Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie Służby Celno-Skarbowej.

Interpelacja w sprawie Służby Celno-Skarbowej.

W dniu 16 stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Finansów Pani Teresy Czerwińskiej w sprawie Służby Celno-Skarbowej.

 

Szanowna Pani Minister,

 

Wprowadzenie reformy Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej i utworzenie jednolitej struktury Krajowej Administracji Skarbowej wywołało wiele oporów wśród niektórych przedstawicieli reformowanej struktury. Szczególną grupą niezadowolonych wydają się pracownicy Służby Celno-Skarbowej, którzy wyrażają to w wielu apelach, jak sądzę nie tylko do mnie, kierowanych.  Nie znając dogłębnie sytuacji tychże pracowników, zwracam się do Pani Minister z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania, które pozwolą mi na zebranie potrzebnych informacji o całokształcie sprawy:

  1. Czy dyrektorzy izb skarbowych przy stosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie dodatku kontrolskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosują różne wysokości dodatku kontrolskiego w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej? Jeżeli tak to czego to rozróżnienie wynika?
  2. Jak kształtuje się uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w stosunku do funkcjonariuszy innych służb mundurowych?
  3. Jak kształtuje się wysokość nagród funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w stosunku do funkcjonariuszy innych służb mundurowych?
  4. Czy przewidziane są podwyżki dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w tym roku lub latach następnych?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 7 lutego Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie Służby Celno-Skarbowej

