Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Zapytanie w sprawie dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkół.

Zapytanie w sprawie dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkół.

W dniu 14 lutego 2019 roku grupa Posłanek wystosowała zapytanie  do ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej w sprawie dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkół.

Szanowna Pani Minister,

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 1669) obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Do mojego biura poselskiego zgłaszają się rodzice uczniów niepełnosprawnych, których dzieci z powodu swoich niepełnosprawności mają problemy z ukończeniem nauki w szkołach i ich edukacja trwa dłużej niż do ukończenia przez nich 21 roku życia.

Po przekroczeniu ww. progu wieku gmina nie ma niestety obowiązku zapewniać tym uczniom bezpłatnego dowozu do szkół.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z zapytaniem:

  1. Czy do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływają sygnały od rodziców uczniów niepełnosprawnych w sprawie problemów wynikających z ww. ograniczeń ustawowych?
  2. Czy istnieje możliwość ujednolicenia przepisów prawnych, tak aby dzieci i młodzież uczęszczająca zarówno do szkół jak i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, do ukończenia przez nich 25 roku życia, miała zapewniony przez gminę do wspomnianych placówek bezpłatny transport?

W  dniu 25 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź  na zapytanie w sprawie dowozu młodzieży niepełnosprawnej do szkół.

Szanowne Panie Posłanki,  

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej wprowadził w przepisach art. 39 ust. 4a ustawy – Prawo oświatowe[1] możliwość zorganizowania przez gminę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodków specjalnych[2] w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. Decyzja w tej sprawie należy do organów stanowiących gminy, tj. do rady gminy[3].

Rozwiązanie to dotyczy również niepełnosprawnych uczniów, którzy skorzystali z możliwości przedłużenia okresu nauki na danym etapie edukacyjnym[4] i kontynuują naukę po ukończeniu 21. roku życia w szkole ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej).

MEN nie prowadzi obecnie prac nad zmianą przepisów dotyczących dowozu przez gminę niepełnosprawnych uczniów do szkół. Nałożenie na gminy dodatkowego obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym po ukończeniu przez nich 21. roku życia bezpłatnego dowozu i opieki do szkół, będzie skutkowało obciążeniem budżetów gmin.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Marzena Machałek

[1] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

[2] O których mowa w art. 2 pkt 7 ww. ustawy, tj.: młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,  ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

[3] Art. 15 ust. 1 i art. 18a ust. 1, w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.).

[4] Zgodnie z § 5 rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej:

  • z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703);
  • z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204, z późn. zm.).

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close