Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie niesamodzielnych osób niepełnosprawnych.

Interpelacja w sprawie niesamodzielnych osób niepełnosprawnych.

10 stycznia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie niesamodzielnych osób niepełnosprawnych.

Szanowna Pani Minister,

według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce niepełnosprawni stanowią prawie 1/5 populacji. Ta liczna grupa jest niezwykle zróżnicowana. Wśród tych osób mamy zarówno osoby niepełnosprawne w stopniu umożliwiającym samodzielność, ale i takie, które nawet w prostych czynnościach, jak: zabiegi higieniczne, przygotowanie jedzenia czy wychodzenie
z domu potrzebują pomocy drugiej osoby.

Jak dowodzi Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl w Polsce żyje znaczna grupa osób, która mimo posiadania najwyższego stopnia niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) nie korzysta z bezpłatnego dla nich miejskiego transportu, asystenta osobistego. Są oni również pozbawieni dostępu do profilaktyki i opieki medycznej, ponoszą najwyższe koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego czy usług opiekuńczych. Ta grupa wymaga specjalnego wsparcia państwa i wyodrębnienia jej z całego zbioru wszystkich osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje reformę orzecznictwa osób niepełnosprawnych?
  2. Czy ministerstwo planuje oprzeć system orzecznictwa w Polsce na Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, niepełnosprawności i Zdrowia przyjętej przez Światową Organizację Zdrowia?
  3. Czy ministerstwo planuje zmiany w kryteriach dofinansowania, np. do sprzętu rehabilitacyjnego oparte nie na kryterium dochodowym, a na kryterium niesamodzielności?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 13 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację  w sprawie niesamodzielnych osób niepełnosprawnych.
Zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. powołany został Międzyresortowy Zespół do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy (M.P. poz. 167). Wejście w życie niniejszego zarządzenia rozpoczęło prace organu pomocniczego Prezesa Rady Ministrów zmierzające do przeprowadzania zmian w systemie orzeczniczym. Jako główne zadania Zespołu wskazano potrzebę dokonania analizy funkcjonowania systemu orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy w kontekście ich spójności i konieczności koordynacji działań lub możliwości ich zintegrowania, opracowanie projektu ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, opracowanie projektu założeń
do ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy oraz opracowanie projektu ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności i niezdolności do pracy po przyjęciu założeń
przez Zespół. Zgodnie z postanowieniami zarządzenia zakończenie prac Zespołu powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 marca 2018 r.
Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej wykorzystania w systemie orzeczniczym Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) pragnę wyjaśnić, że w toku prac Międzyresortowego Zespołu rozważa się, aby wspólną podstawą dla celów diagnostycznych służących orzekaniu o niepełnosprawności, niezdolności do pracy/do służby/na określonym stanowisku była Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) przyjęta przez WHO w 2001 r. W szczególności Zespół bierze pod uwagę możliwość wykorzystania obszarów i wskaźników proponowanych w ICF, tak aby podstawę orzekania o niepełnosprawności stanowiły efekty samooceny dokonywanej prze osobę ubiegającą się o orzeczenie lub jej opiekuna prawnego oraz oceny funkcjonalnej dokonywanej przez specjalistów wchodzących w skład komisji orzekającej obejmującej funkcje organizmu, aktywność, uczestnictwo i czynniki środowiskowe.
Odnosząc się do trzeciego pytania Pani Poseł uprzejmie informuję, że na obecnym etapie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planuje podjęcia prac w zakresie zmian w kryteriach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych np. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż zarządzeniem Nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r. powołany został Zespół do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin (M.P. poz. 850), którego przewodniczącym jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów. Celem Zespołu jest opracowanie aktualnej analizy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin oraz kompleksowych rozwiązań w zakresie poprawy ich sytuacji. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele resortów: rodziny, zdrowia, edukacji, infrastruktury i budownictwa, finansów, kultury, nauki, rolnictwa, rozwoju, sportu, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, bowiem wyłącznie integracja działań pozwoli na zbudowanie spójnej i długofalowej polityki wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Należy zaznaczyć, że w pracach Zespołu uczestniczą również przedstawiciele środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Prace Zespołu koncentrują się przede wszystkim na postulatach zgłoszonych przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów dotyczących m.in.:
 uproszczenia procedur likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, procedur pozyskiwania sprzętu ortopedycznego, oraz zagwarantowanie środków na te cele dla każdej osoby niepełnosprawnej, której potrzeby w tym zakresie zostaną potwierdzone w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz zniesienie obowiązku dokonywania wpłaty wkładu własnego do ww. instrumentów wsparcia;
 przejęcia przez NFZ finansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze;
 dostępu do bezpłatnych leków podtrzymujących życie i pielęgnacyjnych środków pomocniczych oraz wyrobów medycznych dla osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym zwiększeniu obecnych limitów ilościowych;
 uproszczenia dostępu do lekarzy specjalistów, nowoczesnych form leczenia, rehabilitacji i terapii;
 wprowadzenia instytucji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
 utworzenia koszyka gwarantowanych świadczeń rehabilitacyjnych, zdrowotnych oraz usług opiekuńczych, dostępnych dla każdego niepełnosprawnego bez względu na wiek.
Należy podkreślić, że jednym z zadań Zespołu jest opracowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. Zgodnie z ww. zarządzeniem Przewodniczący, po zrealizowaniu zadań, przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Zespołu wraz z rekomendacjami.
Jednocześnie należy zauważyć, iż Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest beneficjentem projektu pozakonkursowego pn. „Nowoczesne narzędzia wsparcia aktywności osób niepełnosprawnych”, który będzie realizowany w partnerstwie w latach 2018-2020, w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych/zmodyfikowanych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz modyfikacji i/lub nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób, zapewniających możliwie samodzielne ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Realizacja projektu pozwoli na dokonanie gruntownej analizy funkcjonującego systemu wspierania osób niepełnosprawnych i ich pracodawców oraz przetestowania przed ostatecznym wdrożeniem zmian. Będzie to najbardziej efektywna metoda modyfikacji bądź dodania instrumentów pozwalających na pełną realizację założeń wspierania samodzielności i wybranej przez samą osobę niepełnosprawną aktywności, tworzenia warunków do pełnego udziału w życiu zawodowym i społecznym.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close