Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie kontynuacji projektu ŻUBR w woj. zachodniopomorskim

Interpelacja w sprawie kontynuacji projektu ŻUBR w woj. zachodniopomorskim

W dniu 12 kwietnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka w sprawie kontynuacji projektu ŻUBR w woj. zachodniopomorskim

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Od kilku lat ludzie z pasją, w ramach Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, zajmują się programem ochrony żubra w Polsce. Pracują tam naukowcy, choć najczęściej społecznie zaangażowani przyrodnicy.

Od wielu lat ZTP prowadzi swój projekt odtwarzania populacji żubra w Polsce. W ramach projektu wybudował, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zagrody i sprowadził stado żubrów z Białowieży. Towarzystwo ponadto w sposób profesjonalny opiekuje się stadem  i monitoruje odtwarzanie populacji żubra w lasach zachodniopomorskich (nadleśnictwo Mirosławiec).

ZTP również zorganizowało pogotowie dla żubrów, zapewniało dokarmianie zimowe, opiekę weterynaryjną, rozwiązywało problemy szkód, konfliktów z ludnością, zajmowało się zwierzyną po wypadkach drogowych, prowadziło całą koncepcję hodowlaną i genetyczną.

Wszystko odbywało się pod opieką znanych, najlepszych specjalistów biologów oraz  w partnerstwie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile i lokalnymi nadleśnictwami.

W tym roku odbył się w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Lasów Państwowych kolejny konkurs i projekt Żubr ZTP uzyskał w rankingu projektów drugą najlepszą ocenę merytoryczną – bo aż 90 pkt !

Jak twierdzą członkowie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego w ocenie  II stopnia projekt odrzucono bez podania powodów.

Od tej decyzji ZTP odwołało się w dniu 02.02.2018 r. do Ministra Środowiska,  za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, mając nadzieję na kontynuację badań nad żubrem.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakie działania podjęło ministerstwo w celu kontynuacji programu na rzecz ochrony żubra w województwie zachodniopomorskim?
  2. Czy jakiś podmiot i w jaki sposób wybrany, kontynuuje bądź będzie kontynuował projekt wykonywany przez ZTP nad ściśle chronionym żubrem?

 

z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

27 kwietnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoja interpelację  w sprawie „kontynuacji projektu Żubr w województwie zachodniopomorskim” – K8I21477, przedkładam następującą odpowiedź. Podzielam opinię zawartą w interpelacji Pani poseł, iż Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze (dalej, „ZTP”, „Towarzystwo”) w sposób niezwykle profesjonalny zajmuje się od wielu lat różnymi projektami związanymi z odtwarzaniem stada wolnościowego żubrów. Wkład Towarzystwa w rozwój populacji tego sztandarowego dla Polski gatunku jest wyjątkowy, szczególnie w aspekcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku i pozytywnych relacji na styku ochrony gatunkowej, z uwarunkowaniami społecznymi. Działalność Towarzystwa może służyć za wzór dla innych podmiotów zajmujących się problematyką hodowli żubrów nie tylko w naszym kraju.
Projekt, o którym pisze w interpelacji pani poseł, złożony przez ZTP do konkursu w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (dalej CKPŚ) został bardzo dobrze oceniony i uzyskał wysoką punktację. Jednakże ze względu na niezwykle precyzyjny i złożony charakter procedowania projektów w CKPŚ, w złożonym przez ZTP wniosku dopatrzono się elementów niespełniających ostrych kryteriów umożliwiających ostateczne zaakceptowanie wniosku. Nie jest prawdziwą informacja o rzekomym odrzuceniu projektu ZTP na etapie II stopnia oceny merytorycznej bez podania powodów. Całość sprawy została szczegółowo zbadana przez Ministra Środowiska na etapie protestu (odwołania) jaki został złożony przez Towarzystwo w piśmie z dnia 2 lutego 2018 r. Złożony protest nie został przez Ministra Środowiska uwzględniony co znalazło wyraz w piśmie skierowanym do ZTW z dnia 22 marca 2018 r. znak: DFE-II.792.30.2018.SK, w którym w sposób precyzyjny zostały omówione wszelkie niedoskonałości procedowanego w CKPŚ projektu.
Odpowiadając na szczegółowe pytania Pani poseł Małgorzaty Zwiercan należy stwierdzić, że Minister Środowiska ze względu na obowiązującą procedurę nie podjął i nie będzie podejmował
żadnych działań dotyczących składanego przez ZTP projektu, jak również odnośnie kontynuacji programu na rzecz ochrony żubra w województwie zachodniopomorski. Jestem zdania, że projekt
o którym mowa w interpelacji pani poseł będzie mógł być z powodzeniem realizowany dalej przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze oczywiście po jego weryfikacji i ewentualnym złożeniu do ponownej oceny wniosku w CKPŚ w kolejnej perspektywie naboru wniosków do 13 czerwca 2018 r. Minister Środowiska nie posiada także wiedzy odnośnie innych podmiotów, które
miałyby zastąpić dotychczasową działalność ZTP na rzecz ochrony żubra w województwie zachodniopomorskim.

 

Z poważaniem
Z up. Ministra
Małgorzata Golińska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close