Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214

Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/proparty/fw/core/core.reviews.php on line 214
Interpelacja w sprawie zmian w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

Interpelacja w sprawie zmian w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego

w dniu 20 lutego 2019 roku Poseł Małgorzata Zwiercan wystosowała interpelację  do Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro w sprawie zmian w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

W Sejmie RP procedowany jest właśnie senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

Obecnie, jak twierdzi radca prawny z biura Rzecznika Finansowego, wiele osób korzysta z usług podmiotów oferujących pomoc w odzyskaniu należnego odszkodowania, ponieważ zakłady ubezpieczeń zaniżają albo całkowicie odmawiają wypłaty odszkodowań.

Proponowane w projekcie zmiany związane m.in. z zakazem cesji roszczeń odszkodowawczych, uniemożliwiające swobodę rozporządzania własnym mieniem;  niemal całkowity zakaz reklam i akwizycji przez firmy świadczące usługi odszkodowawcze, a przede wszystkim  konieczność ponoszenia z góry kosztów pomocy i obsługi prawnej w sprawach o roszczenia odszkodowawcze  m.in. poniżej 5000 zł, znacznie pogorszą sytuację osób poszkodowanych w zakresie odzyskiwania należnych odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Regulacje zawarte w projekcie negatywnie wpłyną nie tylko na osoby fizyczne, które uległy wypadkowi drogowemu, ale także – ze względu na znacznie obniżone wpływy do ich budżetów – na kancelarie odszkodowawcze i biura pomocy prawnej, warsztaty naprawcze, firmy zajmujące się wynajmem pojazdów zastępczych (na czas naprawy pojazdu uszkodzonego lub zakupu nowego), firmy zajmujące się holowaniem pojazdów powypadkowych z miejsca kolizji do warsztatu naprawczego oraz firmy zajmujące się udostępnianiem parkingów, na które odholowywane są pojazdy pokolizyjne w czasie ustalania odpowiedzialności i wysokości szkody przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania utrudnią wielu poszkodowanym dochodzenie realnej rekompensaty za poniesioną szkodę. Będzie to po prostu nieopłacalne zarówno dla osoby, która poniosła niewielką szkodę, jak i dla doradcy odszkodowawczego, który niewiele zarobi w przypadku szkód do 5 tys. zł .

Trzeba podkreślić, że klienci będą musieli dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej i ponosić koszty związane z wniesieniem pozwu, ale także, w razie przegranej,  opłacić koszty strony przeciwnej. Tak system sprawi, że zwykły Kowalski odstąpi od roszczeń, a jedynym beneficjentem ustawy pozostaną duże towarzystwa ubezpieczeniowe, które już dzisiaj często zaniżają koszty wypłacanych odszkodowań.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy ministerstwu znane są uwagi dotyczące projektu ustawy, które stawiają na uprzywilejowanej pozycji firmy ubezpieczeniowe zamiast polskich obywateli?
  2. Czy ministerstwo planuje zmiany w kształcie projektu ustawy zaproponowanej przez Senat RP?
  3. Czy ministerstwo zbadało, ilu przedsiębiorców i ich pracowników w związku z ze zmianami w procedowanym projekcie może stracić źródło dochodu?

 

 

Z poważaniem

Poseł Małgorzata Zwiercan

 

 

W dniu 29 marca 2019 roku Pani Poseł Małgorzata Zwiercan otrzymała odpowiedź na swoją interpelację  w sprawie przepisów projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego.

Senacki projekt ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego, jak wynika z uzasadnienia, ma na celu zwiększenie zakresu ochrony osób, które poniosły szkodę w wyniku czynów niedozwolonych i korzystają z usług kancelarii odszkodowawczych oraz wyeliminowanie nieetycznych praktyk pozyskiwania klientów. Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez:

1)         ograniczenie wysokości wynagrodzenia za czynności związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych;

2)         wprowadzenie wymogu zatwierdzenia przez klienta czynności prawnych dokonanych przez doradcę, które zmierzają do zrzeczenia się przysługującego klientowi roszczenia;

3)         wypłacanie odszkodowań bezpośrednio osobie poszkodowanej;

4)         wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych;

5)         zakaz pewnych form akwizycji i reklamy usług odszkodowawczych.

Odpowiadając na pierwsze pytanie postawione w interpelacji, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości uczestniczy w pracach legislacyjnych nad przedmiotowym projektem i Ministerstwo Sprawiedliwości śledzi uwagi zgłaszane do projektu ustawy przez zainteresowane podmioty, dotyczące m.in. zakazu cesji roszczeń odszkodowawczych oraz zakazu reklamy i akwizycji usług doradztwa odszkodowawczego.

Odpowiadając na drugie pytanie, należy podkreślić, że wnioskodawcą projektowanej ustawy jest Senat. Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobowiązane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do opracowania projektu stanowiska Rządu do przedmiotowego projektu. Po przyjęciu stanowiska przez Radę Ministrów będzie ono prezentowane przez przedstawiciela Rządu w pracach parlamentarnych nad projektem ustawy.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 13 lutego br., podczas pierwszego czytania projektu, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości wskazał, że co do zasady pozytywnie należy ocenić działania legislacyjne zmierzające do uregulowania działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie doradztwa odszkodowawczego, tym niemniej projekt ustawy wymaga istotnych korekt m. in. w zakresie  proponowanego zakazu cesji wierzytelności, zakazu akwizycji i reklamy czy też kwestii ustalania wynagrodzenia doradcy.

Pytanie dotyczące danych nt. liczby przedsiębiorców i ich pracowników, którzy w związku ze zmianami proponowanymi w projekcie mogą stracić źródło dochodu, należy skierować do wnioskodawcy projektu.

 

                                                                                         Z poważaniem,

                                                                                          Marcin Warchoł

                                                                                        Podsekretarz Stanu

 

Ta strona używa ciasteczek Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close