Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie porozumień pomiędzy PGNiG S.A. a Gminą Kosakowo

Interpelacja w sprawie porozumień pomiędzy PGNiG S.A. a Gminą Kosakowo

W dniu 20 sierpnia Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie porozumień pomiędzy PGNiG S.A. a Gminą Kosakowo.

Szanowny Panie Ministrze,

 

pod koniec lat 90. ubiegłego wieku doszło do pierwszych spotkań i porozumień w sprawie podziemnych magazynów gazu pomiędzy Gminą Kosakowo a PGNiG S.A. na terenie Gminy Kosakowo, które zaczęto finalizować w 2008 r. Porozumienie dotyczyło m. in. partycypowania tej spółki w budowie kanalizacji w Gminie, w zamian za zmianę planu zagospodarowania, który pozwolił na rozpoczęcie budowy kawern.

Do dziś nie wyegzekwowano treści porozumień, a obie strony weszły na drogę postępowania sądowego.

 

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jaka jest treść podpisanego porozumienia przez ówczesną Spółkę i ówczesnego Wójta Gminy Kosakowo?
  2. Jakie środki finansowe przekazała Spółka na rzecz Gminy Kosakowo?
  3. Czy ministerstwo bierze pod uwagę ugodowe załatwienie sporu i ewentualne renegocjowanie podpisanych porozumień? Jeżeli nie to dlaczego?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

 

W dniu 17 września 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na interpelację  w sprawie porozumień pomiędzy PGNiG S.A. a Gminą Kosakowo, na podstawie informacji otrzymanych ze spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (dalej: „PGNiG”, „Spółka”), poniżej przedstawiam informacje dotyczące zagadnień poruszonych w przedmiotowej interpelacji.
Ad 1.: „Jaka jest treść podpisanego porozumienia przez ówczesną Spółkę i ówczesnego Wójta Gminy Kosakowo?”
W dniu 8 czerwca 1999r. pomiędzy Urzędem Gminy Kosakowo, PGNiG i Investgas S.A.(*) zostało zawarte Porozumienie, przedmiotem którego było ramowe ustalenie współpracy stron
przy realizacji inwestycji Podziemnego Magazynu Gazu w Kosakowie, będącego częścią gazowego systemu gazyfikacyjnego oraz rozwoju gazyfikacji gminy Kosakowo.
Na mocy Porozumienia Urząd Gminy Kosakowo zobowiązał się do:
a) opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo w roku 1998 (zmiana przeznaczenia terenu pod PMG Kosakowo),
b) wydania warunków zabudowy o zagospodarowaniu terenu,
c) promowania PGNiG i Investgas S.A. w środowisku miejscowej społeczności.

Ponadto, w treści Porozumienia, gmina Kosakowo zobowiązała się podjąć starania włączenia do wspólnych działań, funkcjonujące na terenie gminy Kosakowo i gmin sąsiednich placówki
naukowo – badawcze, ochrony środowiska, lokalne środki masowego przekazu oraz przedsiębiorstwa i urzędy, których współdziałanie przyspieszy i ułatwi realizację deklarowanych zamierzeń.
Jednocześnie, PGNiG zobowiązała się partycypować w kosztach gazyfikacji następujących rozpoczętych w 1998r. zadań:
a) gazociąg do Kazimierza i sieć gazowa średniego ciśnienia we wsi Kazimierz,
b) sieć gazowa niskiego ciśnienia we wsi Mechelinki,
Równocześnie zaznaczono, że zakres i wysokość udziału PGNiG uzależniony jest od zakresu i terminów pomocy okazanej przez gminę Kosakowo w realizacji PMG Kosakowo.
Dodatkowo, PGNiG oświadczyła, że poprzez Investgas S.A., przekaże gminie Kosakowo środki finansowe pozwalające na zrealizowanie kanalizacji w gminie, w zakresie opracowanej koncepcji dla tej inwestycji, w okresie 7-8 lat od daty rozpoczęcia realizacji inwestycji PMG Kosakowo.
Strony uzgodniły, że zakres i wysokość udziału świadczonego w imieniu PGNiG przez Investgas S.A. w poszczególnych latach, ustalane będą w aneksach do Porozumienia oraz przedmiotowych umowach zawieranych między stronami.
Ad 2.: „Jakie środki finansowe przekazała Spółka na rzecz Gminy Kosakowo?”
W dniu 23 sierpnia 1999r. doszło do zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Urzędem gminy Kosakowo a Investgas S.A. („Umowa o współpracy”). W Umowie o współpracy wskazano, że w nawiązaniu do Porozumienia z dnia 8 czerwca 1999r., o którym mowa powyżej, strony deklarują dalszą, efektywną współpracę i podjęcie działań, szczegółowo opisanych w dalszej części Umowy o współpracy.
Urząd gminy Kosakowo zobowiązał się do:
a) podjęcia, do końca września 1999r., uchwały o przystąpieniu do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, polegającej na wprowadzeniu do tego planu inwestycji pn. „Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo”,
b) dołożenia starań do wydania, w możliwie najkrótszym terminie, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla ww. inwestycji,
c) przygotowania projektu umowy o współpracy, wspólnie z Investgas i PGNiG.
Investgas, który został określony w Umowie o współpracy jako podmiot działający w imieniu i na rzecz PGNiG zobowiązał się do:

