Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie budowy drogi ekspresowej S-11.

Interpelacja w sprawie budowy drogi ekspresowej S-11.

W dniu 15 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie budowy drogi ekspresowej S-11.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Droga ekspresowa S11 to ekspresowa trasa o łącznej długości 550 km, która ma połączyć Katowice na południu, przez Poznań, z Koszalinem na północy.

Jej planowanie, budowa , a przede wszystkim kwestie związane z jej przebiegiem, lokalizacją połączeń wywołują wiele emocji.

Budowa drogi ekspresowej S-11 powinna mieć charakter kompleksowy  i powinna uwzględniać pożytek społeczny i ekonomiczny Pomorza Środkowego. Obszar ten może wiele zyskać jeżeli wraz z budową drogi ekspresowej S-11 poprawi się osnowę komunikacyjną, jaką stanowią drogi krajowe nr 20 i nr 21.

Mieszkańcy Ziemi Bytowskiej dotkliwie odczuwają skutki złych połączeń komunikacyjnych, dlatego dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa w tym regionie jest szczególnie potrzebna.

W związku z otrzymanym stanowiskiem Rady Miejskiej w Bytowie proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje przyspieszenie prac związanych z przebudową DK 20 na odcinku z Kościerzyny przez Bytów do Miastka wraz z korektą przebiegu drogi w granicach Bytowa (Południowa Obwodnica Bytowa)?
  2. Czy ministerstwo planuje podniesienie rangi DK 21 jako drogi wyznaczającej główny kierunek w komunikacji z południową częścią kraju?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 15 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie drogi ekspresowej S11, przebudowy drogi krajowej nr 20 na odcinku Kościerzyna – Bytom – Miastko, korekty przebiegu drogi w granicach Bytowa oraz podniesienia rangi drogi krajowej nr 21, resort infrastruktury przedstawia następujące informacje.
Podstawowym celem szlaku S11 jest stworzenie ciągłego połączenia drogowego łączącego Śląsk z Pomorzem Środkowym oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych przy trasie przyszłej S11. Dzięki budowie S11 nastąpi stworzenie bezpiecznego dla użytkowników ruchu odcinka trasy drogowej zapewniającego wyższy komfort jazdy, skrócenie czasu przejazdu, usprawnienie połączeń międzyregionalnych, zapewnienie właściwej obsługi przemysłu i usług oraz zwiększenie mobilności osób w wieku produkcyjnym. Trasa S11 będzie połączona z istniejącą siecią dróg krajowych na węzłach Bobolice (z drogą krajową nr 25) oraz Wierzchowo (z projektowanym łącznikiem do istniejącej drogi krajowej nr 11 w rejonie Wierzchowo – Kolonia Wierzchowo).
Ministerstwo Infrastruktury zgadza się z postulatem zrównoważonego – odpowiedzialnego rozwoju kraju. Dlatego też podejmowane są konsekwentnie działania mające na celu podniesienie stanu technicznego istniejącej sieci dróg krajowych. W ramach tych działań resort przygotowuje Program związany z dostosowaniem odcinków dróg krajowych do parametrów pozwalających na poruszanie się po nich pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. W ramach Programu zakłada się duże zabiegi inwestycyjne polegające na przebudowie i rozbudowie dróg krajowych. Mając na względzie aktualny stan finansów publicznych, przedmiotowy Program będzie przedsięwzięciem wieloletnim. Postulowany przez Panią Poseł odcinek drogi krajowej nr 20 (granica województwa – Kościerzyna) oraz dwa odcinki drogi krajowej nr 21 (Miastko – Słupsk i Słupsk – Ustka), zostaną ujęte w tym Programie.
Ponadto informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco monitoruje oraz prowadzi analizy dotyczące stanu dróg, poziomu hałasu i bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych, w tym również na drogach krajowych nr 20 i 21. W oparciu o kryteria uwzględniające m.in. wyniki badań stanu nawierzchni, panujący na drodze ruch z uwzględnieniem udziału ruchu pojazdów ciężarowych, wskaźnik wypadkowości oraz ocenę efektywności ekonomicznej realizacji zadań, stworzone zostały cztery programy, w których ujęto zadania wymagające realizacji: Plan działań na sieci drogowej, Program redukcji liczby ofiar śmiertelnych, Program budowy ciągów pieszo-rowerowych oraz Program działań na sieci drogowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich.
