Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja  w sprawie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.

Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.

W dniu 11 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.

Szanowny Panie Ministrze,

Znowelizowana ustawa Prawo Farmaceutyczne wzbudza ciągle wiele kontrowersji wśród polskich aptekarzy.

Problemem, z który borykają się apteki, jest zupełny zakaz reklamy, co bardzo utrudnia uczestniczenie w różnego typu inicjatywach promujących zdrowie czy informowanie o legalnie działających aptekach internetowych.

Wprowadzona w czerwcu nowelizacja w ustawie Prawo farmaceutyczne w swoich założeniach miała spowodować m.in. powstawiania nowych aptek na terenach słabiej zaludnionych oraz repolonizację aptek.

W związku z powyższym chciałabym prosić o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje wprowadzić zmiany w ustawie, które pozwalałyby aptekom prowadzenie komunikacji związanej z podnoszeniem standardów świadczonych usług farmaceutycznych czy angażowania się aptek w inne społeczne inicjatywny, m.in. w program Karta Dużej Rodziny czy karta seniora?
  2. Ile nowych aptek powstało na terenach mniej zaludnionych od momentu wejścia ustawy w życie?
  3. Ile aptek zrepolonizowano?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

16 marca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne.
Minister Zdrowia planuje złożenie projektu zmiany ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (dalej również jako: „Prawo farmaceutyczne” lub „u.p.f.”) w sposób umożliwiający aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. Należy jednak podkreślić, że uczestnictwo w tego typu programach było dotychczas traktowane zarówno przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutyczne, jak również przez sądy administracyjne jako działania naruszające art. 94a ust. 1 u.p.f., tj. jako niedopuszczalna reklama aptek, punktów aptecznych lub ich działalności. Mając na uwadze dotychczasowe próby obchodzenia przedmiotowego przepisu, przede wszystkim poprzez stosowanie przez apteki różnego rodzaju programów lojalnościowych, nie można mieć wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w całkowitym zakazie reklamy tych placówek będzie za sobą niosło wysokie ryzyko nadużyć. Zmiana przedmiotowej regulacji będzie więc poprzedzona wnikliwą analizą jej potencjalnych skutków i sformułowana w sposób pozwalający na zapobieżenie jej wykorzystania w sposób inny od zamierzonego.
Mając powyższe na uwadze, Minister Zdrowia informuje, że kwestie związane z uczestnictwem aptek i punktów aptecznych w programach Karty Dużej Rodziny oraz „kart seniora” nie zostaną włączone do procedowanych obecnie projektów zmian legislacyjnych, ale będą przedmiotem osobnej, kompleksowej nowelizacji.
Odnosząc się do zapytania dotyczącego skali zjawiska otwierania aptek na terenach mniej zaludnionych, Minister Zdrowia informuje, że bez możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia czy dana apteka prowadzona jest w lokalu położonym w obszarze, który można uznać za mniej zaludniony nie jest możliwe podanie konkretnych danych liczbowych. Niemniej jednak, Minister Zdrowia podkreśla, że od daty wejścia w życie przepisów nowelizacji Prawa farmaceutycznego wprowadzającej ograniczenia demograficzne i geograficzne przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, tj. od 25 czerwca 2017 r., do daty sporządzenia niniejszej odpowiedzi (2 lutego 2018 r.) wydanych zostało 486 takich zezwoleń (za: http://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl, data dostępu: 2 lutego 2018 r.).
Minister Zdrowia informuje ponadto, że nowelizacja Prawa farmaceutycznego z 7 kwietnia 2017 r. nie przewidywała instrumentu służącego repolonizacji aptek, nie jest więc możliwa ocena skutków jej wprowadzenia w tym zakresie.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Marcin Czech

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close