Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie egzekwowania postanowień sądu.

Interpelacja w sprawie egzekwowania postanowień sądu.

W dniu 9 lipca 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro  w sprawie egzekwowania postanowień sądu.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

dwa lata temu doszło do dewastacji zabytkowej wozowni w Parku Oliwskim  w Gdańsku, której właścicielem jest Pomorski Urząd Ochrony Zabytków. Policja zatrzymała wandala, który pomazał farbą w spray’u opisany budynek. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ skazał sprawcę na grzywnę oraz przywrócenie stanu poprzedniego zabytkowej wozowni. Mimo tego do dziś wozownia nie została odmalowana.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź:

  1. Jakie działania podejmie Sąd w Gdańsku, aby wyegzekwować obowiązek odmalowania zabytkowej wozowni w Parku Oliwskim w Gdańsku?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

10 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w  w sprawie w sprawie egzekwowania postanowień sądu.

Zgodnie z przepisem art. 9a § 2 ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 23 z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości sprawuje zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów powszechnych. Wynikające z tego tytułu uprawnienia Ministra Sprawiedliwości obejmują dokonywanie oceny przedstawianych przez prezesów sądów informacji rocznych o działalności sądów, ustalanie ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych oraz kontrolowanie wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych (art. 37g § 1 w/w ustawy).

Z uwagi na okoliczność, iż pytanie Pani Poseł dotyczyło zindywidualizowanej sprawy, należącej do właściwości sądu powszechnego w ramach sprawowanego przez ten sąd wymiaru sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się o zbadanie przebiegu związanego z nią postępowania wykonawczego do Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku jako podmiotu realizującego uprawnienia z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną podległych sądów. Należy zaznaczyć, że kompetencje wynikające z nadzoru wewnętrznego upoważniają prezesa sądu między innymi do badania i oceny prawidłowości toku postępowania w konkretnej sprawie, w tym sprawności i terminowości podejmowanych w jej ramach czynności.

Z uzyskanej od Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku informacji wynika, że istotnie sprawca wykroczenia – E. P. ukarany został wyrokiem nakazowym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dn. 13 lutego 2017 r. za czyn z art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń na karę 2.000 zł grzywny. Tytułem środka karnego orzeczono również wobec niego obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w postaci przywrócenia elewacji budynku należącego do pokrzywdzonego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku do stanu poprzedniego. Obciążono również ukaranego kosztami postępowania i opłatą. Wyrok uprawomocnił się w dn. 3 marca 2017 r.

Środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody polegającego na  przywróceniu stanu poprzedniego podlega wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego właściwych dla egzekucji świadczeń niepieniężnych polegających na dokonaniu czynności, których za dłużnika inna osoba nie może wykonać (tzw. czynności niezastępowalnych – art. 1050 k.p.c.).

Uprawnionym do egzekucji środka karnego w postaci obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody jest pokrzywdzony. Na wniosek pokrzywdzonego w dniu 18  lipca 2017r. wydano mu odpis wyroku z klauzulą wykonalności. W dniu 5 września 2017r. do II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wpłynął wniosek pokrzywdzonego o wyznaczenie ukaranemu, w trybie art. 1050 § 1 k.p.c., terminu 3 miesięcy na wykonanie nałożonego obowiązku z  zagrożeniem grzywną w maksymalnej wysokości na wypadek niewykonania obowiązku.

Wniosek ten został w dniu 6 września 2017r. błędnie przekazany do XII Wydziału Wykonawczego, zamiast do sekcji ds. egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego. Akt wraz z wnioskiem błędnie nie przedłożono następnie sędziemu referentowi. Dopiero po wpływie aktualnego zapytania Ministerstwa Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 25 lipca 2018 r. wniosek przekazano według właściwości do Sekcji ds. egzekucyjnych w XIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku.

Z uwagi na znaczną bezczynność Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w  Gdańsku w zakresie rozpoznania wniosku pokrzywdzonego Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Prezesa tego Sądu o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn uchybienia i niezwłoczne poinformowanie o sposobie rozpoznania wniosku. Po szczegółowym wyjaśnieniu okoliczności uchybienia podjęte zostaną działania nadzorcze. Dodatkowo czynności Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku w zakresie egzekucji świadczenia niepieniężnego orzeczonego w przedmiotowej sprawie objęte zostały nadzorem administracyjnym Prezesa Sądu Okręgowego w  Gdańsku.

 

 

           Łukasz Piebiak

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close