Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie egzaminu nostryfikacyjnego dla młodych polskich lekarzy wykształconych  poza granicami Unii Europejskiej.

Interpelacja w sprawie egzaminu nostryfikacyjnego dla młodych polskich lekarzy wykształconych  poza granicami Unii Europejskiej.

W dniu 3o stycznia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie egzaminu nostryfikacyjnego dla młodych polskich lekarzy wykształconych  poza granicami Unii Europejskiej.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

w Polsce ciągle trwa gorąca debata o służbie zdrowia. W mediach czytamy o zbyt małej liczbie lekarzy i za długich kolejkach do specjalistów.

Doskonale wiemy, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zbyt mała liczba lekarzy, z których część wyjechała do pracy poza granice naszego kraju.

Dlatego powinniśmy jako kraj zrobić wszystko, by liczba lekarzy się zwiększyła i by każdy pacjent w najszybciej możliwym terminie został przez polską służbę zdrowia obsłużony.

W mojej opinii musimy zabiegać o dobrych specjalistów i tych rodaków, którzy chcą służyć naszemu społeczeństwu.

Tymczasem młodzi polscy lekarze wykształceni poza granicami Unii Europejskiej na w pełni akredytowanych uniwersytetach i akademiach medycznych borykają się z problemem nostryfikacji dyplomu medycznego.

Ci młodzi ludzie wykształcili się na własny koszt i są gotowi w swoim kraju zdobywać stopnie specjalizacji, ale niestety muszą najpierw przejść trudny i kosztowny egzamin nostryfikacyjny.

W związku z powyżej proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwo planuje zniesienie egzaminu nostryfikacyjnego dla polskich lekarzy wykształconych poza granicami Unii Europejskiej? Jeżeli tak to kiedy, jeżeli nie to dlaczego?
  2. Gdzie w Unii Europejskiej obywatele danego kraju zdobywający wiedzę na uniwersytetach medycznych poza Unią Europejską muszą zdawać egzaminy nostryfikacyjne?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 8 marca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź w sprawie egzaminu nostryfikacyjnego dla młodych lekarzy wykształconych poza granicami Unii Europejskiej.
Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zweryfikowania, przed przyznaniem pełnego prawa wykonywania zawodu lekarzowi posiadającemu kwalifikacje uzyskane w państwie trzecim, czy kształcenie zmierzające do uzyskania dyplomu lekarza w tym państwie spełniało minimalne wymogi kształcenia określone w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. WE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). W świetle powyższego znaczenie ma miejsce (państwo) uzyskania dyplomu, a nie obywatelstwo wnioskodawcy. W Polsce weryfikacji kształcenia zmierzającego do uzyskania dyplomu w państwie trzecim z minimalnymi wymogami kształcenia określonymi w dyrektywie 2005/36/WE dokonują uczelnie.
Zgodnie z art. 5 i art. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1275, z późn. zm.) okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu osobie posiadającej dyplom lekarza wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej (państwo trzecie), pod warunkiem, że taki dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.
Uznania takiego dyplomu dokonują uczelnie, po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego zakończonego wynikiem pozytywnym tj. wydaniem zaświadczenia o uznaniu dyplomu uzyskanego w państwie trzecim za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem.
Obecnie postępowanie nostryfikacyjne (w tym wysokość opłat uiszczanych za przeprowadzenie tego postępowania) jest uregulowane rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467).
Zgodnie z § 4 ust. 3 tego rozporządzenia, jeżeli rada nostryfikująca stwierdzi różnice w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów to może podjąć uchwałę o konieczności złożenia przez osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu uzyskanego za granicą brakujących egzaminów, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia.
Przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego na uczelni wyższej jest jedyną możliwą formą weryfikacji zgodności kształcenia odbytego w państwie trzecim z minimalnymi wymogami kształcenia określonymi w dyrektywie 2005/36/WE oraz ewentualnego wyrównania stwierdzonych różnic.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że w resorcie zdrowia trwają prace i analizy nad możliwością zbliżenia polskich regulacji prawnych do rozwiązań niemieckich,
w przedmiocie uznawania nabytych w państwach trzecich kwalifikacji zawodowych i dopuszczania do wykonywania zawodu lekarza w Polsce. W Niemczech są dwa rodzaje praw wykonywania zawodu lekarza:
– Approbation, które odpowiada polskiemu prawu wykonywania zawodu lekarza oraz
– Berufserlaubnis, które jest ograniczonym prawem wykonywania zawodu lekarza.
O Berufserlaubnis mogą się ubiegać tylko lekarze cudzoziemcy. Jest ono wydawane na czas określony w celu wykonywania określonych czynności w wyznaczonym miejscu pracy. Otrzymanie Berufserlaubnis nie pozbawia takiego lekarza czy lekarza dentystę możliwości ubiegania się o Approbation.

Z wyrazami szacunku,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Marek Tombarkiewicz

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close