Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie nauki oszczędzania.

Interpelacja w sprawie nauki oszczędzania.

W dniu 27 lipca Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie nauki oszczędzania.

 

Szanowna Pani Minister,

 

już w XVIII w. Komisja Edukacji Narodowej postulowała  rozszerzenie programów nauczania o aspekt finansowy, jednak z realizacją tego pomysłu trzeba było poczekać do początków XX w., gdy na ziemiach polskich zaczęto tworzyć szkolne kasy oszczędności. Pierwsza z nich powstała w 1906 r. w Sokalu. Prawne uregulowanie funkcjonowania SKO nastąpiło w 1925 r.

W 2012 roku PKO Bank Polski wprowadził SKO do internetu, tworząc serwis bankowości internetowej dedykowany dzieciom w wieku 6-13 lat (www.sko.pkobp.pl). System SKO dostępny w ramach serwisu bankowości internetowej oznacza odejście od papierowych książeczek i dopisywania odsetek przez nauczyciela. Dzięki serwisowi SKO dzieci mają możliwość sprawdzania stanu oszczędności i lokowania ich w wirtualnych skarbonkach, a za systematyczność w oszczędzaniu premiowane są odznakami, które stanowią element rywalizacji. Dziecko nie może samodzielnie dysponować własnymi pieniędzmi, czyli na przykład wykonywać przelewów zewnętrznych. Tego typu operacje są zarezerwowane dla nauczyciela lub rodzica. Uczeń może poprzez serwis bankowości internetowej podglądać stan środków zgromadzonych na koncie SKO i decydować na jakie cele odkłada oszczędności. Pieniądze na rachunkach SKO każdego dziecka są oprocentowane, a kapitalizacja odsetek następuje w cyklu tygodniowym. Szkoła uruchamia SKO na podstawie umowy z bankiem na prowadzenie kasy przy danej szkole. Rachunki SKO dzieci podpięte są do konta SKO szkoły i funkcjonują jako odrębny, indywidualny rachunek. W ramach SKO szkoła ma również możliwość otwarcia rachunku Rady Rodziców.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 

  1. Jak dzisiaj wygląda nauka oszczędzania w szkołach podstawowych? Czy szkoły podstawowe oferują dzieciom naukę oszczędzania?
  2. Czy szkoły podstawowe uczestniczą w Programie edukacji finansowej organizowanej przez Bank PKO BP? Jeżeli tak, jaka jest tego skala – ile szkół w poszczególnych województwach dołączyło do programu?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 22 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie nauki oszczędzania w szkołach podstawowych.

 

 

 

Szanowna Pani Poseł,

 

 

 

uprzejmie informuję, że edukacja finansowa jest na stałe wpisana w prowadzony w szkołach proces nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.

Szkoła uczy i wychowuje zgodnie z podstawą programową, która jasno określa obowiązkowe wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i postaw, w jakie powinien zostać wyposażony każdy uczeń kończący dany etap edukacyjny. Cele kształcenia i treści nauczania oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły ustalone w podstawie programowej są uwzględniane w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą.[1]

Zagadnienia z zakresu edukacji finansowej uwzględnia się na wszystkich etapach edukacyjnych, od wychowania przedszkolnego począwszy, odpowiednio do wieku, możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

Stosowana od 1 września 2017 r. nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej[2] kładzie nacisk na rozwijanie u uczniów przedsiębiorczości i kreatywności, w tym kompetencji finansowych.

Dzieci w przedszkolu uczą się zasad współdziałania, dodawania i odejmowania w sytuacji użytkowej, rozpoznawania modeli monet i banknotów o niskich nominałach oraz dowiadują się, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.

Preambuła podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej stanowi, że do najważniejszych umiejętności należą m.in.:

  • sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym
    oraz myślenie matematyczne,
  • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł,
  • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie,
  • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych,
  • praca w zespole i społeczna aktywność

Na I etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) uczniowie, realizując treści Edukacji matematycznej, uczą się dzielenia na dwie i cztery równe części, np. kartki papieru, czekolady, poznają pojęcia ‘połowa’, ‘dwa i pół’, ‘cztery równe części’, ‘czwarta część lub ćwierć’, wykonują obliczenia pieniężne, zamieniają złote na grosze i odwrotnie, poznają nominały na monetach
i banknotach, określają różnice w ich sile nabywczej.Treści nauczania obszaru Edukacji społecznej ukierunkowano na kształtowanie kompetencji społecznych i przedsiębiorczych uczniów, natomiast Edukacji informatycznej na przygotowanie ich do posługiwania się komputerem
lub innym urządzeniem cyfrowym przy wykonywaniu zadań.

