Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie działań Prokuratury Rejonowej w Pucku.

Interpelacja w sprawie działań Prokuratury Rejonowej w Pucku.

W dniu 3 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pan Zbigniewa Ziobro w sprawie działań Prokuratury Rejonowej w Pucku.

 Szanowny Panie Ministrze,

 

17 października 2016 roku zawiadomiłam Prokuraturę Rejonową w Pucku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na narażeniu  na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu korzystających z Centrum Sportowego Kosakowo w dniu 12 października 2016 roku, przez gospodarza obiektu, tj. Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Chrzanowskiego 44 w Kosakowie.

Zawiadomienie było związane z faktem, że w dniu 11 października 2016 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku dostarczyła drogą elektroniczną o godz. 15:30 operatorowi Centrum Sportowego w Kosakowie decyzję z informacją o wykryciu w próbkach wody pobranych na terenie obiektu bakterii Legionella. 12 października 2016 roku ok. południa PSSE dostarczyła operatorowi „papierową” wersję „Decyzji o zamknięciu pływalni”. Basen czynny jest do godziny 21.45, a więc osoby korzystające z niego 11 października w godzinach 15.30-21.45 i 12 października od godziny 8:00 do 21:45 zostały narażone na niebezpieczeństwo. Basen zamknięto, a w zasadzie nie otwarto  dopiero 13 października 2016 roku.

Opisane zdarzenie było faktem, a zagrożenie potwierdzała wykryta bakteria. Jednak Prokuratura Rejonowa w Pucku w dniu 3 listopada 2016 roku odmówiła wszczęcia śledztwa w powyżej opisanej sprawie.

Nie bez znaczenia dla sprawy wydaje się być fakt, że organem założycielskim, właścicielem  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ulicy Chrzanowskiego 44 w Kosakowie jest samorząd gminy Kosakowo. Zarząd spółki jest więc powoływany przez wójta gminy Kosakowo.

W dniu 21 listopada zwróciłam się z prośbą do Prokuratora Generalnego Pana Zbigniewa Ziobro o kontrolę w trybie nadzoru nad działaniem Prokuratury Rejonowej w Pucku.

W odpowiedzi powiadomiono mnie, że interwencja została przekazana Prokuratorowi Okręgowemu w Gdańsku.

W piśmie 30 grudnia 2016 roku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podtrzymała decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa i uznała za zasadne zachowanie Prokuratury Rejonowej w Pucku.

W swoim piśmie Pani Prokurator potwierdza, że 11 października 2016 roku przekazano do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO” drogą elektroniczną decyzję z informacją o wykryciu w próbkach wody pobranych na terenie obiektu bakterii Legionaella, a dzień później, tj. 12 października dostarczono operatorowi basenu papierową wersję „decyzji o zamknięciu pływalni”.

W tej sprawie wystosowałam również 17 października 2016 roku interpelację poselską do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła. Stanowisko Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła przesłane w odpowiedzi na moją interpelację jest jednoznaczne, cytat: „W dniu 26 września 2016 r., w ramach kontroli wewnętrznej, pobrano próbki ciepłej wody użytkowej z instalacji wewnętrznej w szatniach basenu Centrum Sportowego Kosakowo przy ul. Żeromskiego 11 w Kosakowie do badań w kierunku bakterii Legionella sp. W wyniku wykonanych badań stwierdzono naruszenie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016).

Minister podkreśla, że w Wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach, w sytuacji wykrycia wysokiego stężenia bakterii Legionella sp., zaleca się wyłączenie obiektu z użytkowania, jeżeli działania podjęte po badaniu wstępnym wody nie doprowadziły do wyeliminowania zagrożenia. Podstawą zamknięcia pływalni z powodu przekroczenia dopuszczalnego stężenia w natryskach bakterii Legionella sp. jest decyzja administracyjna wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Taką wydano i dostarczono zarządcy drogą elektroniczną 11 października a wersję „papierową” w dniu 12 października 2016 roku. Decyzja „opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności podlega wykonaniu niezwłocznie po jej wydaniu”.

