osób oczekujących

 1. a) przypadek pilny – 63
 2. b) przypadek stabilny – 1 345 (989 osób skreślonych z listy z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym).

Średni rzeczywisty czas oczekiwania wynosi odpowiednio 1 i 10 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach stabilnych notuje się w Wielkopolskim, Podlaskim i Łódzkim OW NFZ – odpowiednio: 36, 16, 18 dni.

 1. Okulistyka dziecięca

Polska:

liczba osób oczekujących

 1. a) przypadek pilny – 448
 2. b) przypadek stabilny – 19 833 (odpowiednio 364 i 4 847 osób skreślonych z listy z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym).

Średni rzeczywisty czas oczekiwania wynosi odpowiednio 9 i 81 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach pilnych notuje się w Małopolskim, Mazowieckim i Wielkopolskim OW NFZ – odpowiednio 13,13,14 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach stabilnych notuje się w Pomorskim, Opolskim, Warmińsko-Mazurskim OW NFZ – odpowiednio 163,136,118 dni.

 1. Otolaryngologia dziecięca

Polska:

liczba osób oczekujących

 1. a) przypadek pilny – 259
 2. b) przypadek stabilny – 9445 (odpowiednio 312 i 3351 osób skreślonych z listy z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym).

Średni rzeczywisty czas oczekiwania wynosi odpowiednio 7 i 35 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach pilnych notuje się w śląskim, Małopolskim i Mazowieckim OW NFZ – odpowiednio 14,11 i 10 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach stabilnych notuje się w Kujawsko-Pomorskim, Pomorskim i Mazowieckim OW NFZ – odpowiednio 66, 56 i 44 dni.

 1. Ortodoncja

Polska:

liczba osób oczekujących

 1. a) przypadek pilny – 188
 2. b) przypadek stabilny – 51367 (odpowiednio 101 i 6483 osób skreślonych z listy z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym).

Średni rzeczywisty czas oczekiwania wynosi odpowiednio 3 i 126 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach pilnych notuje się w Świętokrzyskim, Wielkopolskim i Kujawsko-Pomorskim OW NFZ – odpowiednio 14,9 i 5 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach stabilnych notuje się w Świętokrzyskim, Lubuskim, Kujawsko-Pomorskim OW NFZ – odpowiednio 572, 202 i 135 dni.

 1. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Polska:

liczba osób oczekujących

 1. a) przypadek pilny – 127
 2. b) przypadek stabilny – 7993 (odpowiednio 73 i 2379 osób skreślonych z listy z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym).

Średni rzeczywisty czas oczekiwania wynosi odpowiednio 4 i 49 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach pilnych notuje się w Lubuskim, Podlaskim i Mazowieckim OW NFZ – odpowiednio 19, 14 i 7 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach stabilnych notuje się w Zachodniopomorskim, Podlaskim i Podkarpackim OW NFZ – odpowiednio 138, 127 i 65 dni.

 1. Neurologia dziecięca

Polska:

liczba osób oczekujących

 1. a) przypadek pilny – 1019
 2. b) przypadek stabilny – 19991 (odpowiednio 630 i 5358 osób skreślonych z listy z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym).

Średni rzeczywisty czas oczekiwania wynosi odpowiednio 17 i 68 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach pilnych notuje się w Mazowieckim, Warmińsko-Mazurskim i Śląskim OW NFZ – odpowiednio  32, 30 i 27 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach stabilnych notuje się w Warmińsko-Mazurskim, Mazowieckim i Kujawsko-Pomorskim OW NFZ – odpowiednio 107, 98 i 92 dni.

 1. Rehabilitacja dziecięca

Polska:

liczba osób oczekujących

 1. a) przypadek pilny – 433
 2. b) przypadek stabilny – 5772 (odpowiednio 188 i 1845 osób skreślonych z listy z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym).

Średni rzeczywisty czas oczekiwania wynosi odpowiednio 16 i 65 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach pilnych notuje się w Mazowieckim, Podlaskim i Dolnośląskim OW NFZ – odpowiednio  33, 59 i 22 dni.

Najdłuższy czas oczekiwania w przypadkach stabilnych notuje się w Podlaskim, Mazowieckim i Kujawsko-Pomorskim OW NFZ – odpowiednio 101, 97 i 85 dni.

 

Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania mające na celu zwiększanie liczby personelu medycznego w Polsce, w szczególności lekarzy specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny. Działania te są wielokierunkowe. Aktualnie prowadzone są prace zmierzające do przygotowania rozwiązań systemowych poprawiających procesy kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. Prowadzone są szczegółowe analizy różnych rozwiązań, w tym zaproponowanych przez działający w 2016 r. Zespół ekspertów. Planowane zmiany zasad odbywania specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny mają na celu m.in. uczynienie szkolenia specjalizacyjnego bardziej dostępnym dla wszystkich lekarzy i  lekarzy dentystów, bez uszczerbku dla jakości kształcenia specjalizacyjnego. W ramach prowadzonych prac planuje się rozważyć, które dziedziny należy uznać za priorytetowe stosownie do potrzeb wynikających z sytuacji demograficznej i epidemiologicznej kraju.

 

  Łączę wyrazy szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

          Zbigniew J. Król

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close