Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacje w sprawie problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci (MZ oraz MEN)

Interpelacje w sprawie problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci (MZ oraz MEN)

W dniu 11 stycznia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelacje  do Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej oraz do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci.

 

Szanowna Pani Minister,

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że ponad 20% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce ma nadmierną masę ciała.

Nadwaga i otyłość sprzyjają rozwojowi wielu niebezpiecznych, przewlekłych chorób
i powodują wiele dolegliwości. Dlatego trzeba ratować najmłodsze pokolenie Polaków, któremu grozi wzrost zachorowań na różnego rodzaju choroby, m.in. cukrzycę czy choroby krążenia.

W związku z powyższym chciałabym uzyskać odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie programy i rekomendacje przeciwdziałające nadwadze i otyłości wdrażane są w polskich szkołach?
  2. Jakie programy profilaktyczne w kwestii zdrowego żywienia prowadzi ministerstwo zdrowia?
  3. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadzić nowe inicjatywy, w tym przeznaczone dla rodziców, które będą oddalały od dzieci problem otyłości i nadwagi?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 12 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Szanowna Pani Poseł,
ważnym czynnikiem warunkującym możliwość osiągnięcia pozytywnych efektów zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży jest podjęcie wczesnej edukacji prozdrowotnej. Prawidłowe żywienie zapewnia optymalny rozwój dziecka oraz ma znaczący wpływ na jego stan zdrowia. W procesie kształtowania nawyków żywieniowych wśród młodego pokolenia istotną rolę odgrywają nie tylko wzorce rodzinne, ale również środowisko szkolne.
Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych oraz uczenie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, należy do istotnych zadań szkoły. Treści z zakresu prawidłowego odżywiania oraz uświadamianie korzyści płynących z aktywności fizycznej i wdrażania profilaktyki zdrowotnej są ważnym elementem obszaru edukacji zdrowotnej reprezentowanym na wszystkich etapach edukacji szkolnej realizowanym w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Celem ich jest nabywanie przez dzieci wiedzy z zakresu zasad zdrowego żywienia, kształtowanie wyborów żywieniowych, umiejętności, przekonań i postaw niezbędnych do zachowania, a także doskonalenia zdrowia własnego oraz innych osób.
Ponadto od roku szkolnego 2017/2018 realizowany jest „Program dla szkół”,  w ramach którego uczniowie otrzymują produkty mleczne oraz warzywa i owoce . Do Programu przystąpiło 12 306 szkół – w komponencie owocowo warzywnym oraz 12 500 szkół w komponencie mlecznym. W Programie uczestniczy 92,5% dzieci z grupy docelowej (klasy I-V).
Istotnym wsparciem w zakresie intensyfikowania działań w obszarze zapobiegania nadwadze i otyłości są przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2017 r. dotyczące edukacyjnych środków towarzyszących . Zgodnie z nim, spożywaniu w szkole warzyw, owoców i mleka powinna towarzyszyć zarówno edukacja, jak i praktyczne działanie związane z zasadami zdrowego żywienia, przechowywania i przygotowywania żywności.
Znaczący wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży ma także aktywność fizyczna. Przepisy prawa w tym zakresie uwzględniają zarówno potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej . Działania popularyzujące aktywność fizyczną służące zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym – nadwadze i otyłości są ważnym obszarem działalności resortów – edukacji i sportu. Dotowane są programy pozaszkolnych zajęć ruchowych oraz szkolnego współzawodnictwa sportowego.
Ważną rolę w krzewieniu właściwych postaw prozdrowotnych spełnia program Szkoła Promująca Zdrowie. Aktualnie do sieci szkół należy 3400 placówek,  a 246 posiada krajowy certyfikat. Przyznanie Certyfikatu stanowi potwierdzenie, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie. Szkoła regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych w środowisku i na jej podstawie formułuje priorytetowe problemy oraz planuje i wdraża odpowiednie działania.
Kontynuowany jest program „Ruch i zdrowe żywienie” opracowany  na podstawie międzynarodowego programu HEPS (Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole). Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ramach Programu Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) organizuje szkolenia dla liderów – nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych z całej Polski . Przygotowano wiele publikacji odnoszących się do tematyki zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Stanowią one źródło rzetelnej wiedzy dla nauczycieli i rodziców.
Rozstrzygnięto również kwestie asortymentu szkolnych sklepików i stołówek. Pozwala to możliwie najskuteczniej ograniczyć wysokoenergetyczne produkty spożywcze w diecie dzieci i młodzieży oraz kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe.
Kierując się potrzebą zwiększenia efektywności działań w obszarze profilaktyki zdrowotnej, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Celem jej jest rozwój edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym . Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia podjęło prace nad kształtem wdrażania projektów realizowanych w ramach III edycji Funduszy norweskich , wśród których istotne miejsce powinny znaleźć programy profilaktyki nadwagi i otyłości kierowane także do rodziców dzieci i młodzieży.

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close