Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie pracowników Służby Ochrony Państwa.

Interpelacja w sprawie pracowników Służby Ochrony Państwa.

W dniu 14 lutego 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego w sprawie pracowników Służby Ochrony Państwa.

Szanowny Panie Ministrze,

Po latach rządów PO-PSL w Służbie Ochrony Państwa wykazano wiele zaniedbań i zaniechań. Krytykowano niedofinansowanie formacji czy brak modernizacji obiektów. Przez okres dwóch lat rządów Prawo i Sprawiedliwość próbowało dokonać zmian w funkcjonowaniu dawnego BORu. Będzie to możliwe dopiero dzięki wprowadzonej niedawno ustawie.
Jednak w doniesieniach medialnych ciągle czytamy o tym, że osoby chroniące najważniejsze osoby w Państwie są niedostatecznie wyszkolone i słabo wynagradzanie.
W związku z powyższym chciałam prosić o odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaka wygląda struktura wynagrodzeń w Służbie Ochrony Państwa?
2. Czy poza wynagrodzeniem zasadniczym funkcjonariusze otrzymują dodatkowe wynagrodzenie i z jakiego tytułu?
3. Jak wygląda struktura zatrudnienia w SOP jeżeli chodzi o doświadczenie?

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

W dniu 30 marca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie pracowników Służby Ochrony Państwa.

Pod koniec 2015 roku kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło decyzję o przeprowadzeniu w ówczesnym Biurze Ochrony Rządu (BOR) audytu, który ujawnił ogromną skalę zaniedbań i zaniechań przede wszystkim w zakresie niedofinansowania budżetu formacji. Środki na funkcjonowanie BOR były pozyskiwane doraźnie i nie pozwalały na planowanie inwestycji. Powyższa analiza funkcjonowania BOR wykazała konieczność wdrożenia kompleksowej zmiany eliminującej błędy w dotychczasowym działaniu.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości systematycznie zwiększał budżet BOR, w 2016 roku wyniósł on 208,9 mln zł, zaś w 2017 roku – prawie 233 mln zł. Natomiast budżet Służby Ochrony Państwa (SOP)
na 2018 rok wynosi ponad 237 mln zł. Formacja jest też objęta Programem Modernizacji Służb Mundurowych i do 2020 roku otrzyma ponad 100 mln zł dodatkowych środków na nowoczesny sprzęt, inwestycje i podwyżki.

Odnosząc się w sposób szczegółowy do pytań Pani Poseł uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138), zwanej dalej „ustawą”, uposażenie funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatków o charakterze stałym. Stawki uposażenia zasadniczego zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 323), wydanym na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy.

Natomiast stosownie do art. 162 ust. 2 ustawy dodatkami o charakterze stałym są:

 • dodatek specjalny, którego wysokość wynosi do 50% uposażenia zasadniczego, jednak nie mniej niż 1%, i jest uzależniona od stopnia trudności, złożoności i sposobu realizacji zadań wykonywanych przez funkcjonariusza, efektów pracy funkcjonariusza oraz opinii służbowej poprzedzającej ustalenie wysokości dodatku specjalnego (art. 162 ust. 3 ustawy). Dodatkowo, jeżeli opinia służbowa zawiera ogólną ocenę bardzo dobrą albo wzorową, wysokość dodatku specjalnego nie może być niższa niż 5% uposażenia zasadniczego (art. 162 ust. 4 ustawy);
 • dodatek uzasadniony szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby, którego wysokość wynosi do 20% uposażenia zasadniczego (art. 162 ust. 5 ustawy), a okoliczności uzasadniające jego podwyższanie, obniżanie i cofanie uregulowano w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby (Dz. U. poz. 346), wydanym na podstawie 162 ust. 13 ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy poza uposażeniem wskazanym powyżej funkcjonariuszowi SOP przysługują następujące należności pieniężne:

 • należności za podróże służbowe i należności przysługujące z tytułu delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości albo związane z wykonywaniem ochrony placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, których katalog określono w art. 172 ust. 3 ustawy, tj.:
 • dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej,
 • zwrot kosztów przejazdów na trasie od stałego miejsca pełnienia służby lub zamieszkania
  do miejsca stanowiącego cel podróży służbowej i z powrotem oraz zwrot kosztów noclegów bądź ryczałt za nocleg,
 • diety za czas przejazdu do nowego miejsca pełnienia służby,
 • zwrot kosztów przejazdu do miejsca delegowania,
 • zwrot innych uzasadnionych kosztów określonych przez przełożonego;
 • świadczenia związane z wykonywaniem ochrony placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • należności związane ze zwolnieniem ze służby:
 • w przypadku zwolnienia ze służby stałej – odprawa, w zależności od czasu pełnionej służby, w wysokości od trzymiesięcznego do wysokości sześciomiesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym, w wysokości średniej tych dodatków z ostatnich 12 miesięcy, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, przy czym okres służby przekraczający 6 miesięcy liczy się jako pełny rok (art. 187 ust. 1-2 ustawy),
 • w przypadku zwolnienia ze służby przygotowawczej – odprawa w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, w wysokości średniej tych dodatków z ostatnich 12 miesięcy, należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym (art. 187 ust. 3 ustawy),
 • w przypadku zwolnienia ze służby stałej – uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, w wysokości średniej tych dodatków z ostatnich 12 miesięcy, należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu ze służby (art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy),
 • ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za urlopy zaległe (art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy);
 • nagrody jubileuszowe – po 20, 25, 30 i 35 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150% i 200% miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym,
  w wysokości średniej tych dodatków z ostatnich 12 miesięcy (art. 175 ust. 1 ustawy);
 • nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje (art. 174 ust. 1 ustawy).

Ponadto Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął działania zmierzające do uregulowania ogromnych, narosłych przez wiele lat zaległości finansowych wobec funkcjonariuszy BOR, związanych z należnościami określonymi w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985, z późn. zm. – akt archiwalny), dotyczącymi wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego. Z tego tytułu w 2015 roku wypłacono funkcjonariuszom formacji kwotę 15 190 784,00 zł, natomiast w 2017 roku – 392 556 246,99 zł.

Natomiast struktura zatrudnienia w SOP pod względem posiadanego doświadczenia oraz średniego stażu służby, z podziałem na poszczególne korpusy kształtuje się następująco:

 • korpus oficerów – średni staż służby wynosi 20 lat;
 • korpus chorążych – średni staż służby wynosi 18 lat;
 • korpus podoficerów – średni staż służby wynosi 9 lat;
 • korpus szeregowych – średni staż służby wynosi 1 rok.

Wymagania jakie funkcjonariusz SOP musi spełniać, aby zostać wyznaczony na stanowisko służbowe oraz przypadki, w których wymagania te mogą być obniżone zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wymagań wobec funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa na stanowisku kierownika komórki organizacyjnej lub innym stanowisku służbowym (Dz. U. poz. 471), wydanym na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy.

 

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close