W obszarze Edukacja techniczna uwzględniono treści odnoszące się bezpośrednio do oszczędzania (Uczeń ocenia projekty/prace, wykorzystując poznane i zaakceptowane wartości: systematyczność działania, pracowitość, konsekwencja, gospodarność, oszczędność, umiar w odniesieniu do korzystania z czasu, materiałów, narzędzi i urządzeń).

W pozostałych klasach szkoły podstawowej (IV-VIII) uczniowie realizują treści nauczania z zakresu edukacji finansowej na lekcjach matematyki, geografii, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie. Np. na lekcjach matematyki uczniowie wykonują obliczenia praktyczne (procent danej wielkości, obliczenia zegarowe, zamiana jednostek długości, masy; obliczanie prędkości, poznają elementy statystyki opisowej.

W ramach zajęć wiedza o społeczeństwie uczniowie uczą się rozpoznawania własnych potrzeb i potrzeb innych, przygotowują do planowania dalszej edukacji przy uwzględnieniu umiejętności i zainteresowań, rozpoznawania problemów najbliższego otoczenia i szukania rozwiązań, współpracy i współdziałania w życiu społecznym, poznają istotę samorządności.

Podstawa programowa informatyki akcentuje umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych, jak też wykonywania obliczeń i programów.

Natomiast jeden z celów przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie mówi o okazywaniu szacunku innym ludziom, docenianiu ich wysiłku i pracy.

Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem wskazano w treściach nauczania techniki.

W nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych[3], która będzie stosowana od roku szk. 2019/2020, tak jak dotychczas edukacji finansowej jest dedykowany przedmiot podstawy przedsiębiorczości, ponadto zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej przedsiębiorczości zostały zawarte w podstawie programowej geografii, informatyki, wiedzy o społeczeństwie, wychowania
do życia w rodzinie oraz etyki.

Odnosząc się do pytania dotyczącego uczestnictwa szkół podstawowych w Programie edukacji finansowej organizowanym przez PKO BP, należy podkreślić, że zdecentralizowanie sposobu realizacji zadań edukacyjnych (organem prowadzącym szkoły są samorządy terytorialne) to rozstrzygnięcie o możliwości wypowiadania się środowisk lokalnych: nauczycieli, rodziców
i uczniów co do sposobu, zakresu i wymiaru kształcenia i wychowania.

Szkoła stała się podmiotem bliskim zróżnicowanym społecznościom; zarządzenie szkołą znalazło się w rękach podmiotów, których dane decyzje bezpośrednio dotyczą.

W ten sposób także w edukacji urzeczywistniły się i wdrożyły procesy demokratyzacji. Powyższe oznacza, że współczesne szkoły (nauczyciele, dyrektorzy rodzice) zostały wyposażone w kompetencje pozwalające autonomicznie i suwerennie decydować o praktycznych formach doskonalenia wiedzy pozyskiwanej w ramach podstaw programowych.

Pozwala to nauczycielowi (szkole) dostosować bieżącą organizację zadań szkolnych do potrzeb i oczekiwań danego, konkretnego środowiska uczniowskiego.

Jednocześnie ustawodawca, na bazie doświadczeń i efektów kształcenia z XX wieku, uchylił możliwości centralnego zarządzania tym procesem.

Oznacza to, że nie ma gromadzonych danych o zakresie i sposobie wykorzystywania platformy PKO BP (Państwo /administracja centralna/ może gromadzić wyłącznie te dane, które są mu niezbędne do realizacji ustalonych przepisami zadań).

Również szkoły (samorządy) nie mogą prowadzić w tym zakresie działań wspierających jeden z podmiotów uczestniczących w złożonej grze rynkowej bez narażenia się na zarzut dyskryminacji innych.

Niezależnie od powyższego, należy uznać wspieranie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży przez podmioty komercyjne za korzystne.

Odpowiedź jednak na pytanie, w jakim zakresie i wymiarze uczniowie korzystają z tych możliwości obecnie i w tych warunkach ustrojowych, jest wprost proporcjonalna do oceny, w jakim zakresie banki zaprezentowały swą ofertę poszczególnym szkołom, rodzicom i samym uczniom.

 

Z poważaniem,

 

 Z upoważnienia

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu

 

 

 

 

[1] Art. 4 ust. 24 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 t.j.)

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356)

[3] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie kształcenia ogólnego
dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467)

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close