Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zwiększenia liczby podmiotów, które mogłyby zapewnić bardziej skuteczną realizację orzeczeń sądowych.

Interpelacja w sprawie zwiększenia liczby podmiotów, które mogłyby zapewnić bardziej skuteczną realizację orzeczeń sądowych.

W dniu 12 stycznia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie zwiększenia liczby podmiotów, które mogłyby zapewnić bardziej skuteczną realizację orzeczeń sądowych.

Szanowna Pani Minister,

sądy rodzinne w Polsce orzekają m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych.

Postanowienia i wyroki sądowe dotyczą często kontaktów, terapii czy warsztatów umiejętności wychowawczych. Tymczasem w Polsce dostrzec można, że podmiotów, w których można realizować orzeczenia sądu, jest wciąż za mało.

W związku z powyższym chciałabym zapytać:

  1. Czy ministerstwo planuje zwiększyć liczbę podmiotów, które mogłyby zapewnić bardziej skuteczną realizację orzeczeń sądowych?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 12 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie zwiększenia liczby podmiotów, które mogłyby zapewnić bardziej skuteczną realizacje orzeczeń sądowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697, z póź. zm.) umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Ponadto dziecko w pieczy zastępczej może zostać umieszczone na ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizację 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych oraz zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych , zatem to starosta odpowiada za zapewnić realizacje orzeczeń sądowych.

W roku 2016 przeszkolono do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka lub do prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz funkcjonujących rodzin zastępczych łącznie 12 792 osób (w 2015 r. – 11 431 osób), co oznacza 11,9  procentowy wzrost w stosunku do roku 2015. Może to świadczyć o wzroście form rodzinnych gotowych do realizacji orzeczeń sądowych w stosunku do dzieci pozbawionych opieki rodziców własnych.

Poniżej zamieszczona tabela przedstawia liczbę rodzinnych podmiotów pieczy zastępczej w latach 2014-2016, ogółem w Polsce, wraz z dynamiką wzrostu.

 

 Liczba podmiotów rodzinnych form pieczy zastępczej w latach 2014 – 2016

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Dynamika
2015 = 100
ogółem 39 201 38 847 38 459 99
rodziny zastępcze spokrewnione 25 071 24 785 24 459 99
rodziny zastępcze niezawodowe 11 711 11 549 11 395 99
rodziny zastępcze zawodowe 2 024 2 025 2 071 102
rodzinne domy dziecka 395 488 534 109

Źródło: Opracowanie MRPiPS na podstawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z lat 2014 – 2016 (stan na dzień 31 grudnia).

 

Można zauważyć postępującą profesjonalizację rodzinnych form pieczy zastępczej (2% wzrost liczby rodzin zastępczych zawodowych, w większości tzw. zwykłych zawodowych). Tempo przyrostu tych rodzin nie jest jednak zadowalające, w związku z czym resort rodziny podjął działania na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej poprzez intensyfikacje działań służących procesowi deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, rozumianej przede wszystkim jako rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej w powiatach.

Służyć temu mają przed wszystkim działania podjęte w ramach wsparcia funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, zarówno  z poziomu centralnego oraz w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W  ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), z poziomu centralnego,  realizowane jest  działanie w zakresie  wypracowania narzędzia do badania rentowności polityki samorządów w obszarze pieczy zastępczej, następnie przeprowadzenie pilotażowego badania wybranych powiatów wraz z propozycją zmian deinstytucjonalizacyjnych, a także przygotowanie rekomendacji (poradnika) oraz planu niezbędnych szkoleń dla władz samorządów terytorialnych, które są odpowiedzialne za tworzenie strategii lokalnych.

 

Ponadto, pragnę poinformować, że w chwili obecnej przygotowywana jest nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewątpliwie istotnym zagadnieniem, które podlega analizie jest odpowiednie wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej w celu zapewnienia bardziej skutecznej realizacji orzeczeń sądowych.

 

MINISTER

              z up.

Bartosz Marczuk

PODSEKRETARZ STANU

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close