Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie propagowania idei wolontariatu

Interpelacja w sprawie propagowania idei wolontariatu

W dniu 5 września 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w sprawie propagowania idei wolontariatu

 

Szanowna Pani Minister,

 

W Polsce wciąż mamy niską świadomość obywateli na temat możliwości działania w organizacjach pozarządowych czy stowarzyszeniach pomagającym innym. Wolontariat jest mało popularny. Oczywiście istnieje szereg instytucji i osób fizycznych, które zajmują się działalnością nie dla zysku, ale  Polacy ciągle mają obawy przed angażowaniem się w tą formę pomocy, szczególnie w różnego rodzaju centrach wolontariackich. Częściej pomagamy ludziom z najbliższego swojego otoczenia: sąsiadom czy  znajomym. Trzeba jednak podkreślić, że tradycje bezinteresownego działania istnieją w naszym kraju bardzo długo. Polacy bardzo chętnie angażują się w różne akcje charytatywne, czego świadectwem jest chociażby szlachetna paczka, która przez lata swojego istnienia pomogła bardzo wielu rodzinom. Chętnie pomagamy jednorazowo – dając pieniądze lub kupując potrzebne komuś przedmioty, znacznie rzadziej włączamy się na stałe w pomaganie innym. Ma na to wpływ m.in. brak edukacji w tym zakresie, zwłaszcza wśród najmłodszych.

Nie możemy zapominać, że szczególnym rodzajem działalności społecznej jest wolontariat osób starszych, który jest jedną z ważnych form ich aktywizacji. Jest wielu seniorów, którzy pomagają innym – bez podpisywania umów i zobowiązań.  Brakuje jednak sformalizowanego wolontariatu na duża skalę, który dedykowany byłby najstarszej grupie naszych obywateli.  Nie zapomniało o tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które  w swoim rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych zawarło wolontariat i promowanie wolontariatu osób starszych we wszystkich priorytetach. Jednak to ciągle za mało.

W moim przekonaniu istotną rolę w propagowaniu idei wolontariatu mogłyby odegrać media, które nie tylko przez reklamy społeczne, ale także programy pokazujące wartości wynikające z pomagania innym pokazałyby, że wolontariat jest wartością samą w sobie.

W związku z powyższym proszę Panią Minister o odpowiedzi na powyższe pytania:

  1. Czy jest możliwe, by Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do zarządu ogólnopolskiej telewizji i radia, aby te instytucje emitowały reklamy społeczne propagujące wolontariat, w tym wolontariat senioralny w formie stałych reklam, np. przed określonymi, dedykowanymi starszej części publiczności programami? Jeżeli nie to dlaczego?
  2. Czy jest możliwe, by Ministerstwo, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kampanie społeczną propagującą wolontariat w prasie i Internecie, która szczególnie poprzez media elektroniczne mogłaby dotrzeć do młodych ludzi i zachęcić ich do bezpłatnej aktywności na rzecz seniorów?
  3. Czy jest możliwa kampania edukacyjna propagująca wolontariat geriatryczny, np. w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej w szkołach ponadgimnazjalnych? Jeżeli nie to dlaczego?
  4. Czy jest możliwe uruchomienie programów dla pracodawców, które propagowałyby wolontariat pracowniczy? Jeżeli nie to dlaczego?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 11 października 2018 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację w sprawie propagowania idei wolontariatu, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Nawiązując do pytań dotyczących propagowania wolontariatu seniorów, uprzejmie informuję, że jest on jednym z ważnych priorytetów polityki społecznej wobec osób starszych, co znajduje odzwierciedlenie w działaniach prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W nowo przygotowanym dokumencie pt. Polityka społeczna wobec osób starszych w Polsce 2030. BEZPIECZEŃSTWO-UCZESTNICTWO-SOLIDARNOŚĆ znajdują się działania wspierające osoby starsze w zakresie wolontariatu np.: rozwój wolontariatu wśród osób starszych, przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych w rodzinie, grupach rówieśniczych, sąsiedzkich, wyznaniowych oraz promocja projektów edukacyjnych dla osób starszych, samopomocy, wolontariatu (krótkookresowego, długookresowego, formalnego, nieformalnego, w ramach Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych). Działania te będą realizowane m.in. przez Komitet do spraw Pożytku Publicznego przy współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Ministerstwo w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 dofinansowuje zadania publiczne, w ramach których organizacje pozarządowe i inne podmioty realizują m.in. zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich, promowanie i zadania w ramach wolontariatu kompetencji oraz działania z zakresu wolontariatu wewnątrz- i międzypokoleniowego.

Odnosząc się do kwestii emitowania reklam społecznych i kampanii propagujących wolontariat senioralny oraz działania wolontariackie skierowane do seniorów w ogólnopolskiej telewizji,  radio, prasie i Internecie, uprzejmie informuję, że Ministerstwo od grudnia 2016 r. w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” prowadzi szeroką akcję informacyjną, w tym także w TVP oraz w stacjach radiowych o zasięgu ogólnopolskim. Wobec wskazanych w wystąpieniu potrzeb dotyczących propagowania idei wolontariatu, Ministerstwo rozważy podjęcie tematyki wolontariatu senioralnego i na rzecz seniorów podczas przygotowywania kolejnych akcji informacyjnych w mediach publicznych.

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close