Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie pomorskiego państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.

Interpelacja w sprawie pomorskiego państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.

W dniu 9 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia  Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie pomorskiego państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

30 maja 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy powołujący Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Inspekcja, zgodnie z założeniami, ma przejąć funkcje Sanepidu i Inspekcji Handlowej oraz wszystkie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, które zostaną zlikwidowane. Ta zmiana ma umożliwić lepszą organizację kontroli i zlikwidować nakładanie się kompetencji poszczególnych instytucji.

Zapisy projektów obejmują założenie, że wraz z przekazaniem nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do produktów pochodzenia niezwierzęcego do nowo utworzonej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności budżet Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostanie zmniejszony o 30%.

Jednak zgodnie z ustaleniem faktycznych wydatków poniesionych w roku 2016 na ogół nadzoru spraw mających podlegać przekazaniu do projektowanej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa i Żywności ustalono, że stanowią one niespełna 6% całości budżetu. Dodając do tego wydatki na badania laboratoryjne, dochodzi niecałe 4% ogółu środków budżetowych. Jak można łatwo policzyć łącznie wydatki te stanowią niecałe 10% wydatków ogółem wszystkich jednostek w województwie. Dlatego niezrozumiałe jest obniżenie budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o aż 30%.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Ile etatów zostanie zlikwidowanych w związku z przyjętą przez Radę Ministrów ustawę w województwie pomorskim?
  2. Ile osób znajdzie zatrudnienie w powołanej ustawą Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności?
  3. Czy Ministerstwo Zdrowia zabezpieczyło odpowiednie środki na wypłaty odpraw zwalnianym pracownikom?
  4. Jak wyliczono o 30% pomniejszenie budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej?
  5. Czy ministerstwo planuje zmianę pierwotnego kształtu założeń finansowania Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej po powołaniu Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności?

 

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 27 lutego 2018 Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.
Uprzejmie informuję, że dbałość o zdrowie obywateli także w aspekcie bezpieczeństwa żywności i żywienia stanowi priorytet działań Ministra Zdrowia oraz podległej mu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Głównym celem prawa żywnościowego jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, a tym samym ochrona zdrowia konsumentów. Dlatego też istotnym jest, aby to Minister Zdrowia był odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną zdrowia konsumentów.
Od początku prac legislacyjnych tj. od przedstawienia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) koncepcji reorganizacji systemu nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, aż po kolejne etapy prezentowania projektów ustaw powołujących Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ), Minister Zdrowia prezentował negatywne stanowisko odnośnie propozycji tych zmian, w tym również w odniesieniu do przejęcia części budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) oraz losów jej pracowników. Minister Zdrowia nie był współtwórcą koncepcji utworzenia PIBŻ, która zgodnie z założeniami miałaby podlegać MRiRW. Przedstawiona koncepcja uwzględnia konsolidację 3 Inspekcji podległych MRiRW oraz przejęcie kompetencji Ministra Zdrowia i PIS w zakresie koordynacji bezpieczeństwa żywności przez nowo utworzoną Inspekcję.
W tym miejscu pragnę podkreślić, że PIS aktualnie funkcjonuje w sposób sprawny i prawidłowy. Nadzór w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia sprawowany przez organy PIS ma charakter kompleksowy i wpisuje się w szeroko rozumiany nadzór epidemiologiczny. PIS dysponuje ujednoliconymi procedurami, doświadczonymi pracownikami oraz systemem zintegrowanych laboratoriów. System organizacyjny w jakim działa PIS jest gwarantem prowadzenia nadzoru w sposób ujednolicony i skoordynowany, co ma szczególne znaczenie w żywnościowych sytuacjach kryzysowych.
Niezależnie od powyższego informuję, że koncepcja MRiRW nie odnosi się wybiórczo do jednego województwa, lecz do całej struktury PIS i wszystkich województw w jednakowym stopniu.

Łączę wyrazy szacunku,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Zbigniew J. Król

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close