Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie leczenia stomatologicznego

Interpelacja w sprawie leczenia stomatologicznego

W dniu 24 sierpnia 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie leczenia stomatologicznego.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Leczenie stomatologiczne jest jednym z elementów bezpłatnej opieki medycznej świadczonej przez NFZ polskim pacjentom.

W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok  obniżono nakłady na leczenie stomatologiczne, które stanowić będzie 2,21% ogólnych wydatków na świadczenia zdrowotne.

Stan uzębienia Polaków z roku na rok się pogarsza, dlatego dziwi zmniejszenie środków dla NFZ na ten obszar opieki medycznej przy rosnących kosztach prywatnej opieki dentystycznej na którą może sobie pozwolić coraz mniej Polaków.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czym powodowane jest obniżenie nakładów właśnie na tę część państwowej opieki medycznej?
  2. Czy ministerstwo planuje zrezygnować z finansowania drogich mobilnych gabinetów (dentobusów) na rzecz stomatologicznej opieki stacjonarnej? Jeżeli nie to dlaczego?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

24 września 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie  leczenia stomatologicznego.

Pragnę poinformować, że zadania z zakresu określania jakości i dostępności oraz analizy kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z przepisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510, z późn. zm.) należą do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia.
Odnosząc się do kwestii dotyczącej możliwości zwiększenia nakładów na opiekę stomatologiczną w 2019 r., Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że zgodnie z art. 9 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia należy do jednostek sektora finansów publicznych i w związku z powyższym oraz przepisem art. 44 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy wartość finansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku zdeterminowana jest poziomem środków zapisanych na ten cel w planie finansowym Funduszu, sporządzonym zgodnie z uregulowaniami art. 120 i 121 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wartość środków finansowych jakie Narodowy Fundusz Zdrowia może skierować na koszty świadczeń opieki zdrowotnej wynika z wartości prognozowanych przychodów Funduszu, w tym w szczególności z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne, będących pochodną podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wymiaru tej składki.
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019 został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisami wydanymi na podstawie delegacji w niej zawartych i w dniu 12 września 2018 r. został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.
W odniesieniu do kwestii dotyczącej struktury kosztów świadczeń opieki zdrowotnej określonych w planie finansowym Funduszu na rok 2019, NFZ poinformował, że podział rodzajowy planowanych na rok 2019 nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej uwzględnia, w ramach możliwości finansowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, m. in.:
 zachowanie dotychczasowej struktury rodzajowej planowanych kosztów
świadczeń zdrowotnych,
 utrzymanie, co do zasady, dotychczasowych zasad kontraktowania pozostałych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej,
 skutki projektowanych zmian warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej,
 dotychczas wydane obwieszczenia Prezesa AOTMiT określające taryfę świadczeń, które podlegają implementacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia już w 2018 r.

Podziału środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował również, że nie bez znaczenia przy ocenie przez dyrektorów OW NFZ poziomu nakładów na koszty świadczeń stomatologicznych należy uznać poziom niewykorzystanych środków na koszty leczenia stomatologicznego określonych w planach finansowych na kolejne lata, który w okresie 2008-2017 wyniósł odpowiednio: 150,7 mln zł, 52,4 mln zł, 27,6 mln zł, 19,6 mln zł, 16,4 mln zł, 14,9 mln zł,18,8 mln zł, 12,5 mln zł, 46,9 mln zł. Plan na okres I-VI.2018 r. w kwocie 938,42 mln zł został zrealizowany na poziomie 883,45 mln zł, tj. mniej o 54,97 mln zł, co stanowi realizację na poziomie 94,14%.
Odnosząc się do pytania Pani Poseł dotyczącego poprawy stanu uzębienia polskiego społeczeństwa, uprzejmie informuję, że trwają prace nad projektem ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (nr UD349 w Wykazie prac Rady Ministrów). W projekcie ustawy uregulowano zagadnienia niezbędne do zapewnienia kompleksowej i systematycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, w szczególności organizację, podmioty sprawujące tę opiekę oraz podmioty zapewniające warunki do realizacji opieki zdrowotnej w szkole oraz monitorowanie realizacji opieki. W
obszarze poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży ww. projekt przewiduje, że udzielanie świadczeń stomatologicznych tej grupie osób może odbywać się w następujących formach: w gabinetach zlokalizowanych w szkołach, w gabinetach współpracujących ze szkołą (gdy w szkole nie ma gabinetu stomatologicznego) oraz w dentobusach. Wybór formy opieki stomatologicznej nad uczniami będzie zależny od warunków lokalnych i infrastruktury szkół. Równolegle z pracami legislacyjnymi, w dniu 26 lipca 2018 r. rozpoczęto realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.”. Celem Programu jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży poprzez:
1) zwiększenie dostępności do świadczeń stomatologicznych dla uczniów w szkołach publicznych przez wyposażenie do końca 2018 r. szkolnych gabinetów dentystycznych w sprzęt stomatologiczny,
2) podniesienie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców oraz kształtowanie umiejętności i nawyków dbania o zdrowie jamy ustnej przez realizację w roku szkolnym 2018/2019 projektów edukacyjnych w ramach Programu.
Na realizację programu w 2018 r. zabezpieczono w rezerwie budżetowej kwotę 5 mln zł, na wyposażenie gabinetów dentystycznych w szkołach publicznych. Program skierowany jest do organów prowadzących szkoły publiczne, którymi są jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Ww. podmioty mogą przystąpić do ogłoszonego w dniu 1 sierpnia br. konkursu na realizację programu i otrzymać środki na wyposażenie gabinetu stomatologicznego oraz projekt edukacyjny.
Termin składania zgłoszeń ofertowych upłynął 31 sierpnia 2018 r.
Odpowiadając na pytanie Pani Poseł w sprawie rezygnacji z finansowania dentobusów na rzecz stomatologicznej opieki stacjonarnej, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje zmian w powyższej kwestii.
Należy również poinformować, że powodem realizacji projektu wprowadzenia do systemu opieki stomatologicznej gabinetów mobilnych, była m.in. potrzeba wzmocnienia walki z próchnicą (z próchnicą zmaga się ok. 90% polskich dzieci) oraz spodziewany efekt profilaktyczny i uświadamiający.
Dentobusy w liczbie 16 sztuk zakupiono w 2017 r. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Łączny koszt zakupu wyniósł 23 940 800 zł. Są to w pełni wyposażone gabinety zabiegowe z aparatami RTG i narzędziami do leczenia stomatologicznego uzębienia dzieci, które docierają także do najmniejszych miejscowości i najmniejszych szkół, w których nie ma miejsca i możliwości zorganizowania gabinetu szkolnego.
Odnosząc się do liczby i wartości udzielonych świadczeń w dentobusach w 2018 r, NFZ poinformował, że wg stanu na dzień 21 sierpnia 2018 r. ze świadczeń stomatologicznych skorzystało 12 435 pacjentów, a wartość sprawozdanych przez świadczeniodawców świadczeń stomatologicznych zrealizowanych w dentobusach wyniosła 489 266 zł.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

                  

 

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close