Należy wskazać, że w ww. Programach, odnośnie rozbudowy dróg w ciągu dróg krajowych nr 20 i 21
na terenie województwa pomorskiego zostały ujęte następujące zadania:
– w Programie działań na sieci drogowej w zakresie rozbudowy dróg:
• dk 20 na odc. Łąkie – Wygoda, od km 230+008 do km 240+000,
• dk 21 na odc. Bożanka – Trzebielino, od km 16+712 do km 20+348,
• dk 21 w m. Trzebielino, od km 20+348 do km 22+845,
• dk 21 na odc. Trzebielino – Zieliń, od km 22+845 do km 26+322,
• dk 21 na odc. Zieliń – Suchorze, od km 26+322 do km 33+460,
• dk 21 na odc. Suchorze – Łosino, od km 33+460 do km 49+920,
• dk 21 na odc. Dretyniec – Bożanka, od km 13+602 do km 16+712,
• dk 21 na odc. Miastko – Dretyń, od km 0+000 do km 11+382,
• dk 21 na odc. Dretyń – Dretyniec, od km 11+382 do km 13+602,
• dk 20 na odc. Wygoda – Korne na odc. 240+000 do km 251+850,
• dk 20 na odc. Miastko /przejście/, od km 180+529 do km 181+152,
• dk 21 na odc. przejście przez Ustkę, od km 74+759 do km 76+909,
• dk 20 na odc. Tuchomie – Bytów, od km 214+000 do km 224+250,
• dk 20 na odc. Piaszczyna – Kramarzyny, od km 193+290 do km 203+404,
• dk 20 na odc. Kramarzyny – Tuchomie, od km 203+404 do km 214+000,
– w Planie działań na sieci drogowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich:
• most na rz. Słupia w miejscowości Bydlino w ciągu dk 21,
• most oraz kładka na rz. Słupia w Ustce w ciągu dk 21,
• most na rz. Basienica w miejscowości Włynkówko w ciągu dk 21,
• most, przepust oraz kładka na rz. Kwaczej w miejscowości Kwakowo w ciągu dk 21,
• most na rz. Bystrzenica w miejscowości Kowalewice w ciągu dk 21.
Analiza kosztów planowanych do realizacji zadań oraz przewidywanych limitów finansowych możliwych do przeznaczenia na ten cel w skali kraju wykazała, że nie wszystkie zadania zostaną zrealizowane w najbliższej perspektywie. Należy pamiętać, że liczba realizowanych w danym roku zadań jest ściśle związana ze środkami jakie można przeznaczyć na prace na istniejącej sieci drogowej. Zgodnie bowiem z obowiązującym porządkiem prawnym zadania z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA finansowane są, co do zasady, ze środków budżetu państwa, których limit określa ustawa budżetowa na dany rok.
Jednocześnie informuję, że obecnie, w ciągu dróg krajowych 20 i 21 realizowane są zadania pn.
• „Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 przez rzekę Bystrzenicę w miejscowości Kowalewice”,
• „Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk – Ustka”,
• „Przebudowa przepustu na rzece Kwaczej i mostu z dojazdami w ciągu drogi krajowej
nr 21 w miejscowości Kwakowo”,
• „Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupia w miejscowości Ustka”,
• „Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rzece Słupia w miejscowości Bydlino”,
• „Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 20 na rzece Studnica w miejscowości Miastko”,
• „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. pomorskim na DK 20 na odc. Korne
– Kościerzyna”,
• „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. pomorskim na DK 20 w m. Borcz”,
• „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. pomorskim na DK 20 w m. Chwaszczyno”,
• „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. pomorskim na skrzyżowaniu DK 20
do m. Brodnica Górna/Ostrzyce”,
• „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. pomorskim na DK 21 na odc. Trzebielino
– Kwakowo”,
