Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie wydłużenia urlopu opiekuńczego dla opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Interpelacja w sprawie wydłużenia urlopu opiekuńczego dla opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

10 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan i pozostali Posłowie wystosowali interpelację w  sprawie wydłużenia urlopu opiekuńczego dla opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Szanowna Pani Minister,

Rada Ministrów skierowała do prac sejmowych Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jego podstawowym założeniem jest doprecyzowanie przepisów dotyczących sprawowania w podmiotach leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych dodatkowej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W celu uściślenia powyższych regulacji projekt ustawy wskazuje wprost, że dodatkowa opieka pielęgnacyjna niepolegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych obejmuje również opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli wymaga on takiej opieki.

Projektowane regulacje określają także, że z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem w szpitalu rodzice nie mogą być obciążeni opłatą. Analogiczne regulacje proponuje się dla pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli wymagają oni takiej opieki. Propozycja ta jest spójna, w zakresie podmiotowym, z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932). Kierunek proponowanych zmian jest zgodny z interesem pacjenta wymagającego szczególnej opieki i ma za zadanie odciążyć finansowo osoby, które chcą być przy swoich bliskich i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne o szczególnym stopniu uciążliwości, bądź o charakterze intymnym. Jest to również pomoc w rekonwalescencji, co doskonale zostało sprecyzowane w ramach uzasadnienia projektu, gdzie czytamy, „Dziecko ma prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nim w szpitalu rodzice albo opiekunowie. Obecność osób bliskich jest korzystna dla dziecka, przyspiesza proces leczenia, łagodzi stres i wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. Dlatego rodzicom należy stwarzać możliwie dogodne warunki pobytu w szpitalu razem z dzieckiem, zachęcać i ułatwiać im realizację tego prawa. Tymczasem pobieranie przez szpitale opłat od rodziców ogranicza wielu z nich możliwość korzystania z tego prawa”.

Opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności zostali zrównani w prawach z rodzicami, co znacząco poprawia ich sytuację. Pamiętać należy, że specyfika sprawowanej przez nich opieki wymaga równie dużego, jeśli nie większego poświęcenia. Problemy z osobami niepełnosprawnymi, często z nadwagą, zanikami pamięci oraz zachowaniami „swoistymi”, wymagają szczególnego zainteresowania nie tylko ze strony placówki szpitalnej, ale również osoby opiekuna.

Nie mniej jednak warto pomyśleć o jeszcze jednej nierówności z jaką muszą zmagać się opiekunowie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w porównaniu z rodzicami małoletnich. Mowa o płatnym urlopie opiekuńczym, który dla opiekunów jest w wymiarze 14 dni, gdzie w przypadku rodziców jest to 30 dni. Z punktu widzenia ogólnych kosztów, umieszczenie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakładzie opiekuńczym czy leczniczym jest znacznie większym wysiłkiem finansowym dla budżetu państwa niż wydłużenie płatnego urlopu opiekuńczego opiekunowi, który dodatku zapewnia znacząco wyższy standard opieki.

W związku z powyższym, proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, rozważało wyrównanie praw w materii długości płatnego urlopu dla opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z tymi, jakimi legitymują się rodzice?
  2. Czy w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nie należy dokonać dodatkowych ułatwień dla opiekunów, sprzyjających pogodzeniu pracy zawodowej z opieką nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności?

11 września 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan i inni autorzy otrzymali odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie wydłużenia urlopu opiekuńczego dla opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Odnosząc się do pierwszego pytania uprzejmie informuję, że w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” tworzone są regulacje mające na celu wprowadzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Tak jak wspomniano w interpelacji, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076) zmieniono przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368). Wśród rozwiązań zawartych w ww. ustawie znalazły się zmiany dotyczące długości okresu pobierania zasiłków opiekuńczych przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zwiększono wymiar zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni kalendarzowych w ciągu roku oraz rozszerzono uprawnienia dla dzieci starszych tzn. w wieku pomiędzy 14 a 18 rokiem życia. Nowe rozwiązanie dotyczy dziecka, które posiada znaczny stopień niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Nowe uprawnienia są stosowane także w przypadku porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, o którym mowa wyżej, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki, oraz w sytuacji pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że dalsze zmiany obowiązujących przepisów
w zakresie rozszerzania grupy osób mogących korzystać z wydłużonych okresów pobierania zasiłku opiekuńczego wymagałyby dodatkowych pogłębionych analiz oraz oszacowania skutków finansowych wprowadzanych rozwiązań.

W zakresie drugiego pytania pragnę podkreślić, że ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076) zmieniono także przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 i 1000). Według wprowadzonych rozwiązań pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika dotyczący elastycznych form organizacji czasu pracy jeśli pracownik jest małżonkiem lub rodzicem dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej, rodzicem dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust.3 ustawy z dnia
4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. poz. 1860), a także rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 i 1000).

Ponadto trwają prace nad wprowadzeniem zmian w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i dotyczą one m.in. następujących działań:

– rozszerzenie na grupę pracowników-małżonków osób niepełnosprawnych prawa do korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy lub wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy oraz wykonywania pracy w formie telepracy, na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę; pracodawca mógłby odmówić uwzględnienia wniosku jeżeli nie byłoby to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika;

– dodanie działania 1.7. „Prawo do dodatkowego zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym” polegającego na przyznaniu na każde dziecko niepełnosprawne dodatkowego zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę;.

– umożliwienie korzystania ze zwolnienia od pracy dla pracownika wychowującego dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia albo bez ograniczeń wiekowych; rozwiązanie to objęłoby także grupę opiekunów osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, umożliwiając im lepsze godzenie pracy zawodowej z obowiązkami domowymi.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close