W odpowiedzi na interpelację ministerstwo wskazuje, że: „w dniu 11 października 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał decyzję z klauzulą natychmiastowej wykonalności, w której nakazał zarządcy pływalni wyłączenie z użytkowania natrysków oraz obu niecek basenowych Centrum Sportowego Kosakowo. Skan powyższej decyzji przesłano zarządcy pływalni w dniu 11 października 2016 r. o godz. 15:28 drogą elektroniczną, natomiast w dniu 12 października 2016 r. decyzję w oryginale doręczono do siedziby PUK „PEKO” Sp. z o.o. W związku z powyższym, pływalnia powinna zostać zamknięta niezwłocznie po doręczeniu i zapoznaniu się przez PUK „PEKO” Sp. z o.o. z treścią decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku. Z informacji przekazanych przez Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wynika, że pływalni nie zamknięto niezwłocznie po zapoznaniu się przez PUK „PEKO” Sp. z o.o. z treścią powyższej decyzji, lecz dopiero rano w dniu 13 października 2016 r.”.

Moja korespondencja z Prokuraturą Okręgową i Rejonową trwa kilka miesięcy. Jestem przekonana, że Prokurator Okręgowy i Prokurator Rejonowy wybiórczo stosują prawo, które – tutaj się chyba zgodzimy – nie powinno być uznaniowe.

Prokurator Rejonowy w Pucku w swoim piśmie z dnia 6 marca 2017 roku pisze w kontekście zamknięcia basenu: „Można zatem stwierdzić, że nie został on zamknięty natychmiast po otrzymaniu niniejszej decyzji” sugerując, że można też było uważać inaczej. W odpowiedzi Pan Prokurator przyznaje, że decyzja została dostarczona mailem 11 października o godzinie 15:28, ale przekłamuje, że basen został zamknięty wieczorem 12 października, co jest nieprawdą. Basen został zamknięty 13 października rano. 12 października do godziny zamknięcia, czyli do godziny 22:00 basen nie był wyłączony z użytkowania.

Nie można wytłumaczyć bierności Prokuratury, jeśli posiada wiedzę i dowody, że zalecenie natychmiastowego wyłączenia basenu z eksploatacji wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 11 października było ignorowane przez 6,5 godziny tego dnia i przez cały dzień, 12 października 2016 roku.

W ostatnim piśmie z dnia 7 kwietnia 2017 roku otrzymanym od Prokuratora Rejonowego przeczytałam, że zamkniecie pływalni z „kilkugodzinnym opóźnieniem” nie przyczyniło się do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla osób korzystających z basenu.

W kontekście informacji uzyskanych od Ministra Zdrowia takie założenie wydaje się być nieprawdziwe.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

 

  1. Czy właściwym jest aby sprawy w których może występować odpowiedzialność lokalnych władz samorządowych lub podległych im podmiotów prowadziła Prokuratura z terenu którym te władze zarządzają?
  2. Dlaczego Prokuratura Rejonowa w Pucku nie uznaje za obowiązujące przytoczone przez Ministra Zdrowia, zalecenie zawarte „w Wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach”, jednoznacznie nakazujące w sytuacji wykrycia wysokiego stężenia bakterii Legionella , natychmiastowe wyłączenie obiektu z użytkowania?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 27 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację  w sprawie działań Prokuratury Rejonowej w Pucku uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Ad.1. Podstawy i tryb wyłączenia prokuratora od prowadzenia postępowania przygotowawczego reguluje Kodeks postępowania karnego.

Zgodnie z art. 47 § 1 k.p.k. wskazane przepisy dotyczące wyłączenia sędziego stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych.

Przepisy Kodeksu postępowania karnego pozwalają na wyłączenie prokuratora, w wypadku zaistnienia określonych przesłanek, zarówno na jego żądanie, z urzędu, jak i na wniosek strony. Stanowią one wystarczającą podstawę do zagwarantowania bezstronności prokuratorów w prowadzonych postepowaniach.

W ocenie Prokuratury Krajowej brak jest podstaw do tworzenia odrębnych reguł wyłączających jednostkę prokuratury od prowadzenia spraw w których jako strony występują władze samorządowe lub podległe im podmioty.

Ad. 2. Wskazane w interpelacji rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. poz. 2016) nakłada określone obowiązki na osoby zarządzające pływalniami. Uregulowania zawarte w ww. rozporządzeniu i załącznikach do rozporządzenia stanowią jeden z element pozwalających na kompleksową ocenę przez prokuratora zgromadzonych w toku postępowania materiałów.

 

 

Z poważaniem

     Bogdan Święczkowski

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close