celem ww. inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę dróg, przebudowę niebezpiecznych skrzyżowań, poszerzenie nawierzchni dróg, wybudowanie chodników, ścieżek pieszo – rowerowych, sygnalizacji świetlnych oraz oświetlenia dróg.
W kwestii Południowej Obwodnicy Bytowa, uprzejmie informuję, że podstawą prawną umożliwiającą zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie i zrealizowanie inwestycji drogowej
jest umieszczenie odpowiedniego tytułu inwestycyjnego w rządowych planach inwestycyjnych, którymi są programy drogowe. Obowiązującym programem drogowym jest dokument pn. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Ww. dokument został przyjęty przez Radę Ministrów 8 września 2015 r. Program, co do zasady określa krajowe priorytety inwestycyjne, strategiczne dla właściwego funkcjonowania transportu drogowego w skali całej Polski.
Obecnie priorytetem realizowanym w ramach Programu jest dokończenie sieci TEN-T oraz budowa wybranych obwodnic w ciągach dróg krajowych. Zadanie polegające na budowie obwodnicy Bytowa w ciągu drogi krajowej nr 20 nie zostało w nim ujęte.
Należy zaznaczyć, że zasadniczą przesłanką przyjętą przy konstrukcji Programu było dokończenie budowy w Polsce spójnej sieci autostrad i dróg ekspresowych zgodnie z priorytetami określonymi w dokumentach strategicznych takich jak: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), przyjętą przez Radę Ministrów 24 września 2014 r. czy też rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.
W tym miejscu należy wyjaśnić również, że dnia 12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła zmianę Programu przygotowaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, uwzględniającą ustalenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca br. kiedy to zwiększony został limit finansowy Programu ze 107 mld zł do 135 mld zł. Konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowych wynika przede wszystkim z podjęcia wzmożonych działań inwestycyjnych na terenie Polski Wschodniej.
Należy jednak podkreślić, że nawet zwiększony limit finansowy Programu nie pokrywa w całości istniejącego zapotrzebowania. Wartość wszystkich zadań ujętych w Programie, zgodnie z aktualnymi szacunkami sięga bowiem kwoty ponad 200 mld zł.
Kluczowymi przesłankami branymi pod uwagę przy wyborze zadań w zakresie obwodnic oprócz natężenia ruchu był również stan prac przygotowawczych na zaawansowanym etapie, czy ujęcie zadania w Kontrakcie Terytorialnym, w tym przypadku dla Województwa Pomorskiego. Kontrakty Terytorialne są nowym narzędziem polityki rozwoju. Ich zadaniem jest zwiększenie skuteczności tej polityki. W kontraktach rząd i władze poszczególnych województw uzgodniły cele rozwojowe i inwestycje, które są dla obu stron kluczowe. Kontrakty wskazują, jakie działania podejmie rząd, a jakie będą wspierane z poziomu samorządowego (przez województwo, powiat, gminę).
Podkreślenia wymaga, że w obowiązującym Kontrakcie Terytorialnym Województwa Pomorskiego realizacja tej obwodnicy nie została przewidziana ani wśród projektów priorytetowych, ani wśród projektów warunkowych.
Należy również wskazać, na średniodobowe natężenie ruchu na drodze krajowej nr 20 w okolicach Bytowa kształtujące się wg GPR 2015 od 3 240 poj./dobę od strony m. Miastko do 3 937 poj./dobę na drodze dojazdowej z kierunku m. Korne. W samym mieście notowane średniodobowe natężenie ruchu wynosi 8 474 poj./dobę. Średnia krajowa wynosi 11 178 poj./dobę. Powyższe liczby nie wskazują na obciążenie miasta Bytowa ruchem tranzytowym, ale sama wielkości natężenia nie uzasadnia pilnej realizacji obwodnicy ww. miejscowości.
Zapewniam, że Ministerstwo Infrastruktury uważnie przygląda się wszelkim postulatom i wnioskom społeczeństwa. Należy jednakże mieć na względzie dostępny limit finansowy oraz określone
w zakresie infrastruktury drogowej priorytety rozwojowe.

Z wyrazami szacunku
Marek Chodkiewicz
Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close