Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie orzeczeń sądowych dotyczących zakazu pracy z dziećmi.

Interpelacja w sprawie orzeczeń sądowych dotyczących zakazu pracy z dziećmi.

W dniu 8 grudnia Poseł Małgorzata Zwiercan złożyła interpelację do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie orzeczeń sądowych dotyczących zakazu pracy z dziećmi.

 

Szanowny Panie Ministrze,

dzieci to nasz skarb. Powinniśmy je wszystkimi sposobami chronić, by nie działa im się krzywda, by nie doznawały przemocy fizycznej bądź psychicznej. Niestety nie zawsze się to udaje.

Dorośli wykorzystują niekiedy słabość dzieci i dokonują związanych z nieletnimi przestępstw seksualnych bądź przeciwko zdrowiu i życiu. Część osób skazanych pracowała
z dziećmi i wykorzystała swoją przewagę, by je skrzywdzić.

Polskie sądy mogą orzec czasowy lub dożywotni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją lub leczeniem dzieci wobec osób, które popełniły wspomniane przestępstwa.

W związku z powyższym chciałabym uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile czasowych lub dożywotnich zakazów zajmowania stanowisk związanych z edukacją lub leczeniem dzieci wobec osób, które popełniły przestępstwa seksualne
    bądź przeciwko zdrowiu i życiu wydano w ostatnich latach?
  2. Czy ministerstwo planuje zmiany w sprawie obligatoryjnych zakazów pracy z dziećmi przez przestępców, którzy dopuścili się przestępstw seksualnych bądź przeciwko zdrowiu i życiu?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 8 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie orzeczeń sądowych dotyczących zakazu pracy z dziećmi.

Odnosząc się do pytania nr 1 zawartego w interpelacji informuję, że w latach 2006 – 2017 w Krajowym Rejestrze Karnym odnotowano 105 czasowych oraz 74 dożywotnich (na zawsze) zakazów zajmowania stanowisk związanych z edukacją lub leczeniem dzieci wobec osób, które popełniły przestępstwa seksualne bądź przeciwko życiu i zdrowiu.

Mając na uwadze pytanie nr 2 interpelacji Pani Poseł informuję, że w Ministerstwie Sprawiedliwości nie są obecnie planowane prace legislacyjne mające na celu zmiany w sprawie obligatoryjnych zakazów pracy z dziećmi przez przestępców, którzy dopuścili się przestępstw przeciwko wolności seksualnej bądź przeciwko zdrowiu i życiu.
Powyższe wynika z faktu, że obowiązujące aktualnie przepisy wydają się w pełni regulować omawianą kwestię. Zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio przewiduje art. 41 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.). W przypadku skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego orzeczenie takiego zakazu jest fakultatywne. W przypadku zaś skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego – wspomniany zakaz jest obligatoryjny.
Wskazać przy tym należy, że zmiana rygoru orzekania ww. zakazu w przypadku sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności z fakultatywnego na obligatoryjny nastąpiła w wyniku nowelizacji art. 41 k.k. ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 862, z późn. zm.).
Dodatkowo wskazuję, że również ta ustawa wprowadza obligatoryjny zakaz pracy z dziećmi przez przestępców, którzy dopuścili się przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Mianowicie art. 21 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym stanowi, że przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Niedopełnienie tego obowiązku obwarowane jest sankcją karną. Zgodnie bowiem
z art. 23 ust. 2 ww. ustawy osoba, która dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Z poważaniem

Łukasz Piebiak

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close