Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.

Interpelacja w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.

W dniu 7 listopada 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Województwo pomorskie zostało wyjątkowo dotknięte skutkami tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. W wyniku nawałnicy zginęli ludzie, ale zniszczonych zostało również wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także duże zasoby środowiska przyrodniczego.

W ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 września 2017 roku rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie, którego celem było odtworzenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof naturalnych.

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku (samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Pomorskiego) zgodnie z informacją z pisma od Marszałka Województwa Pana Mieczysława Struka, 15 marca 2018 roku złożył wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia – Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał 86 punktów. Zarząd Narodowego Funduszu odmówił jednak przyznania dofinansowania. Nie przedstawił też uzasadnienia. Finansowanie przyznał jednak 3 podmiotom, które uzyskały niższą ilość punktów.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

 

  1. Jakie były powody, że województwo pomorskie nie otrzymało dofinansowania skoro z pisma Marszałka Województwa wynika, że otrzymały je 3 inne podmioty, które uzyskały niższą ocenę?

 

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

 

W dniu 20 grudnia 2018 r. Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź  na swoją interpelację w sprawie dofinansowywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy.
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku wystąpił do Narodowego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej (dalej „NFOŚiGW” lub „Narodowy Fundusz”) z wnioskiem
o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej poprzez odtworzenie infrastruktury edukacyjno-turystycznej oraz czynną ochronę na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego wchodzących w skład Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych” w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”. Jak wynika z wyjaśnień udzielonych Ministerstwu Środowiska przez NFOŚiGW, pomimo pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie dokonanej przez właściwe komórki organizacyjne Narodowego Funduszu, Zarząd NFOŚiGW odmówił udzielenia dofinansowania ww. przedsięwzięcia. Powodem takiego rozstrzygnięcia były wątpliwości Zarządu co do przedstawionego mu uzasadnienia dofinansowania projektu, a tym samym co do prawidłowości przeprowadzonej oceny wniosku o dofinansowanie. W kontekście zapisów dokumentów składających się na program priorytetowy NFOŚiGW pn. „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”, wątpliwości Zarządu wzbudziła m.in. kwestia bezpośredniego wpływu zaplanowanych działań na przedmiot ochrony, ponieważ realizacja projektu miała polegać w głównej mierze na modernizacji infrastruktury turystycznej, a działania dotyczące ochrony przyrody miały mieć, zdaniem Zarządu, marginalny charakter. Ponadto Zarząd NFOŚiGW wyraził wątpliwość co do realności osiągnięcia efektu ekologicznego oraz utrzymania trwałości projektu w związku z faktem, że teren na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, nie należy do wnioskodawcy lecz do podmiotów trzecich.
W związku z powziętymi wątpliwościami, Zarząd NFOŚiGW zlecił kontrolę wewnętrzną w zakresie prawidłowości procedowania w Narodowym Funduszu wniosku o dofinansowanie ww. projektu.
Zgodnie z przekazaną Ministerstwu Środowiska informacją, Zarząd NFOŚiGW zlecił także tzw. przedrealizacyjną kontrolę terenową przedsięwzięcia, na którą wnioskodawca nie wyraził zgody.
W wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej w zakresie procedowania wniosku o dofinansowanie stwierdzono, że błędna ocena jakościowa i zawarte w niej nieprawidłowości nie dawały podstaw do rekomendowania Zarządowi NFOŚiGW wydania rozstrzygnięcia o udzieleniu dofinansowania.
Należy przy tym zaznaczyć, że inne projekty, o których dofinansowaniu w ramach tego samego naboru zdecydował Zarząd Narodowego Funduszu, nie wzbudziły po stronie Zarządu podobnych wątpliwości.

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem
Henryk Kowalczyk
Minister Środowiska
Ministerstwo Środowiska

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close