Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie domów dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Interpelacja w sprawie domów dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W dniu 15 stycznia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie domów dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

 

Szanowna Pani Minister,

 

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. funkcjonują w Polsce domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Zapewniają one całodobowy, okresowy pobyt osobom sprawującym opiekę nad małoletnimi dziećmi oraz kobietom w ciąży i spełniają szereg standardów stawianym takim placówkom.

Niestety w domach tych często brakuje miejsc i w związku z tym osoby opiekujące się małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży szukają opieki w schroniskach lub przytułkach, które odbiegają standardem od domów specjalnie dla nich stworzonych.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje:

  1. Czy ministerstwo planuje zwiększenie ilości domów dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży?
  2. Ile takich miejsc funkcjonuje w poszczególnych województwach?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu  15 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie domów dla matek i ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Prowadzenie domów dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zgodnie art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej należy do zadań własnych powiatu. Powiat może także zlecać realizację tego zadania podmiotowi niepublicznemu zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy Społecznej. Kilkanaście takich jednostek prowadzonych jest także przez gminę lub na jej zlecenie.
Z danych na koniec 2016 roku wynika, że liczba takich jednostek w Polsce wynosiła ogółem 26 z liczbą miejsc 693 i wykorzystaniu ich w całym 2016 na poziomie 932 miejsc.
Najwięcej domów prowadzonych jest na zlecenie samorządów gminnych  i powiatowych. Ich liczba wynosiła 16 z liczbą miejsc 470, w których przebywały 732 osoby.
W 3 województwach brak jest takich jednostek (kujawsko-pomorskie, lubelskie i podlaskie). Najwięcej jednostek znajduje się w województwie mazowieckim (6 domów) i pomorskim
(3 domy). Na terenie 6 województw znajdują się po 2 domy (dolnośląskie, opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). W każdym z pozostałych
5 województwach funkcjonuje 1 dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Odnosząc się do wykorzystanie miejsc w takich jednostkach informuję, że z danych statystycznych wynika, że w domach prowadzonych przez samorząd gminny na 178 miejsc wykorzystano tylko 165 (13 miejsc wolnych), a w domach prowadzonych na zlecenie gmin nie były wykorzystane 4. W domach prowadzonych przez samorząd powiatowy na 45 miejsc wykorzystano tylko 35.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z działaniem 1.4 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia
20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dysponuje możliwością wsparcia finansowego zadań określonych w art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) w zakresie rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
Wielkość środków rezerwy budżetowej w latach 2017 – 2021 na realizację tego zadania wynosi 17 600 000 zł w tym:
 w roku 2017 – 5 600 000 zł w tym 2 600 000 zł na poprawę funkcjonowania obecnie działających placówek oraz 3 000 000 zł na tworzenie nowych placówek,
 w latach kolejnych – po 3 000 000 zł rocznie na tworzenie nowych placówek.
W ramach Programu planuje się planuje się utworzenie co najmniej 40 placówek (minimum po dwie placówki w każdym województwie) oraz dofinansowanie obecnie istniejących domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Podstawą udzielenia dotacji dla samorządów jest art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2017. poz. 1769 z póź. zm), przy czym dotacja celowa z budżetu państwa będzie kształtowała się na poziomie 50% kosztów realizacji zadania. W roku 2017 samorządy powiatowe nie zgłosiły zapotrzebowania na środki niezbędne na utworzenie nowych domów, natomiast 3 samorządy zgłosiły wnioski dotyczące poprawy funkcjonowania tych jednostek. Kwota dotacji wynosiła 206.470 zł.
Na podstawie zebranego zapotrzebowania na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na rok 2018 wynika, że planowane jest otwarcie 7 tego rodzaju placówek w 3 województwach.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close