Ad pkt. 1)
Kwestię dodatków kontrolerskich regulują przepisy:
 art. 148 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947,z późn. zm.),
 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji
Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 868).
W art. 148 ww. ustawy określono osoby uprawnione do dodatku kontrolerskiego oraz max. wysokość dodatku kontrolerskiego. Natomiast przepisy ww. rozporządzenia szczegółowo regulują kwestię stawek dodatku kontrolerskiego, warunki i tryb przyznawania, wypłaty, zmiany wysokości oraz utraty dodatku.
Stawka dodatku kontrolerskiego przysługująca funkcjonariuszowi przeprowadzającemu zadania kontrolne może być przyznawana w wysokości od 2% do 50% uposażenia zasadniczego, natomiast stawka dodatku kontrolerskiego przysługująca kierownikowi może być przyznawana w wysokości od 2% do 20% uposażenia zasadniczego.
Dodatek kontrolerski przyznaje się funkcjonariuszowi jeżeli wykonuje zadania kontrolne:
 jako podstawowe zadania o charakterze ciągłym, albo
 w wymiarze co najmniej 25% miesięcznego czasu odpowiednio pracy albo służby.
Przy przyznawaniu dodatku kierownik jednostki musi wziąć pod uwagę:
 rodzaj, stopień złożoności i uciążliwość wykonywanych zadań kontrolnych;
 wyniki i osiągnięcia w wykonywaniu zadań kontrolnych;
 stanowisko służbowe, kwalifikacje i doświadczenie w wykonywaniu zadań kontrolnych;
 czas pracy albo służby przeznaczony na opracowanie dokumentacji z wykonanych zadań kontrolnych lub na weryfikację takiej dokumentacji;
 ostatnią ocenę za wykonane zadania kontrolne.
Mając na uwadze, że wysokość dodatku kontrolerskiego uzależniona jest od wyżej wymienionych czynników, może to w efekcie spowodować, że kierownicy jednostek organizacyjnych przyznają
funkcjonariuszom dodatki kontrolerskie w różnej wysokości.
Ad pkt. 2)
Uposażenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej regulują przepisy:
 art. 223, 224, 225 i 226 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 446)
 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 414).
Uposażenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia.
Wysokość uposażenia zasadniczego stanowi iloczyn kwoty bazowej, podawanej corocznie w ustawie budżetowej, i odpowiedniego mnożnikiem kwoty bazowej uzależnionego od stanowiska służbowego określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Poza uposażeniem zasadniczym funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej przysługują różnego rodzaju dodatki:
a. dodatek za wieloletnią służbę;
b. dodatek za stopień służbowy;
c. dodatek funkcyjny;
d. dodatki uzasadnione szczególnych właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami;
e. dodatki uzasadnione szczególnych warunkami pełnienia służby.
Dodatek za wieloletnią służbę funkcjonariusz otrzymuje po dwóch latach służby. Wynosi on 2% uposażenia zasadniczego. Z każdym rokiem jego wysokość wzrasta o 1%, aż do osiągnięcia 20% uposażenia zasadniczego po 20 latach służby. Za każdy następny rok służby powyżej 20 lat, dodatek ten wzrasta o 0,5 %– łącznie do wysokości 25 % po 30 latach służby.
Dodatek za stopień służbowy uzależniony jest od posiadanego przez funkcjonariusza stopnia służbowego, a jego wysokość ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej określonych w rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Dodatek funkcyjny przysługuje funkcjonariuszom pełniący służbę stałą na stanowiskach kierowniczych. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej określonych w rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Ponadto wysokość dodatku funkcyjnego jest ustalana z uwzględnieniem:
 liczby funkcjonariuszy pełniących służbę lub osób zatrudnionych, odpowiednio, w podległej jednostce, pionie lub komórce organizacyjnej;
 zakresu odpowiedzialności na zajmowanym stanowisku służbowym.
Dodatkiem uzasadnionym szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami i umiejętnościami jest dodatek za opiekę nad psem służbowym. Warunkiem otrzymywania dodatku jest powierzenie funkcjonariuszowi opieki nad psem służbowym i sprawowanie przez niego tej opieki. Wysokość dodatku ustala się z zastosowaniem mnożnika kwoty bazowej w wysokości 0,116.
Dodatkami uzasadnionymi szczególnymi warunkami pełnienia służby są:
 dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego;
 dodatek za służbę w porze nocnej;
 dodatek specjalny.
Dodatek za wykonywanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego przyznawany jest w przypadku osobistego wykonywanie przez funkcjonariusza pełniącego służbę w komórce egzekucyjnej czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych u zobowiązanego, z uwzględnieniem terminowości i efektywności podjętych działań oraz rodzaju prowadzonych spraw. Wysokość dodatku ustala się do wysokości 50% uposażenia zasadniczego, a jego zasadność oraz wysokość są weryfikowane co 3 miesiące.
Dodatek za służbę w porze nocnej ustala się za każdą godzinę służby w porze nocnej, w kwocie 20% godzinowej stawki uposażenia zasadniczego, stanowiącej iloraz miesięcznego uposażenia zasadniczego funkcjonariusza i liczby godzin służby w danym miesiącu, jednak nie niższej niż w kwocie 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Dodatek specjalny przyznawany jest w przypadku wykonywanie przez funkcjonariusza:
 okresowo zwiększonych obowiązków służbowych lub dodatkowo powierzonych zadań;
 zadań o wysokim stopniu złożoności, odpowiedzialności lub ryzyka.
Dodatek przyznawany jest w kwocie nieprzekraczającej 40% uposażenia zasadniczego, a jego zasadność weryfikowane jest co najmniej raz na rok.
4
Ad pkt. 3)
Kwestie nagród dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej regulują przepisy:
 art. 220 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej,
 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 2124).
Na podstawie § 2 ww. rozporządzenia tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w Służbie Celno-Skarbowej z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w wysokości 3 % planowanych środków na uposażenia. Fundusz ten może być podwyższony przez kierownika jednostki organizacyjnej w ramach posiadanych środków na uposażenia.
Zasada naliczania funduszu nagród, tj. 3 % planowanych środków na uposażenia wyznacza wysokość dostępnego funduszu nagród w ramach części 19 budżetu państwa.
Zwiększenie funduszu nagród o dodatkowe środki jest możliwe tylko w przypadku, jeżeli w ciągu roku powstaną oszczędności w wykorzystaniu środków na wypłaty stałych składników uposażenia. Ponadto zgodnie z art. 238 ww. ustawy środki finansowe uzyskane z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim przeznacza się w całości na nagrody uznaniowe za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Kwestie uposażeń oraz nagród funkcjonariuszy innych służb mundurowych regulują ustawy pragmatyczne każdej ze służb oraz akty wykonawcze do tych ustaw. W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace w zakresie analizy wysokości uposażeń/nagród funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w odniesieniu do innych służb mundurowych.
Ad pkt. 4)
W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. nie przewidziano środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.
Przedstawiając powyższe wyrażam nadzieję, że przekazane informacje zostaną uznane przez Pana Marszałka za wystarczające.

Z upoważnienia Ministra Finansów
Marian Banaś
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close