Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja  w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej członkom rodzin osób uzależnionych.

Interpelacja w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej członkom rodzin osób uzależnionych.

W dniu 2 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej członkom rodzin osób uzależnionych.

Szanowny Panie Ministrze!

 

Zwracam się ponownie do Pana Ministra w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej członkom rodzin osób uzależnionych.

W interpelacji, którą wystosowałam do Pana Ministra dnia 21 października 2016 r. proponowałam wprowadzenie zmiany w art. 57 ust.2 pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, polegającej na zastąpieniu brzmienia pkt 11, aby dotyczył on wszystkich pacjentów zgłaszających się do placówek leczenia uzależnień i członków ich rodzin.

Pragnę raz jeszcze nadmienić, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu, którzy chcieliby skorzystać z nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia oraz profilaktyki w związku z następstwami nadużywania alkoholu przez osobę uzależnioną, mają taką możliwość w wojewódzkich ośrodkach terapii uzależnienia i wpółuzależnienia oraz w większości podmiotów leczniczych, realizujących świadczenia z zakresu leczenia uzależnień. Jednak zgodnie z art. 57 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ze świadczeń ambulatoryjnych bez wymaganego skierowania mogą korzystać jedynie osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, natomiast członkowie rodzin takich osób, chcąc skorzystać z terapii, muszą okazać skierowanie lekarskie.

Chciałabym znów podkreślić, że dla pacjentów dotkniętych skutkami nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych przez bliską osobę, już samo podjęcie decyzji o leczeniu obarczone jest wieloma trudnościami i często odraczane. Związane jest to m.in. z uczuciem wstydu, jakie towarzyszy tym osobom, jak również mechanizmami psychologicznymi utrudniającymi konstruktywne wyjście z sytuacji, która przynosi im wiele cierpienia. Procedura, która obecnie obowiązuje jedynie utrudnia takim ludziom sięgnięcie po pomoc i przysparza im dodatkowego kłopotu. Pragnę również zaznaczyć, że ze względu na dobro pacjentów, bardzo niekorzystną sytuacją jest długotrwały brak zmian w tym zakresie, co podkreślają niejednokrotnie osoby bezpośrednio zajmujące się pomocą członkom rodzin osób uzależnionych, uczestniczące w posiedzeniach Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, któremu przewodniczę.

W odpowiedzi z dnia 21 grudnia 2016 r. na interpelację z dnia 21 października 2016 r. dotyczącą omawianego tematu otrzymałam informację, iż rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860). W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z następującym pytaniem:

 

  1. Na jakim etapie są prace Ministerstwa Zdrowia nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uwzględniające zapewnienie swobodnego dostępu do świadczeń zarówno osobom uzależnionym, jak i członkom rodzin osób uzależnionych?
  2. Czy Ministerstwo planuje jakieś doraźne, choćby przez wydanie „Rozporządzenia” rozwiązanie, które umożliwi dostęp do świadczeń bez uzyskiwania skierowań dla członków rodzin osób uzależnionych?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

9 sierpnia 2017 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej członkom rodzin osób uzależnionych.

Uprzejmie informuję, że zmiana art. 57 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) została uwzględniona w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (UD 151). Ww. projekt został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 20 kwietnia 2017 r. Aktualnie projekt jest przedmiotem prac Rady Ministrów, po czym zostanie przekazany do Sejmu RP.

W celu umożliwienia skorzystania bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze świadczeń w poradni leczenia uzależnień, wszystkim grupom pacjentów cierpiącym na zaburzenia obarczone negatywną oceną społeczną, którym przysługują gwarantowane świadczenia w placówkach leczenia uzależnień, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386, ze zm.) w tym członkom rodzin oraz osobom pozostającym w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi, patologicznym hazardzistom lub osobom cierpiącym na zaburzenia nawyków i popędów. Ponadto aktualnie obowiązujący zapis, zgodnie z którym nie wymaga się skierowania od osób uzależnionych w zakresie lecznictwa odwykowego, czytany dosłownie zezwala na pojawienie się w placówce odwykowej osobom z już rozpoznanym uzależnieniem, natomiast większość pacjentów placówek leczenia uzależnień to pacjenci pierwszorazowi, którzy rozpoznanie nozologiczne otrzymają dopiero po zakończeniu procesu diagnostycznego.

Wobec powyższego art. 57 ust. 2 pkt 11 ustawy o zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych otrzymał następujące brzmienie:

„11) w zakresie leczenia uzależnień:

  1. a) dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia;
  2. b) dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia, czyli:

– osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących;

– osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną;”.

Mając na uwadze aktualny, końcowy etap prac legislacyjnych w przedmiotowym zakresie, wydaje się, że wydanie rozporządzenia, które również byłoby procedowane zgodnie z przepisami uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, ze zm.) jest w obecnej sytuacji bezcelowe.

Niniejszym, pozostaję w przekonaniu, iż przedmiotowe wyjaśnienia w nawiązaniu do pytań zawartych w interpelacji Pani Poseł Małgorzaty Zwiercan zostaną przyjęte.

 

  Łączę wyrazy szacunku,

           Z upoważnienia

       MINISTRA ZDROWIA

    PODSEKRETARZ STANU

          Zbigniew J. Król

 

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close