a) przekazania darowizny celowej na budowę i wyposażenie szkoły w Dębogórzu, na rzecz Gminy Kosakowo, w wysokości 300.000,00 zł., w terminie do końca września 1999r. – kwota wypłacona przez Investgas w październiku 1999r.,
b) zapewnienia środków na prowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej ww. inwestycji.
W dniu 18 listopada 2013r. została zawarta pomiędzy Gminą Kosakowo a GSP umowa dotycząca uzgodnienia m.in. szczegółów współpracy stron w zakresie partycypowania przez GSP w kosztach utrzymania gminnej infrastruktury w okresie budowy inwestycji KPMG Kosakowo („Umowa”). W Umowie powołano się na okoliczność zawarcia w dniu 8 czerwca 1999r. Porozumienia, o którym mowa powyżej. Zgodnie z § 1Umowy, GSP zobowiązała się do zapłaty na rzecz gminy Kosakowo kwoty 1.600.000,00 zł netto, powiększonej o należny podatek VAT, w ratach po 200 tys. zł, płatnych do dnia 31 grudnia każdego roku, począwszy od 2013r. do 2021r.
Powyższe zobowiązanie wynikało z tytułu korzystania przez GSP z gminnej infrastruktury w okresie budowy PMG Kosakowo, znoszenia uciążliwości wynikających z zakresu i charakteru prac prowadzonych w ramach tej inwestycji oraz czynności, do których wykonania zobowiązała się gmina, tj. zapewnienia Inwestorowi dojazdu do miejsca
inwestycji, przez nieruchomości stanowiące własność gminy oraz ustanowienia służebności przesyłu.
Z tytułu realizacji Umowy, GSP dotychczas przekazała Gminie Kosakowo środki pieniężne w wysokości 600.000,00 zł.
Wstrzymanie dalszych wypłat przez GSP na rzecz Gminy miało związek z faktem wystąpienia w dniu 30 maja 2016r. przez gminę Kosakowo z powództwem przeciwko
PGNiG o zapłatę kwoty 15.423.740,00 zł. wraz z ustawowymi odsetkami, tytułem zwrotu przez PGNiG kosztów kanalizacji w gminie Kosakowo.
Jako źródło powyższego zobowiązania, gmina Kosakowo wskazała na zawarcie przez strony Porozumienia, podczas gdy zgodnie z postanowieniami Umowy, gmina Kosakowo zobowiązała się nie dochodzić od GSP ani od PGNiG innych świadczeń z tytułu opisanego w § 1 Umowy, a zatem wystąpienie przez Gminę Kosakowo z powództwem przeciwko PGNiG z tytułu realizacji Porozumienia zostało uznane za nienależyte wykonywanie przez Gminę Kosakowo Umowy, a konkretnie postanowienia, że Gmina Kosakowo w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się nie dochodzić od GSP lub PGNiG innych świadczeń z tytułu opisanego w § 1 Umowy.
Konsekwencją powyższych zapisów jest brak możliwości podpisania przez GSP protokołu z realizacji Umowy, potwierdzającego należyte wykonywanie zobowiązań stron, co z kolei powoduje, iż w ocenie GSP, Gmina Kosakowo nie jest uprawniona do wystawienia faktury, zgodnie z postanowieniami Umowy. Płatność kolejnych rat, o których mowa w Umowie, została wstrzymana.
Ad 3.: „Czy ministerstwo bierze pod uwagę ugodowe załatwienie sporu i ewentualne renegocjowanie podpisanych porozumień? Jeżeli nie, to dlaczego?
Spór wynikły pomiędzy stronami Umowy, o której mowa powyżej, wykracza poza zakres właściwości rzeczowej Ministra Energii. Jako akcjonariusz PGNiG nie ma możliwości bezpośredniego odziaływania na działalność gospodarczą prowadzoną przez ten podmiot. Żaden przepis prawa nie daje uprawnień Ministrowi Energii, podobnie jak każdemu innemu akcjonariuszowi, do wkraczania w zakres spraw leżących w wyłącznej gestii Zarządu Spółki. Mając powyższe na uwadze Minister Energii nie posiada możliwości prawnych do podjęcia czynności w zakresie ugodowego załatwienia sporu i renegocjowania podpisanych porozumień. Działania te należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Spółki.

Z poważaniem,
z upoważnienia Ministra Energii
Tomasz Dąbrowski
podsekretarz stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close