Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie chorych na raka płuc oraz nowotwory głowy i szyi.

Interpelacja w sprawie chorych na raka płuc oraz nowotwory głowy i szyi.

W dniu 18 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie chorych na raka płuc  oraz nowotwory głowy i szyi.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Na nowotwory umiera w Polsce rocznie około 100 tysięcy osób. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta niebezpieczna choroba wymaga szczególnej profilaktyki oraz najskuteczniejszego z możliwych sposobów leczenia pacjentów, którzy już na nią zachorowali.

W minionym roku – jak twierdzi organizacja wspierająca pacjentów onkologicznych Polskie Amazonki Ruch Społeczny – zwiększyła się dostępność innowacyjnych terapii dla pacjentów chorujących na raka płuc.

Niestety, z dostępnych mi informacji wynika, że na liście leków refundowanych zabrakło niwolumabu – leku przeznaczonego dla pacjentów w II linii leczenia oraz że w terapiach onkologicznych brakuje programu lekowego z zastosowaniem niwolumabu w leczeniu nawrotowego lub z przerzutami płaskonabłonkowego raka głowy i szyi, który uległ progresji podczas lub po zakończeniu terapii opartej na pochodnych platyny.

Według mojej wiedzy niwolumab jest jednym z popularniejszych wśród lekarzy preparatów, ale co ważniejsze, lek ten umożliwia chorym rezygnację z operacji, która zazwyczaj zaburza funkcjonowanie narządów zmysłów oraz prace układów m.in. oddechowego, pokarmowego i limfatycznego. Niwolumab ma także pozytywną opinię Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W związku z powyższym, proszę o następujące informacje:

 

  1. Czy ministerstwo planuje wprowadzenia refundacji leku niwolumab przeznaczonego dla chorych na raka płuc? Jeżeli tak to kiedy? Jeżeli nie to dlaczego?
  2. Czy ministerstwo planuje wprowadzenie programu lekowego z zastosowaniem niwolumabu dedykowanego chorym na nowotwory głowy i szyi? Jeżeli tak to kiedy? Jeżeli nie to dlaczego?

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

18 marca 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie chorych na raka płuc oraz nowotwory głowy i szyi.Zasady finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  określone zostały w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.).
Uprzejmie informuję, że od 1 maja 2018 r. pacjenci cierpiący na nowotwór płuca otrzymali dostęp do niwolumabu w leczeniu drugiej linii raka niedrobnokomórkowego płuc o typie płaskonabłonkowym w ramach programu lekowego „Leczenie raka płuca (ICD-10 C 34)”. Ponadto do Ministra Zdrowia został złożony wniosek refundacyjny o objęcie refundacją leku Opdivo (niwolumab) w ramach programu lekowego pod nazwą „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca o typie innym niż płaskonabłonkowy z zastosowaniem niwolumabu”. W rekomendacji nr 23/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego. Obecnie zakończyły się negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną, a wniosek został przedstawiony Ministrowi Zdrowia do rozstrzygnięcia, ale decyzja nie została jeszcze wydana.
Odnosząc się natomiast do drugiej kwestii poruszonej przez Panią Poseł w interpelacji należy zaznaczyć, że w resorcie jest procedowany wniosek dla Opdivo (niwolumab) w ramach programu lekowego pod nazwą „Leczenie dorosłych pacjentów z nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem jamy ustnej, gardła lub krtani, który uległ progresji po lub w trakcie leczenia opartego na pochodnych platyny.” W rekomendacji nr 56/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Prezes Agencji rekomenduje objęcie refundacją pod warunkiem pogłębienia instrumentu dzielenia ryzyka, celem zapewnienia efektywności kosztowej terapii. Obecnie zakończyły się już negocjacje cenowe z Komisją Ekonomiczną, a wniosek został przedstawiony Ministrowi Zdrowia do rozstrzygnięcia,
ale decyzja nie została jeszcze wydana.
Minister Zdrowia rozpatrując wnioski refundacyjne wydaje decyzje o objęciu lub odmowie objęcia refundacją technologii medycznej biorąc pod uwagę wszystkie kryteria określone przepisami ustawy o refundacji (art. 12 ustawy refundacyjnej). Na zakończenie pragnę podkreślić, że realizując politykę zdrowotną państwa Minister Zdrowia kieruje się zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM) oraz oceny technologii medycznych (HTA), co zapewnia przejrzystość i racjonalność podejmowanych decyzji o alokacji środków publicznych. Należy zaznaczyć, iż środki finansowe przeznaczone na refundację są ograniczone, zatem istotne jest racjonalne wprowadzanie na wykazy kolejnych opcji terapeutycznych.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close