Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Interpelacja w sprawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W dniu 2 marca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Szanowny Panie Ministrze,

problem potrąceń komorniczych istnieje od bardzo dawna. Budził i budzi nadal wiele kontrowersji i niejasności, zarówno po stronie komorników, jak i osób dotkniętych potraceniami komorniczymi.
Szczególną grupą obciążoną potrąceniami tego rodzaju są emeryci i renciści, którzy często spłacają długi swoich dzieci.
Osoby starsze pobierające świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są jedyną grupą od której kwota potraceń komornika naliczana jest od kwoty brutto, a potrącana od kwoty netto.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Z czego wynika taka różnica w potrąceniach u grupy emerytów i rencistów w stosunku do pozostałych osób pobierających świadczenia, np. za pracę?
2. Czy ministerstwo planuje zmiany w zakresie ujednolicenia sposobu potrąceń komorniczych?

Z poważaniem
Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

3 kwietnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie potrąceń komorniczych w świetle ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pytania interpelacji dotyczą kwestii spornej w praktyce, która jest przedmiotem analiz Ministerstwa Sprawiedliwości. Problem asymetryczności zwolnień od zajęcia, z jakich  z jednej strony korzysta pracownik pobierający wynagrodzenie za pracę, zaś z drugiej strony osoba pobierająca świadczenia emerytalne i rentowe oraz świadczenia o analogicznym charakterze był wielokrotnie sygnalizowany.

Zgodnie z art. 141 w zw. z art. 139 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach  i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.), po potrąceniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, wraz z kosztami  i opłatami egzekucyjnymi kwota wolna od potrąceń stanowi 75 % najniższej emerytury  lub renty. Przepis nie precyzuje, czy jest to najniższa emerytura lub renta wyrażona jako kwota netto czy brutto. W praktyce występuje rozbieżność w interpretacji przepisu określającego kwotę wolną od zajęcia przy egzekucji z emerytury lub renty między niektórymi komornikami a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje, że kwotą wolną od potrąceń jest ułamek kwoty najniższego świadczenia emerytalnego lub rentowego brutto, zaś komornicy wyliczają tę kwotę jako ułamek świadczenia netto. W ten sposób przyjmując interpretację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota minimalna faktycznie pozostawiana dłużnikowi jest wyższa niż wyliczana przez komorników.

Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości aktywnie uczestniczą w pracach powołanego przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Forum Współpracy mającego na celu wypracowanie rozwiązania problemu wraz z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Finansów i Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Forum Współpracy jest miejscem wymiany doświadczeń i uzgodnień. W ramach Forum Współpracy przy aktywnym udziale Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzone są prace zmierzające do zmian w prawie, tak aby uczynić obowiązujące regulacje kwot wolnych od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego jasnymi, przejrzystymi, zrozumiałymi dla każdego. Stanowisko w sprawie zajął wcześniej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w odpowiedzi na zapytanie nr 1063 Pani Poseł Barbary Bartuś z 28 października 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 3 listopada 2017 r. skierowanym do Pani Prezes ZUS dokonał interpretacji przepisów regulujących kwotę wolną od zajęcia z emerytury lub renty, które potwierdza praktykę stosowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w wydanej 10 listopada 2017 r. „Opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej wysokości i sposobu ustalania kwoty wolnej od potrąceń w rozumieniu art. 141 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach   z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1383)” zaakcentowane zostały wyniki wykładni celowościowej. Podzielić należy pogląd wyrażony w tej opinii, że analizowane „rozwiązanie jest jednym z fundamentów społecznego charakteru systemu emerytalnego i ma za zadanie przeciwdziałać, ale także ograniczać ubóstwo ludzi starszych lub niezdolnych do pracy. W związku z powyższym, należy uznać, że art. 141 ustawy jest dla ubezpieczonego zapewnieniem dostarczania przez państwo środków utrzymania, które zostały utracone lub ograniczone w wyniku utraty zdolności zarobkowania. Do tego przepisu odwołuje się art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego, który ustanawia zasadę poszanowania praw dłużnika i zapewnienia mu minimum egzystencji przez ograniczenie egzekucji komorniczej z wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń periodycznych  o podobnym charakterze, a także emerytur i rent oraz świadczeń okresowych, które stanowią podstawę egzystencji dłużnika”.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie DUS.I.02100/2/2018.JK został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, który odnosi się do kwestii ustalenia kwoty wolnej od potrąceń i karania pracowników ZUS grzywnami  w toku postępowania egzekucyjnego. Wskazany projekt wpłynął do Sejmu 19 stycznia 2018 r. i stanowi druk sejmowy nr 2215. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się na 58 posiedzeniu Sejmu, po czym został skierowany do prac sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

                                                                                         PODSEKRETARZ STANU

w Ministerstwie Sprawiedliwości

                                                                                                    Łukasz Piebiak

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close